Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Kedy zdaniť príjem z predaja darovaného bytu

23.03.2016, 05:00 | Peter Pašek, Managing Director Accace

Predal som byt v 28. decembra 2015, ktorý som nadobudol do vlastníctva darovacou zmluvou v roku 2013. V tomto byte som nemal trvalé bydlisko. Kúpna cena mi bola vyplatená dňom podpísania kupnopredajnej zmluvy na môj bankový osobný účet. Katastrálny úrad vydal rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva nového majiteľa do katastra nehnuteľností s dátumom nadobudnutia právoplatnosti dňom 22. 1. 2016. Podávam daňové priznanie z predaja nehnuteľnosti za rok 2015, alebo až za rok 2016? Ku dňu nadobudnutia predmetného bytu do vlastníctva darovacou zmluvou z r. 2013 mám spracovaný znalecký posudok vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty predmetnej nehnuteľnosti. Môžem uplatniť znaleckým posudkom stanovenú všeobecnú hodnotu predmetného bytu ako nadobúdacie náklady a o túto sumu znížiť základ dane pri výpočtu dane z príjmu fyzickej osoby?

  • Tlačiť
  • 0

Rozumieme, že vo vašom prípade ešte neubehlo päť ročné obdobie potrebné na uplatnenie oslobodenia príjmu z predaja nehnuteľnosti v súlade s §9 ods. 1 písm. a) Zákona o dani z príjmov (ďalej len "ZDP"). Vyššie uvedené znamená, že predmetný príjem je považovaný za príjem zdaniteľný, t. j. príjem ktorý je predmetom dane a nie je od dane oslobodený. 

Takto dosiahnutý príjem bez ohľadu na skutočnosť, či sa z predaja nehnuteľnosti (ďalej len "byt") reálne dosiahol zisk, resp. strata (pozn. na daňové účely neuplatniteľná) je potrebné priznať v daňovom priznaní FO typu B. Čo sa týka možnosti uplatnenia výdavku ku príjmom z predaja bytu nadobudnutého darovaním treba vychádzať z §8 ods. 5 písm. b) a §25 ZDP. 

Predmetné ustanovenia upravujú, že ako výdavok je možné uplatniť obstarávaciu ceny bytu (§25 ods. 1 písm. a) ZDP) zistenej u darcu v prípade, ak ide o majetok, ktorý u darcu nebol zahrnutý do obchodného majetku, pričom pri jeho predaji uskutočnenom v deň darovania by sa naň nevzťahovalo oslobodenie podľa § 9 ZDP, resp. reprodukčnú obstarávaciu cenu (§25 ods. 1 písm. c) ZDP) bytu zistenú v čase darovania v prípade, ak by sa pri teoretickom predaji uskutočnenom v deň darovania naň vzťahovalo oslobodenie podľa § 9 ZDP. 

Upozorňujeme, že v súlade s prechodným ustanovením §52zg ods. 8 ZDP sa ustanovenie § 25 ods. 1 písm. c) ZDP v znení účinnom od 1. januára 2016 použije na majetok (pozn. platí aj na nehnuteľnosti) obstaraný po 31. decembri 2015, t. j. na vašu situáciu sa aplikuje pôvodné  znenie ustanovenia. Ak teda budeme vychádzať z predpokladu, že u darcu by eventuálny príjem z predaja daného bytu v čase darovania bol od dane oslobodený v súlade s §9 ZDP, môžete za výdavok uplatniť tzv. reprodukčnú obstarávaciu cenu (ROC). Najvhodnejším vyjadrením ROC v čase darovania je cena bytu stanovená znalcom. 

Na účely ZDP sa u fyzickej osoby-neúčtovnej jednotky vychádza z tzv. cash princípu. To znamená, že zdaniteľný príjem z predaja bytu je predmetom vykazovania za zdaňovacie obdobie, kedy bol príjem reálne prijatý. Ak teda vychádzame z predpokladu, že príjem za predaj bytu ste obdržali v roku 2015, tak za rok 2015 ste povinný podať daňové priznanie a predmetný príjem priznať. 

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Prečítajte si ďalšie odpovede na túto tému Prečítajte si ďalšie odpovede na všetky témy Zadajte novú otázku (len pre zaregistrovaných) Accace logo

  • Tlačiť
  • 0

Tagy daňová poradňa, poradňa

Diskusia (0 reakcií)