Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

eTREND.sk radí: Ako zvládnuť daňové priznanie 2013

28.01.2013, 14:40 | Xénia Makarová | © 2013 News and Media Holding

Základné informácie k dani z príjmov dosiahnutých v minulom roku pre fyzické osoby

 • Tlačiť
 • Poslať e-mailom
 • Oznámiť chybu
 • 1

Podávanie daňových priznaní za vlaňajšok sa nebude veľmi líšiť od situácie spred roka.  Sadzby dane, úľavy či oslobodenia sa nezmenili. Viac už však nebude možné špekulovať s  termínom pre podanie priznania. Posunúť o pár mesiacov si ho budú môcť v zásade len ľudia a firmy, ktorí v minulom roku mali príjmy aj z cudziny. Pre všetkých ostatných je posledným termínom pre odovzdanie a uhradenie dane 2. apríl.

Ide zároveň o jedinú citeľnú zmenu, ktorú do aktuálnych priznaní vniesla pre bežných ľudí veľká novela zákona o dani z príjmov z decembra.

Najdôležitejšie zmeny a údaje k vyplneniu daňového priznania za rok 2012:

- daňové priznanie si nemusí podať daňovník, ak mal vlani príjmy len zo Slovenska, ktoré neprekročili 1822,37 € a neuplatňuje si daňový bonus na dieťa,

- nezdaniteľná suma na daňovníka za rok 2012 je 3 644,74 € (v roku 2011 klesla na 3 559,30 €), ráta sa ako 19,2-násobok životného minima platného k 1. januáru 2012,

- ľudia s nižšími príjmami majú naďalej nárok na tzv. zamestnaneckú prémiu,

- daňový bonus na dieťa si môžu uplatniť len daňovníci, ktorých zdaniteľné príjmy vlani dosiahli aspoň 1 963,20 € (šesťnásobok minimálnej mzdy),

- príležitostné príjmy za sporadický predaj poľnohospodárskych výrobkov, z predaja hnuteľného majetku, prevodu zahraničných podielových listov, ale aj príjmy z prenájmu sú oslobodené od zdanenia do výšky spolu najviac 500 €,

- daň zrazená zrážkou sa v zásade považuje za vysporiadanú a takto zdanené príjmy sa do priznania neuvádzajú (výnimkou je spätný predaj (redemácia) slovenských podielových listov).

1) Nezdaniteľné sumy

Nezdaniteľnú sumu si môžu na seba odrátať len daňovníci, ktorí poberali vlani takzvané aktívne príjmy. Zákon o dani z príjmov ich definuje § 5 (zamestnanci) a § 6 odsek 1 (príjmy z podnikania) a 2 (príjmy SZČO).

Ani vtedy nemajú nárok na nezdaniteľnú sumu všetci, výnimkou sú ľudia, ktorí k 1. 1. 2012 poberali starobný, predčasný starobný či výsluhový dôchodok, ale aj autori pri príjmoch za príspevky do pravidelne vydávaných novín, časopisov, rozhlasu alebo televízie.

Naďalej je možné si pri „aktívnych“ príjmoch odrátať aj nezdaniteľnú sumu na nepracujúcu manželku či manžela. Podobne ako v posledných rokoch, aj pre rok 2012 platí, že s nárastom príjmov nezdaniteľná suma klesá.

I. nezdaniteľná suma na daňovníka:

- je pre rok 2012 3 644,74 €, ráta sa ako 19,2-násobok životného minima

a) Odpočítateľnú položku v plnej výške si môže uplatniť daňovník, ktorého základ dane (čo je zjednodušene súhrn hrubých miezd mínus zaplatené odvody) je rovný alebo nižší ako 18 983 € (100–násobok životného minima).

b) Ak je základ dane vyšší ako 18 983 €, začína sa uplatňovať tzv. milionárska daň. Pre daňovníka to znamená, že nárok na odpočítateľnú položku sa kráti podľa nasledujúceho vzorca = 8 390,486  – (základ dane : 4). Ak je výsledná suma nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane je 0.

