Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Odložiť exekúciu alebo vyhlásiť osobný bankrot?

15.12.2014, 05:40 | JUDr. Marek Hudec, advokát Proiuris advokáti

V roku 2006 som začala čerpať úver v stavebnej sporiteľni vo výške 450-tisíc SKK s dobou splácania 13 rokov. Po 4 rokoch som prestala úver splácať z dôvodu insolventnosti v podnikaní a dlh sa stal v roku 2010 splatný. Bol už aj vydaný rozsudok v mene SR, nadobudol právoplatnosť a zrejme čoskoro začne konať exekútor. Nevlastním žiadny hnuteľný či nehnuteľný majetok, nemám účet a ani dlhodobý či stabilný plat. Z podnikania vzniklo veľa finančných záväzkov vrátane spomínaného úveru. V prípade úveru je ručiteľkou dôchodkyňa, ktorá vyživuje ešte 2 maloleté deti a obáva sa siahnutia na dôchodok. Počula som o možnosti odkladu exekúcie, prípadne časom zrušenej pre nemajetnosť. Takisto uvažujem o možnosti osobného bankrotu. Môžete mi poradiť, ktorá z uvedených možností by bola najvhodnejšia v riešení mojej situácie?

  • Tlačiť
  • 0

Odpoveď smeruje k problematike výkonu rozhodnutia, ktorým je právoplatný a vykonateľný exekučný titul - rozsudok súdu Slovenskej republiky. 

Podľa § 56 ods. 1 Exekučného poriadku (EP) môže súd na návrh povinného (§ 45) povoliť odklad exekúcie, ak sa povinný bez svojej viny ocitol prechodne v takom postavení, že by neodkladná exekúcia mohla mať pre neho alebo pre príslušníkov jeho rodiny zvlášť nepriaznivé následky a oprávnený by nebol odkladom exekúcie vážne poškodený. Odklad exekúcie môže súd povoliť iba na návrh povinného, ktorý je fyzickou osobou.

Čo zastaví exekútora

Musí ísť o prechodnú situáciu, ktorú nezavinil povinný. Už podanie návrhu zastaví exekútora vo vedení exekúcie, keďže až do rozhodnutia súdu nesmie v exekúcii pokračovať. To neznamená, že by nemohol robiť zabezpečovacie úkony ako exekučné záložné právo na majetok povinného vrátane obstavenia bankového účtu.

Nemajetnosť v prípade fyzickej osoby nie je dôvodom na zastavenie exekúcie. 

Ochrana pred veriteľmi

Samotnú exekúciu možno odvrátiť len tým, že dlžník požiada súd o ochranu pred veriteľmi, teda podá na svoju osobu návrh na vyhlásenie konkurzu. Dôsledkom začatia konkurzného konania je totiž v zmysle § 14 ods. 5 písm. b) Zákona o konkurze a reštrukturalizácii prerušenie exekučného konania.

Upozorňujeme, že zmysel konkurzného konania na majetok dlžníka - úpadcu fyzickej osoby má zmysel len v prípade, ak dlžník následne alebo zároveň požiada o oddlženie. Odporúčame sa v tejto veci osobitne poradiť s advokátom.

Skutočnosť, či voči dlžníkovi začne exekučné konanie alebo konanie o konkurze nemá žiaden vplyv na právo veriteľa domáhať sa uspokojenia svojej pohľadávky proti ručiteľovi. Pred začatím exekúcie voči ručiteľovi je ale potrebné rovnako najskôr získať exekučný titul (spravidla rozhodnutie súdu).

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Prečítajte si ďalšie odpovede z tejto témy poradne Prečítajte si ďalšie odpovede zo všetkých tém poradne Zadajte novú otázku (len pre zaregistrovaných) tsb_logo

  • Tlačiť
  • 0

Tagy osobný bankrot, poradňa, právna poradňa

Diskusia (0 reakcií)