Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Náhrada škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím štátu

12.07.2017, 05:00

Spoločnosť s ručením obmedzeným kúpila od správcu konkurznej podstaty nehnuteľnosť. Správa katastra ale odmietla návrh na vklad vlastníckeho práva vykonať. Bránili sme sa súdnou cestou a po vynesení rozsudku súdu nakoniec správa katastra vykonala zmenu vlastníka na liste vlastníctva v katastri nehnuteľností. Avšak až do vykonania zápisu v katastri musela naša firma platiť podniku v konkurze nájomné celé 2 roky. Zaplatené nájomné za nájom nebytových priestorov považujeme za škodu, pretože, ak by sa naša eseročka stala vlastníkom nehnuteľnosti od začiatku, nemusela by nájomné platiť. Možno toto nájomné považovať za škodu spôsobenú štátom a môže firma žiadať štát o náhradu škody?

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

Podľa znenia otázky usudzujeme, že správa katastra zamietla návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Spoločnosť pravdepodobne podala proti zamietavému rozhodnutiu správy katastra opravný prostriedok v rámci tzv. správneho súdnictva, o ktorom rozhodoval krajský súd.  Súd konštatoval nezákonnosť rozhodnutia správy katastra   a rozhodnutie zrušil. 

Spoločnosť sa mala stať vlastníkom nehnuteľnosti na základe pôvodnej kúpnej zmluvy a zbytočne platila 2 roky nájomné. Nájomné za nájom nebytových priestorov, ktoré spoločnosť zbytočne platila dva roky, možno vyčísliť ako škodu. Dôvod je, že nájomné by spoločnosť nemusela platiť, keby bola  pred dvoma rokmi zapísaná ako vlastník na liste vlastníctva v katastri nehnuteľností. 

Rozhodnutie spôsobujúce škodu

Podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci v znení neskorších predpisov platí, že právo na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím možno uplatniť iba vtedy, ak právoplatné rozhodnutie, ktorým bola škoda spôsobená, bolo zrušené alebo zmenené pre nezákonnosť príslušným orgánom. Súd, ktorý rozhoduje o náhrade škody, je viazaný rozhodnutím tohto orgánu. Právo možno priznať iba vtedy, ak poškodený podal proti nezákonnému rozhodnutiu riadny opravný prostriedok podľa osobitných predpisov. 

Žaloba

Spoločnosť s ručením obmedzeným môže žalovať štát o náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím štátneho orgánu. Žalobcom bude poškodená spoločnosť s ručením obmedzeným a žalovaným bude štát (Slovenská republika) v zastúpení Úradom geodézie, kartografie a  katastra SR. Dôvod je, že je to ústredný orgán štátnej správy na úseku geodézie a katastra nehnuteľností. 

Prerokovanie nároku 

Pred podaním žaloby je spoločnosť povinná obrátiť sa na príslušný ústredný orgán štátnej správy so žiadosťou o predbežné  prerokovanie nároku na náhradu škody. Existuje teoretická šanca, že štát si prizná chybu a spoločnosť odškodní vo vlastnej réžii bez súdnej dohry. Legislatíva určuje na tento účel 6-mesačnú časovú lehotu. 

Štát zaplatí náhradu škody dobrovoľne málokedy a väčšinou sa poškodený nezaobíde bez súdu. Po uplynutí polročnej lehoty určenej na predbežné prerokovanie škody môže poškodený podať žalobu o náhradu škody na súd. V praxi ide o zdĺhavé súdne spory. 

Z praxe

Nedávno sme zastupovali  klienta v analogickom prípade žalovania štátu o náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím správy katastra. Súdny spor vyhral, pričom rozsudok okresného súdu potvrdil krajský súd. 

Súd vyslovil právny názor, že úvahy o vylúčení zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu, ktoré bolo zrušené skôr, ako sa stalo právoplatným, sú neprijateľné s poukazom na článok 46 Ústavy SR. Nárok na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánu štátu (zamietnutím návrhu na vklad do katastra nehnuteľností) je špecifickým prípadom zodpovednosti štátu za škodu a žalobca mal právo na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím správy katastra. 

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Prečítajte si ďalšie odpovede z tejto témy poradne Prečítajte si ďalšie odpovede zo všetkých tém poradne Zadajte novú otázku (len pre zaregistrovaných) BENČÍK & PARTNERS ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

Tagy poradňa, právna poradňa, žaloba

Diskusia (0 reakcií)