II. na manželku/manžela:

Pri uplatňovaní tejto odpočítateľnej položky sa zohľadňuje príjem daňovníka, ktorý si nárokuje túto odpočítateľnú položku, ale aj výška príjmu partnera. Rozhodujúca je výška ročného príjmu daňovníka (do alebo nad) 33 561,94 €:

a) Ak základ dane daňovníka je rovný alebo nižší ako 33 561,94 €, potom druhá nezdaniteľná suma je:

 • 3 644,74 € ak manžel/-ka nemal žiadny vlastný príjem
 • ak manžel/-ka mal vlastné príjmy, suma sa ráta ako 3 644,74 € – vlastný príjem manžela/ky, pričom ak je výsledok záporný, je nezdaniteľná suma nula

b) Ak je základ dane daňovníka vyšší ako 33 561,94 €, potom druhá nezdaniteľná suma sa ráta takto:

 • ak manžel/-ka nemal žiadny vlastný príjem: 12 035,222 € –  (základ dane daňovníka : 4)
 • ak partner zarábal, tak 12 035,222  €– (základ dane daňovníka : 4) – príjmy manžela/-lky

2) Daňový bonus

 • uplatniť si ho môže len daňovník, ktorý vyživuje dieťa, ktoré s ním žije v domácnosti (dočasný prechodný pobyt nárok na bonus nenarúša). Tento druh príjmu je oslobodený od dane a môže si ho uplatniť iba jeden rodič na každé dieťa. Daňový bonus znižuje vypočítanú daň fyzickej osobe, prípadne v priebehu roka jej mesačný preddavok na daň
 • spolu za celý rok 2012 si možno na jedno dieťa odrátať z dane 249,24 € (20,51 € za január – jún, 21,03 € za júl – december)
 • nárok vzniká pri minimálnom zdaniteľnom príjme 1 963,20 € (6-násobok minimálnej mzdy)
 • nárok má aj podnikateľ, ak jeho príjmy z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu dosiahli aspoň 1 963,20 € a vykázal základ dane, teda neskončil v strate 

3) Zamestnanecká prémia

Medzi príjmy oslobodené od dane sa ráta aj suma, ktorá bola priznaná zamestnancovi, tzv. zamestnanecká prémia. Ide o príjem, ktorý mohol poberať iba zamestnanec s príjmami zo závislej činnosti a príjmami, z ktorých sa daň vyberala zrážkou.

Výška týchto príjmov musela vlani dosiahnuť aspoň 6-násobok minimálnej mzdy, t. j. 1 963,20 € (6 x 327,20 €) a poberať ich musel najmenej 6 mesiacov. Na vyplatenie prémie treba splniť viacero podmienok (§ 32a), nesplnenie čo i len jednej podmienky ruší nárok na prémiu.

Maximálna výška prémie za rok pre rok 2012 je 46,40 €, zatiaľ čo rok predtým to bolo 50,34 €.

Nárok na zamestnaneckú prémiu si uplatňuje zamestnanec každoročne na konci roka, napríklad pri vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň alebo pri podaní daňového priznania (typ A). Zamestnaneckú prémiu vypláca správca dane.

Prémia sa ráta podľa dvoch vzorcov v závislosti od príjmu zamestnanca. Prvý vzorec sa použije, ak príjmy zamestnanca počas roka 2012 dosiahli 1 963,20 až 3 926,40 €. Vtedy je prémia 46,40 €.

Druhý vzorec sa použije, ak príjmy zamestnanca vlani presiahli 3 926,40 eur. Výška prémie sa vtedy ráta podľa rozdielu medzi nezdaniteľnou sumou a základom dane.

4) Paušálne výdavky

Daňovník, ktorý nebol vlani platiteľom DPH alebo bol platiteľom len časť roka, môže sa ešte pred vyplnením daňového priznania rozhodnúť, ako bude uvádzať daňovo uznateľné výdavky. Môže si vybrať, že bude vykazovať skutočné výdavky alebo paušálne odpísanie výdavkov. Zákonom stanoveným percentom z príjmov možno odpísať za rok 2012 výdavky paušálne vo výške 40 percent (pri príjmoch z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva je to 25 %).

