Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Kúpa akcií so zľavou pre zamestnancov a zdanenie

18.04.2019, 04:55 | Peter Pašek, Managing Director Accace

Naša firma poskytuje benefit ESPP. Ide o zamestnanecký plán nákupu akcií so zľavou. Znamená to, že ako zamestnanci si môžeme kúpiť akcie firmy s 15-percentou zľavou. Podľa informácií z oddelenia ľudských zdrojov vzniknutý rozdiel vo výške 15 percent je klasifikovaný ako benefit s tým, že zamestnancovi bude z neho zrazená daň a odvody. V prípade, ak zamestnanec predá akcie hneď v deň nákupu za cenu vyššiu o 15 percent, musí znova odvádzať daň zo zisku, aj keď už táto suma bola zdanená?

  • Tlačiť
  • 2

Vychádzame z predpokladu, že daný zamestnanec je považovaný za slovenského daňového rezidenta a za príslušný rok nedosiahne príjem z predaja iných opcií, cenných papierov, obchodných podielov resp. členských práv družstva než sa dopytujete. Vami uvádzaný následný predaj akcií obstaraných v rámci ESPP programu sa považuje v súlade s §8 ods. 1 písm. e) Zákona o dani z príjmov (ďalej len “ZDP”) za tzv. ostatný príjem z predaja cenných papierov.

V súlade s §8 ods. 2 ZDP sa do základu dane zahŕňa zdaniteľný príjem z predaja akcií znížený o výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie. Máme zato, že za výdavky súvisiace s nadobudnutím a predajom cenného papiera ja možné považovať aj sumu nepeňažného príjmu zdanenú u zamestnanca, t. j. aj tých predmetných 15%. Daňovú stratu z titulu prevodu akcií nie je možné dosiahnuť.

V  súlade s §9 ods. 1 písm. i) ZDP platí, že ak úhrn príjmov z predaja akcií znížený o výdavok v zdaňovacom období nepresiahne 500 EUR, ide o príjem oslobodený od dane. Ak takto vymedzený rozdiel medzi úhrnom príjmov z predaja akcií a úhrnom výdavkov súvisiacich s nadobudnutím akcií presiahne 500 EUR, do základu dane sa zahrnie len rozdiel nad takto ustanovenú sumu. Vyššie uvedené však platí len na akcie obstarané od 1. 1. 2011, ale chápem, že túto podmienku splníte.

Vo vašej otázke neuvádzate, či predmetné akcie sú obchodované na regulovanom trhu alebo nie. Predpokladám však, že áno. V tejto súvislosti by som vás chcel  upozorniť, že bez ohľadu na vyššie uvedené, od dane môže byť oslobodený príjem z predaja cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu, ak doba medzi ich nadobudnutím a predajom presiahne jeden rok. Túto podmienku na základe vašej otázky nesplníte, ale je vhodné brať do úvahy aj túto možnosť.

Od dane nie je oslobodený príjem z predaja cenných papierov, ktoré boli obchodným majetkom daňovníka. Rovnako upozorňujeme, že v prípade, ak vami uvádzaný príjem z predaja akcií nebude od dane oslobodený, tak dosiahnutá suma čiastkového základu dane podlieha rovnako zdravotnému poisteniu.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Prečítajte si ďalšie odpovede na túto tému Prečítajte si ďalšie odpovede na všetky témy Zadajte novú otázku (len pre zaregistrovaných) Accace logo  • Tlačiť
  • 2

Tagy akcie, daňová poradňa, poradňa