Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Materská dovolenka: tri alebo šesť rokov?

12.01.2005, 08:35 | Patrik Benčík | advokát

  • Tlačiť
  • 0
  • Môj syn sa narodil 1.1.2002. Môžem požiadať svojho zamestnávateľa o ďalšiu materskú dovolenku do 6-tich rokov veku dieťaťa? Zarátavajú sa tieto ďalšie tri roky do odpracovaných rokov? Platí v tomto období môj zamestnávateľ za mňa odvody?

V prvom rade je potrebné rozlišovať medzi materskou dovolenkou a rodičovskou dovolenkou, pričom obidva typy dovoleniek upravuje § 166 Zákonníka práce. V súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o narodené dieťa patrí žene materská dovolenka v trvaní 28 týždňov.

Ak žena porodila súčasne 2 alebo viac detí alebo ak ide o osamelú ženu, patrí jej materská dovolenka v trvaní 37 týždňov. Ak sa o narodené dieťa stará muž, patrí mu v súvislosti so starostlivosťou o toto dieťa rodičovská dovolenka v rovnakom rozsahu.

Po uplynutí tejto doby za účelom prehĺbenia starostlivosti o dieťa, je zamestnávateľ povinný poskytnúť žene a mužovi, ktorí o to požiadajú, rodičovskú dovolenku až do troch rokov veku dieťaťa.

Ak ide o dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa vyžadujúci osobitnú starostlivosť, je zamestnávateľ povinný poskytnúť žene a mužovi, ak o to požiadajú, rodičovskú dovolenku až do šiestich rokov veku dieťaťa. Táto dovolenka sa poskytuje v rozsahu, o aký rodič žiada, spravidla vždy najmenej na jeden mesiac.

Z toho vyplýva, že ak máte zdravé dieťa, zamestnávateľ vám nie je povinný poskytnúť ďalšiu rodičovskú dovolenku na čas po dovŕšení troch rokov veku dieťaťa. Výnimkou by bol len dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav vášho syna, ktorý by si vyžadoval vašu osobnú starostlivosť o neho.

Za túto osobu potom platí poistné na starobné poistenie a na invalidné poistenie štát. Ak by však išlo o osobu, ktorá je povinná platiť si poistné na starobné poistenie a invalidné poistenie sama alebo o poberateľa invalidného dôchodku, štát za ňu poistné neplatí.

Do času trvania pracovného pomeru sa podľa § 103 ods. 5 Zákonníka práce započítava, ak spadá do doby po 18. roku veku aj čas trvalej starostlivosti o dieťa vo veku do troch rokov.

Obdobie osobnej starostlivosti o dieťa staršie ako tri roky sa započítava do času trvania pracovného pomeru, len ak ide o maloleté dieťa, ktoré je dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté a vyžaduje si mimoriadnu starostlivosť. Zákon zároveň vyžaduje, aby toto dieťa nebolo umiestnené v ústavnej starostlivosti.

  • Tlačiť
  • 0

Diskusia (0 reakcií)