5) Všeobecné údaje

- zdaňovacie obdobie: spravidla kalendárny rok, od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012

- sadzba dane z príjmov: 19 % (vyššie sadzby – 23 % pre firmy a druhá sadzba 25 % pre príjmy najlepšie zarábajúcich zamestnancov – budú platiť až pri vysporiadaní príjmov dosiahnutých v tomto roku)

- životné minimum: 194,58 € platné k 1. 1. 2013 (na jednu plnoletú fyzickú osobu), pri nezdaniteľných sumách za rok 2012 sa ale vychádza z výšky životného minima platných pre rok 2012 (189,83 €)

- minimálna mzda: 327,20 € / mesačne k 1. 1. 2012

- minimálna výška príjmov:

 • daňové priznanie podáva každý občan, ktorého zdaniteľné príjmy vlani presiahli 1 822,37 € (ide o 50 % z nezdaniteľnej sumy)
 • do uvedenej sumy sa nerátajú príjmy, z ktorých sa daň vybrala zrážkou (§ 43)
 • priznanie si nemusia podať zamestnanci, ktorí v roku 2012 mali príjmy len zo závislej činnosti a požiadali zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov
 • daňovník, ktorý sumu 1 822,37 € nepresiahol a neuplatňoval si daňový bonus, daňové priznanie nemusí podať. Ak je to pre neho výhodné, môže ho podať dobrovoľne
 • ak príjmy daňovníka danú sumu nepresiahli, no za vlaňajšok vykazuje stratu, priznanie si podať musí. Povinnosť platí aj v prípade, ak mal daňovník príjmy aj zo zahraničia

- povinnosť podať daňové priznanie má daňovník, ak:

 • jeho zdaniteľné príjmy (s výnimkou štátnych dávok a podpôr) presiahli 1 822,37 €
 • nepeňažné plnenie tvorilo väčšiu časť zdaniteľnej mzdy, ale nebolo možné zraziť z neho preddavok na daň
 • nepožiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane najneskôr k 15. februáru
 • požiadal o vykonanie ročného zúčtovania, ale včas nedodal vo firme potrebné doklady, napr. od viacerých zamestnávateľov
 • zamestnávateľ zanikol bez právneho nástupcu
 • ho k podaniu priznania vyzve daňový úrad

A) Čo sú zdaniteľné príjmy:

 • príjem, ktorý je predmetom dane z príjmu a nie je oslobodený od dane
 • príjem zo súčasného alebo predchádzajúceho pracovno-právneho vzťahu, služobného pomeru, štátnozamestnaneckého či členského pomeru, alebo obdobného pomeru, kde je daňovník povinný dodržiavať pokyny a príkazy zamestnávateľa, resp. platiteľa príjmu
 • príjmy za prácu členov družstiev, spoločníkov, konateľov eseročiek, komandistov (aj keď nie sú povinní pri výkone práce dodržiavať príkazy inej osoby)
 • platy a funkčné príplatky ústavných činiteľov a vedúcich ostatných ústredných orgánov štátnej správy
 • odmeny za výkon funkcie v štátnych orgánoch, orgánoch územnej samosprávy, právnických osôb alebo spoločenstiev
 • príjmy z prostriedkov zo sociálneho fondu (napr. príspevok na dopravu zamestnancovi)
 • prijaté ceny a výhry od zamestnávateľa nad 165,97 €
 • používanie služobného auta zamestnávateľa aj na súkromné účely zamestnanca

B) Príjmy oslobodené od dane a vylúčené z predmetu dane z príjmov sa v daňovom priznaní neuvádzajú:

 • príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou a je tým splnená daňová povinnosť
 • daňový bonus (§ 33)
 • zamestnanecká prémia
 • štátne sociálne dávky (dôchodky, nemocenská, atď.)
 • plnenia z poistenia osôb a majetku, náhrady škôd
 • štipendiá poskytované pri príprave na budúce povolanie
 • príjmy z prenájmu a príležitostných činností, ak nepresiahnu 500 €, príjmy nad túto sumu sa zahŕňajú do základu dane
 • príjmy z prevodu opcií, cenných papierov, podielu na eseročke, komanditnej spoločnosti alebo členských práv družstva, ak aj po odrátaní uznateľných výdavkov nepresiahnu 500 € (do tejto sumy sa rátajú aj príležitostné príjmy a prenájom)
 • príjem z predaja nehnuteľnosti, ak od jej nadobudnutia uplynulo aspoň 5 rokov
 • príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením po 5 rokoch odo dňa nadobudnutia
 • príjem zo závislej činnosti na území SR daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou od zamestnávateľa so sídlom v zahraničí, ak výkon činnosti nepresiahne 183 dní v ktoromkoľvek období 12 po sebe nasledujúcich mesiacov
 • príjem z predaja podielového listu do výšky aktuálnej ceny v deň predaja
 • hodnota stravy, ktorú poskytne zamestnávateľ v nepeňažnej forme (strava zdarma, lacnejší obedový lístok či gastrolístok)
 • hodnota nealkoholických nápojov pre zamestnancov na pracovisku v naturálnom plnení,
 • výhry alebo ceny v súťažiach do 165,97  €  (z verejnej súťaže obmedzenej podmienkami, reklamnej a športovej súťaže, žrebovania)
 • úvery a pôžičky (výnimka: zamestnanecké pôžičky)
 • náhrady cestovných výdavkov za pracovné cesty
 • hodnota osobných ochranných pracovných prostriedkov vrátane udržiavania
 • náhrada za používanie vlastného náradia
 • a ďalšie

Minimálna daň – ak výška dane nepresiahne 16,60 €, tak sa daň nevyrubí a neplatí (s výnimkou, ak si daňovník uplatňoval daňový bonus)

Správne tlačivo - pre priznanie dane z príjmov dosiahnutých v roku 2012 sa použijú nové tlačivá, ktoré majú vľavo dole uvedený rok 2012 (MF/22373/2012-721)

Podanie priznania a úhrada dane – daňové priznanie treba podať podľa upozornenia Finančného riaditeľstva SR najneskôr 2. apríla 2013 (31. marec pripadá na nedeľu, 1. apríl je Veľkonočný pondelok) a do tohto termínu je potrebné aj vyrátanú daň zaplatiť.

6) Odklad podania daňového priznania:

 • môžu o neho požiadať len daňovníci, ktorí dosiahli v roku 2012 príjmy aj z cudziny
 • lehotu si môžu predĺžiť o 3, resp. 6 kalendárnych mesiacov (do 30. júna 2013 alebo 30. septembra 2013)
 • odklad lehoty treba písomne príslušnému daňovému úradu oznámiť

Tlačivá k daňovému priznaniu 2013 Prečítajte si ďalšie odpovede z tejto témy poradne Prečítajte si ďalšie odpovede zo všetkých tém poradne Zadajte novú otázku (len pre zaregistrovaných)

Ilustračné foto na titulke - Maňo Štrauch

 • Tlačiť
 • Poslať e-mailom
 • Oznámiť chybu
 • 1

Tagy dane, daňová poradňa, daňová poradňa, poradňa

Súvisiace články

Šéf správnej rady Intesy: Predať VÚB? To sa tu skôr posilníme

Šéf správnej rady Intesy: Predať VÚB? To sa tu skôr posilníme Rozhovor

Slovensko by malo zmeniť svoj národný model hospodárskeho rastu, hovorí predseda správnej rady najväčšej talianskej banky Gian Maria Gros-Pietro

Termínované vklady - porovnanie úrokov

Hypotéky - porovnanie úrokov

Kreditné karty - porovnanie podmienok

Hľadáte náhradu za účet v Zune? Použite náš porovnávač