Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

eTREND radí: Ročné zúčtovanie dane

13.02.2008, 11:02 | am

Žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane z príjmov treba odovzdať do piatka.

 • Tlačiť
 • Poslať e-mailom
 • Oznámiť chybu
 • 0

Vo firme koluje mail: „Tlačivá Žiadosť o ročné zúčtovanie dane sú na sekretariáte, ktoré treba do 15. 2. vyplniť a odovzdať na ekonomické oddelenie. Ak si budete robiť daňové priznanie sami, nahláste to a my vám vystavíme potvrdenie o zdaniteľnej mzde.“ Mnohí zamestnanci sa čudujú, čo to od nich mzdárky chcú.

Nasledujú dlhotrvajúce telefonáty a pracovníčky mzdových oddelení dokola trpezlivo vysvetľujú. Musia, lebo každému zamestnancovi treba zosumarizovať preddavky na daň, ktoré pravidelne mesačne strhávali z platu a porovnať ich so skutočnou daňovou povinnosťou. Výsledkom je, že daňové priznanie si nakoniec podá zamestnanec sám, alebo to za neho urobí jeho zamestnávateľ.

Vyhnúť sa vypĺňaniu a podávaniu daňového priznania môže zamestnanec, ak pracoval na pracovnú zmluvu a bol s ním uzatvorený riadny zamestnanecký pomer. To znamená, že poberal mzdu z trvalého pracovného pomeru, alebo z práce na dohodu. Jeho zárobky pritom vlani dosiahli aspoň 47 808 Sk, čo je polovica z výšky nezdaniteľného minima na daňovníka (95 616 Sk) nárokovateľná za rok 2007.

Ak by tieto príjmy nedosiahol, daňový úrad netreba vôbec obťažovať podávaním daňového priznania. Daňoví poradcovia ale radšej odporúčajú podať ho v každom prípade, aj keby bolo nulové.

Ak celoročné príjmy presiahli 47 808 Sk, potom treba vyplniť a odovzdať mzdovému oddeleniu spomínanú Žiadosť o vykonanie výpočtu dane z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti a o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z týchto príjmov za rok 2007 a to najneskôr do 15. februára. V žiadosti zamestnanec prehlási, že nepoberal okrem zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti iné zdaniteľné príjmy.

Na základe podpísanej žiadosti potom zamestnávateľ urobí ročné zúčtovanie, vypočíta daň a podá za zamestnanca daňové priznanie do 31. marca. Ak zamestnanec firmy požiada o zúčtovanie po termíne, alebo nepožiada vôbec, musí si potom podať daňové priznanie k dani z príjmov (typ A) sám a prípadný daňový nedoplatok zaplatiť do 31. marca 2008.

Prílohy ročného zúčtovania

Správne vyplnenie tohto tlačiva je pre zamestnancov kľúčové, ak chcú dosiahnuť, aby platili čo najnižšie dane. Podobne ako ostatní daňovníci majú zamestnanci nárok na niekoľko možností ako znížiť základ dane, o ktorých však musí ich zamestnávateľ vedieť.

Ide o takzvanú nezdaniteľnú časť na daňovníka (95 616 Sk), nezdaniteľnú položku na manželku (manžela) žijúcej v spoločnej domácnosti, ak jej príjmy nepresiahli 95 616 Sk, daňový bonus na dieťa (6 570 Sk) a ostatné nezdaniteľné časti (najviac v úhrnnej výške 12 000 Sk) z príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, na účelové sporenie a na životné poistenie.

Nárok na odpočítateľné položky musí každý zamestnanec preukázať tým, že k žiadosti priloží aj všetky dostupné doklady, na základe ktorých možno znížiť výslednú daň. Ak do 15. februára doklady nepredloží, musí rátať s tým, že zamestnávateľ ročné zúčtovanie dane nevykoná a zamestnanec si musí podať daňové priznanie sám.

  Prílohy k ročnému zúčtovaniu:
 • Potvrdenia o zúčtovaných vyplatených preddavkoch a príjmov zo závislej činnosti od iných zamestnávateľov, o zrazených preddavkoch
 • Rodný list dieťaťa alebo potvrdenie o návšteve školy, ak si daňovník neuplatnil daňový bonus
 • Sobášny list pri uplatňovaní nároku na nezdaniteľnú časť na manželku
 • Potvrdenie o zaplatenom povinnom poistnom a príspevkoch na doplnkové dôchodkové sporenie, účelové sporenie a životné poistenie

Zamestnávateľ potom porovná výšku odvedených preddavkov, ktorú pravidelne mesačne zrážal pri výplate a výslednú sumu dane, ktorá vzišla z daňového priznania. Takto môže vzniknúť preplatok alebo nedoplatok na dani.

Preplatok potom zamestnávateľ musí vrátiť zamestnancovi najneskôr v máji, a to vo výplate za apríl. Prípadný nedoplatok musí zamestnanec zaplatiť najneskôr do konca kalendárneho roka.

Viac zárobkov

Ak pracovník v priebehu roka menil zamestnávateľov a poberal iba príjmy zo závislej činnosti postupne či súbežne od jedného alebo viacerých zamestnávateľov, tak ročné zúčtovanie dane by mal urobiť posledný zamestnávateľ, resp. ten, u ktorého pracovník podpísal vyhlásenie o uplatnení nezdaniteľného minima na daňovníka. Vtedy treba predložiť poslednému zamestnávateľovi Potvrdenie o zúčtovaných a vyplatených príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o zrazených preddavkoch na daň z týchto príjmov a o priznanom a vyplatenom daňovom bonuse na vyživované deti za rok 2007.

