Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Odpočet zrazenej dane v Nemecku

27.02.2006, 13:22 | Iveta Jobová, daňová poradkyňa | daňová poradkyňa

 • Tlačiť
 • Poslať e-mailom
 • Oznámiť chybu
 • 2
 • reklama/unibanka_sponzor_dp2006_v3.gif

  V roku 2005 som mal dvoch zamestnávateľov. Prvé tri mesiace to bol slovenský zamestnávateľ na Slovensku, ďalších 9 mesiacov som pracoval v Nemecku na pracovnú zmluvu. Aký typ daňového priznania mám podať? Akým spôsobom si mám odpočítať daň z Nemecka, ktorá mi bola zrazená? Do ktorých riadkov daňového priznania mám túto daň z Nemecka uviesť? Je potrebné k daňovému priznaniu priložiť do slovenčiny preložené potvrdenie o zdaniteľnom príjme od nemeckého zamestnávateľa? Mám nárok na celé nezdaniteľné minimum na daňovníka? Som slobodný, bezdetný, trvalé bydlisko mám na Slovensku. Žiadne iné príjmy okrem týchto dvoch zamestnaní som v roku 2005 nemal.

Vo vašom prípade budete vypĺňať daňové priznanie typu A (modrý pásik). Pripravíte si podklady nasledovne:

Potvrdenie z Nemecka rozčleníte na váš hrubý príjem, z neho bude odrátané poistné a nakoniec dane, aj príp. iné poplatky. Prepočítate to priemerným kurzom za zdaňovacie obdobie. Mali by ste v tomto prípade použiť priemer z priemerných mesačných kurzov za kalendárne mesiace, v ktorých ste poberali príjmy, za ktoré podávate daňové priznanie.

Takýto prepočet sa používa, ak daňovník nie je účtovnou jednotkou. A to ste vy ( § 31ods.2 zákona o dani z príjmov). Potom si údaje načítate zo Slovenska a z Nemecka a prenesiete ich do riadkov 32, 33 a 34, kde vyčíslite základ dane.

Základ dane z r. 34 prenesiete do r.35. Máte nárok na nezdaniteľnú čiastku, v roku 2005 je to suma 87 936 Sk.

Ak si platíte príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, účelové sporenie alebo poistné na životné poistenie a dodržíte podmienky, ktoré sú uvedené v zákone o dani z príjmov, t. j. doba poistenia na min. 10 rokov a nevyberiete uložené finančné prostriedky pred rokom 55 vášho veku, tak si môžete uplatniť i sumu maximálne do výšky 12 000 Sk ako nezdaniteľnú položku.

Potom vyplníme buď r. 38, 39, 40 a nadväzne r. 41 a r. 42, kde bude súčet nezdaniteľných častí základu dane. V r. 43 bude rozdiel základu dane po odrátaní nezdaniteľných častí. V r. 44 vypočítame daň. Sadzba je 19%.

Vzhľadom k tomu, že s Nemeckou republikou máme uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, posudzujeme vaše príjmy a ich zdaňovanie podľa tejto zmluvy. Tu sa v článku 15 uvádza, akým spôsobom sa zdaňujú platy, mzdy a iné podobné odmeny a v článku 23 ods. 2 sa vylučuje možnosť dvojitého zdanenia, pre osobu, ktorá má bydlisko na Slovensku.

Tieto príjmy sa podľa tejto zmluvy vynímajú zo zdanenia. Je použitá metóda vyňatia, a preto budete vypĺňať r. 45,46,47. Tak je definovaný postup v § 45 zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z., ktorý na zamedzenie dvojitého zdanenia poukazuje.

Daňová povinnosť bude prenesená do r. 53, detto r.55. Do r. 61 uvediete sumu preddavku, ktorý vám zrazil váš zamestnávateľ na Slovensku.

Kedže predpokladám, že vám na r. 46 výjde 0, tiež na r. 47 0, tak suma preddavku, ktorú vám zrazil slovenský zamestnávateľ, vám bude vrátená na základe žiadosti v oddiele XI. Termín na vrátenie preplatku je najskôr po uplynutí jedného mesiaca od lehoty na podanie daňového priznania, najneskôr do 40-tich dní.

Potvrdenie z Nemecka nie je potrebné preložiť do slovenčiny, pokiaľ by vás k tomu nevyzval správca dane. Ako prílohu k daňovému priznaniu zvyknem priložiť i presný prepočet príslušných údajov v slovenskom jazyku na slovenskú menu. Takto by ste potom prikladali tri prílohy.

Autorka je daňová poradkyňa, členka Slovenskej komory daňových poradcov.

 • Tlačiť
 • Poslať e-mailom
 • Oznámiť chybu
 • 2