Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Prestavbu podkrovia v bytovom dome musia odsúhlasiť vlastníci horných bytov

02.07.2014, 17:05 | Zuzana Kollárová | © 2014 News and Media Holding

Búrku kritiky vyvolala v parlamente zmena, podľa ktorej stavebné úpravy v podkroví bytového budú musieť odsúhlasiť dve tretiny všetkých majiteľov bytov a zároveň s nimi budú musieť súhlasiť všetci majitelia horných bytov.

  • Tlačiť
  • 2

Správca bytového domu, ktorý vlastníkom bytov nepredloží do 30. novembra správu o činnosti za predchádzajúci rok a vyúčtovanie fondu opráv, nebude mať nárok až do jej predloženia na poplatok za správu bytov.

Vlastníkom bytov bude musieť správca predkladať ročný plán opráv na ďalší rok. Rozhodli o tom v utorok poslanci v novele zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorú pripravili poslanci za Smer-SD Anton Martvoň a Otto Brixi. Zmeny majú platiť od októbra.

Prehľad o fonde opráv

Správcom tiež pribudne nová povinnosť - na webe alebo v bytovom dome zverejňovať postup pri obstarávaní tovarov a služieb pri zabezpečovaní prevádzky, údržby, opravy, rekonštrukcie a modernizácie domu. Poslanec O. Brixi v tejto súvislosti povedal, že ľudia už budú mať  informácie o tom, ako sa ich peniaze vo fonde opráv používajú a aký bol priebeh obstarávaní. "Už nebude možné doniesť niekoľko ponúk, mnohokrát aj doma na kolene urobených a predložiť ich samotným vlastníkom bytov na schválenie."

Zmeny v hlasovaní

Najviac reakcií vyvolalo ustanovenie, podľa ktorého stavebné zmeny v podkroví bytového domu sa už budú môcť uskutočniť len so súhlasom dvojtretinovej väčšiny všetkých majiteľov bytov a zároveň s nimi budú musieť súhlasiť všetci majitelia bytov na najvyššom poschodí, ktorých sa prestavba bude týkať. "Sprivatizujete strechy bytových domov," kritizoval zmenu poslanec Alojz Hlina.

Súčasná právna úprava podľa O. Brixiho a A. Martvoňa znevýhodňuje vlastníkov nebytových priestorov. Hoci napríklad nevyužívajú všetky spoločné časti a zariadenia domu, na ich opravách sa už podieľajú rovnako ako vlastníci bytov, ktorí ich dennodenne užívajú. Pri určení preddavkov do fondu opráv budú musieť už majitelia bytov zohľadniť mieru využívania spoločných častí domu a spoločných zariadení domu vlastníkmi nebytových priestorov a garáží v dome.

Majiteľ bytu alebo nebytového priestoru v dome, ktorý sa neužíva, sa nemôže domáhať, aby im správca odpustil povinnosť uhrádzať preddavky do fondu opráv.

Správca sa už nebude môcť vyhýbať povinnosti vyhlásiť písomné hlasovanie. Bude ho už môcť vyhlásiť predseda rady, rada, správca alebo štvrtina vlastníkov bytov, ak na ich žiadosť nevyhlásil písomné hlasovanie správca alebo rada do 15 dní od doručenia žiadosti.

Obrana na súde

O. Brixi a A. Martvoň chceli pôvodne ochraňovať vlastníkov bytov pred neodôvodneným a neúmerným zvyšovaním platieb do fondu, ktorými sa ich bohatší (väčší) vlastníci niekedy snažia vytlačiť z nehnuteľností. Rozhodnutie vlastníkov o výške preddavkov do fondu opráv, ktoré bolo napadnuté na súde, malo byť vykonateľné až po rozhodnutí súdu, ktorý mal potvrdiť rozhodnutie vlastníkov. Do rozhodnutia súdu sa malo postupovať podľa doterajšieho rozhodnutia o tvorbe tohto fondu.

Toto pozmeňovákom oboch poslancov napokon zo zákona vypadlo. V novele zostalo len, že vlastník bytu sa bude môcť domáhať dočasného pozastavenia účinnosti rozhodnutia vlastníkov bytov na súde. Predbežné rozhodnutie musí súd vydať do 30 dní.

Podľa novely mali pôvodne správca alebo spoločenstvo v dome zverejňovať zoznam vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ktorí majú nedoplatky na preddavkoch do fondu opráv domu a na úhradách za plnenie aspoň 500 eur. Tento návrh napokon zo zákona vypadol.

Ďalšie zmeny

  • súhlas dvojtretinovej väčšiny všetkých vlastníkov už bude potrebný pri hlasovaniach o zmluve o úvere a nájme a o každom dodatku k nim, o zmluve o výstavbe v podkroví či povale, alebo nadstavbe a o každom dodatku k nim, o zmene účelu užívania spoločných častí domu a spoločných zariadení domu alebo o prevode spoločných častí domu, a o zmene formy výkonu správy na schôdzi vlastníkov
  • pri hlasovaní o bežných veciach bude potrebná účasť dvoch tretín vlastníkov bytov a na schválenie bude stačiť nadpolovičná väčšina z prítomných na schôdzi
  • súhlas všetkých vlastníkov v dome sa vyžaduje pri rozhodovaní o prevode spoločných častí a zariadení domu alebo priľahlého pozemku
  • správca alebo predseda spoločenstva vlastníkov bytov musí zabezpečiť odstránenie chyby alebo porúch technických zariadení, ktoré boli zistené kontrolou, ak bezprostredne ohrozujú život, zdravie alebo majetok, a to aj bez súhlasu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome
  • majiteľ bytu môže splnomocniť inú osobu, aby hlasovala zaňho na schôdzi. Súčasťou splnomocnenia musí byť aj príkaz, ako má hlasovať
  • vlastník bytu je povinný oznámiť bez zbytočného odkladu správcovi alebo spoločenstvu zmeny v počte osôb, ktoré užívajú byt súvisle minimálne počas dvoch mesiacov. Ak vlastník byt neužíva, je povinný oznámiť správcovi alebo spoločenstvu svoju adresu a každú jej zmenu

  • Tlačiť
  • 2

Tagy správa nehnuteľností