Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Preukazovanie nároku na odpočíteľnú položku na manželku

02.03.2006, 22:26 | Dagmar Čierna | daňová poradkyňa

 • Tlačiť
 • 0
 • reklama/unibanka_sponzor_dp2006_v3.gif

  Chcel by som sa informovať na nezdaniteľné časti základu dane, konkrétne o sumu odpočítateľnú na manželku za rok 2005, v prípade že:

  1. Som SZČO, manželka je SZČO, od 17.12.2004 - 19.2.2005 bola PN - rizikové tehotenstvo, od 20. 2.2005 nástup na materskú dovolenku, od 20.2.2005 - 3.9.2005 vyplácanie materského zo Sociálnej poisťovne, 21.4.2005 - narodenie dieťaťa a vyplácanie prídavku na neho, od 4.9.2005 - rodičovský príspevok z Úradu práce, soc. vecí a rodiny. Môžem si odpočítať sumu "na manželku žijúcu s daňovníkom v domácnosti"? Ako sa preukazuje, že manželka žije so mnou v domácnosti? Treba mať rovnaké trvalé bydlisko počas celého roku 2005? Aké potvrdenia mám priložiť k daňovému priznaniu?

  2. Od začiatku roka 2005 do 22.6.2005 som študent, od 23.6.2005 - som SZČO, manželka od začiatku roka pokračovala na materskej, od 1.10.2005 sa zamestnala a za 3 mesiace v r. 2005 mala príjem 47700 Sk, manželke je vyplácaný od začiatku roka rodičovský príspevok a prídavok na dieťa.

Pojem „manželka žijúca s daňovníkom v domácnosti“sa odvoláva na § 115 Občiasnkeho zákonníka. Podľa ustanovenia § 115 Občianskeho zákonníka domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhrádzajú náklady na svoje potreby.

Pojem domácnosti sa vymedzuje podľa komentára ako spotrebné spoločenstvo trvalej povahy medzi fyzickými osobami. Trvalosť je daná vtedy, ak tieto osoby žijú v spotrebnom spoločenstve za okolností, z ktorých možno usudzovať, že toto spoločenstvo nezamýšľajú len na prechodný čas. Pritom nezáleží na tom, ako dlho toto spoločenstvo trvá. Ide teda o vzájomný vzťah osôb trvale žijúcich v spotrebnom spoločenstve.

V daňovom priznaní uvediete počet mesiacov, počas ktorých ste žili s manželkou v spoločnej domácnosti, pričom sa počíta iba ten mesiac, v ktorom bola podmienka spoločnej domácnosti splnená na začiatku kalendárneho mesiaca. Žiadne potvrdenie o spoločnej domácnosti nemusíte do daňového priznania prikladať, ani nemusíte mať bezpodmienečne rovnaký trvalý pobyt.

Pokiaľ ide o nezdaniteľnú časť základu dane na manželku, v zmysle § 11 ods. 1 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení noviel je nezdaniteľnou časťou suma zodpovedajúca 19,2-násobku sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia (87 936 Sk pre rok 2005 ) ročne na manželku (manžela) žijúcu s daňovníkom v domácnosti, ak nemá vlastný príjem v príslušnom zdaňovacom období; ak má vlastný príjem v príslušnom zdaňovacom období nepresahujúci túto sumu ročne, nezdaniteľná časť základu dane je rozdiel medzi touto sumou a vlastným príjmom manželky (manžela), pričom do vlastného príjmu sa nezahŕňa daňový bonus, zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, štátne sociálne dávky a štipendium poskytované študujúcim sústavne sa pripravujúcim na budúce povolanie.

  Za zdaňovacie obdobie 2005 sa do vlastného príjmu manželky zahŕňajú :
 • hrubý príjem podľa § 5 až 8 zákona o dani z príjmov
 • dôchodky
 • nemocenské dávky ( PN, peňažná pomoc v materstve...)
 • podpora v nezamestnanosti
 • sociálne dávky
 • štipendiá doktorantov
 • peňažný príspevok za opatrovanie občana s ťažkým zdravotným postihnutím
 • príspevok na bývanie a ďalšie.


 • Za zdaňovacie obdobie 2005 sa do vlastného príjmu nezahŕňajú:
 • rodičovský príspevok
 • prídavok na dieťa
 • príspevok pri narodení dieťaťa
 • príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili 3 a viac detí
 • príspevok na pohreb
 • jednorázový príspevok na úhradu potrieb dieťaťa
 • opakovaný príspevok na úhradu potrieb dieťaťa
 • odmeny pestúna
 • ďalšie štátne sociálne dávky.

Podľa § 32 ods. 1 zákona o dani z príjmov povinnosť podať daňové priznanie má daňovník vtedy, ak za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce 50 % sumy odpočitateľnej položky, v roku 2005 je to 50 % z 87 936 Sk, teda ten, ktorého príjmy za rok 2005 sú vyššie ako 43 968 Sk.. Daňové priznanie je povinný podať aj daňovník, ktorého zdaniteľné príjmy nepresahujú uvedenú sumu, ale vykazuje daňovú stratu.

Vzhľadom na to, že vaša manželka mala vyšší zdaniteľný príjem v roku 2005 ako 43 968 Sk, je povinná si podať daňové priznanie. Zdaniteľným príjmom manželky je príjem zo závislej činnosti, ktorý poberala od 1.10.2005 od zamestnávateľa.

Materská, resp. peňažná pomoc v materstve, rodičovský príspevok aj pridavok na dieťa je od dane oslobodený. Vaša manželka si musí podať daňové priznanie typu A, kde uvedie príjmy od zamestnávateľa a priloží kópiu potvrdenia o zrazených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti a funkčných pôžitkov.

Na to, aby ste si mohli uplatniť na manželku nezdaniteľnú časť, musíte k jej príjmu zo závislej činnosti pripočítať ešte peňažnú pomoc v materstve, tzn. materskú a vyplatené nemocenské dávky. Pokiaľ vlastný príjem manželky takto vypočítaný nepresiahne v roku 2005 sumu 87 936 Sk, môžete si na ňu vy vo svojom daňovom priznaní uplatniť pomernú časť odpočitateľnej položky, teda rozdiel medzi sumou 87 936 Sk a sumou vlastného príjmu manželky.

Autorka je daňová poradkyňa, členka Slovenskej komory daňových poradcov.

 • Tlačiť
 • 0

Diskusia (0 reakcií)