Potvrdenie zasielajú firmy svojim bývalým zamestnancom automaticky a to najneskôr do 5. februára 2007. Na základe tohto potvrdenia, resp. potvrdení potom posledný zamestnávateľ podá za zamestnanca aj daňové priznanie.

Ročné zúčtovanie dane vykoná zamestnávateľ za svojho zamestnanca napríklad v tom prípade, ak určitý čas poberal sociálne dávky (materská, rodičovský príspevok) a iné príjmy, ktoré sú od dane z príjmov oslobodené (nemocenské), alebo príjmy boli už zdanené zrážkovou daňou (napr. úroky z bankových vkladov, a pod.).

Ostatné príjmy

To, či v konečnom dôsledku podá daňové priznanie zamestnanca jeho zamestnávateľ, alebo tak musí urobiť zamestnanec sám, rozhodujú aj ostatné príležitostné príjmy v roku. Sú nimi napríklad príjmy z občasného prenájmu hnuteľných vecí, prevodu nehnuteľností, z predaja hnuteľných vecí alebo cenných papierov. Tieto príjmy sú oslobodené od dane, ak v roku 2007 nepresiahli sumu 24 900 Sk, čo je 5-násobok sumy životného minima platného k 1. 1. 2007. Akonáhle túto sumu presiahnu, zamestnanec musí podať daňové priznanie typu B, kde uvedie príjmy zo závislej činnosti a z príležitostných činností nad 24 900 Sk.

  TIP: Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti, ak nejde o príjmy z podnikania, sú oslobodené od dane, ak úhrn týchto príjmov v roku 2007 nepresiahol sumu 24 900 Sk. Vtedy nemusí daňovník podávať daňové priznanie, urobí tak za neho len zamestnávateľ. Ak príjmy z prenájmu presiahnu 24 900 Sk, treba podať daňové priznanie typ B.

  TIP: Príjem predaja bytu je oslobodený od dane z príjmov, ak uplynie aspoň 5 rokov od nadobudnutia nehnuteľnosti (napr. dedením) preukázateľne do vlastníctva, ak nehnuteľnosť nebola zahrnutá do obchodného majetku daňovníka. Oslobodený je aj príjem z bytu, ak v ňom mal daňovník trvalý pobyt najmenej 2 roky pred predajom.

Zamestnanec môže požiadať o ročné zúčtovanie dane zamestnávateľom aj vtedy, ak napríklad získal výhru v lotériách či iných podobných hrách, ktoré sa prevádzkujú na základe povolenia podľa zákona o hazardných hrách. Tieto výhry sa totiž do daňového priznania sa nezahŕňajú. Ostatné výhry a ceny sú oslobodené, ale len do výšky 5-tisíc korún.

Pri vyšších výhrach (peňažného charakteru) by mal daň zraziť organizátor či prevádzkovateľ z rôznych súťaží či žrebovaní. Ale napríklad výhra kosačky, televízora či fotoaparátu, hodnota ktorých prevyšuje 5-tisíc korún, sa považuje za príjem, ktorý treba podľa DR SR zdaniť v celom rozsahu. Vtedy už zamestnávateľ odmietne žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane, vystaví len potrebné potvrdenie a výherca musí podať daňové priznanie typu B sám.

Daňové priznania vo vlastnej réžii

Tí zamestnanci, ktorí mali okrem príjmu zo závislej činnosti aj iné zdaniteľné príjmy a chcú si podať daňové priznanie za rok 2007 sami, musia požiadať o vystavenie uvedeného potvrdenia od svojich zamestnávateľov najneskôr do 5. februára a tí mu ho musia doručiť do 11. februára 2007.

Na základe týchto dokladov si potom daňovník sám vypočítava výšku daňovej povinnosti, ktorú porovná s celkovými odvedenými preddavkami. Výsledkom je buď preplatok alebo nedoplatok na dani uvedený v daňovom priznaní (tlačivo typu B), ktorý podáva na miestne príslušnom daňovom úrade podľa trvalého bydliska do 31. marca 2008.

  Termíny súvisiace s ročným zúčtovaním dane

  31. január – podpísanie „Vyhlásenia na zdanenie príjmov FO zo závislej činnosti“ na rok 2008
  5. február – do tohto termínu treba najneskôr požiadať všetkých ostatných zamestnávateľov o vystavenie "Potvrdenia o príjmoch FO zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o dani vybranej zrážkou z týchto príjmov a o daňovom bonuse na vyživované deti za rok 2007", ak tak ešte do tohto termínu potvrdenie nezaslali.
  11. február – najneskorší termín pre doručenie „Potvrdení o príjmoch FO zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o dani vybranej zrážkou z týchto príjmov a o daňovom bonuse na vyživované deti za rok 2007“ na adresu daňovníka.
  15. február – do tohto termínu môže zamestnanec požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane z príjmu na predpísanom tlačive spolu s priloženými dokladmi.
  10. marec – do tohto termínu musí zamestnávateľ vydať „Potvrdenie“ zamestnancovi, ktorý nepožiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane.
  31. marec 2008 - termín, dokedy musí zamestnávateľ vykonať ročné zúčtovanie dane za zamestnanca, ktorý o to požiadal do 15. februára 2008 a nebol povinný podať sám daňové priznanie. Termín pre podanie daňových priznaní, ktoré budú robiť sami zamestnanci.

 • Tlačiť
 • Poslať e-mailom
 • Oznámiť chybu
 • 0

Diskusia (0 reakcií)