Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Rok 2019: Ako sa zmenia dôchodky, nemocenské a iné dávky v sociálnom poistení

07.01.2019, 16:00 | Zuzana Kollárová | © 2019 News and Media Holding

S januárom sa pravidelne menia aj dávky, ktoré štát vypláca na základe sociálneho poistenia. Vyššie sú nemocenské platby v prípade ochorenia, štát valorizuje penzie či dávky pre rodiny s deťmi.

  • Tlačiť
  • 0

Koľko štát pridá penzistom

Štát garantuje, že penzie pre starobných dôchodcov sa zvýšia v tomto roku o 2,6 % mesačnej sumy dôchodku, najmenej však o pevnú sumu určenú ako 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušného druhu dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu 2018. Starobný dôchodok sa zvýši najmenej o 8,70 eura, predčasné penzie o 8,30 eura. Invalidom (invalidita nad 70 %) štát pridá 7,40 eura, invalidom do 70 % pribudne na účte suma 4,20 eura. Vdovské a vdovecké penzie sa zvýšia o 5,60 eura. Sirotský porastie o 2,70 eura.

Neprehliadnite

Vyššie sú aj minimálne penzie. Ak odpracujete 30 rokov, do konca roka vám patrila penzia najmenej 271,30 eura. Od januára to bude 278,90 eura.

Vyššia je od januára aj dôchodková hodnota, ktorá je jednou zo základných veličín na výpočet dôchodku. Ak teda nárok na penziu vznikne v roku 2019, použije sa dôchodková hodnota 12,6657 eura (tento rok je jej suma na úrovni 11,9379 eura).

Sociálna poisťovňa informovala, že o zvýšenie dôchodku netreba žiadať. Dôchodcom zvýšenie oznámi.

Dôchodkový vek

Ak ste sa narodili v roku 1957, váš dôchodkový vek sa predĺžil na 62 rokov a 6 mesiacov.

Od januára sa tiež mení spôsob výpočtu dôchodkového veku. Podľa novely sociálneho poistenia sa dôchodkový vek už počíta v rokoch a mesiacoch, nie v rokoch a dňoch. Zmena sa týka poistencov, ktorí sa narodili po 31. decembri 1956.

Vek odchodu do penzie sa naďalej nepredlžuje tomu, kto pracoval potrebný počet rokov v zamestnaní zaradenom do I. pracovnej kategórie, v I. alebo II. kategórii funkcií, a tiež ženám v závislosti od počtu vychovaných detí.

Pridajú vdovám a vdovcom partizánov

Sociálna poisťovňa zvýšila príspevok vdovám a vdovcom po účastníkoch národného boja za oslobodenie z 20 eur na 35 eur mesačne. Keďže príspevok je súčasťou vyplácaného dôchodku, Sociálna poisťovňa tejto skupine poberateľov vyplatí dôchodok od výplatného termínu v januári 2019 vo zvýšenej sume. Vyplýva to zo zákona o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách.

Ak máte na tento príspevok nárok, Sociálna poisťovňa vám do 31. marca pošle aj písomné rozhodnutie o jeho zvýšení.

Opäť vyššie odvody pre živnostníkov  

Od Nového roku sa pravidelne zvyšuje aj minimálny aj maximálny vymeriavací základ na platenie sociálnych odvodov. Sociálna poisťovňa tieto zmeny oznámi živnostníkom a ostatným SZČO v januári listom.

Nový minimálny vymeriavací základ je 477 eur. V minulom roku platil podnikateľ odvody zo sumy 456 eur.  Živnostník, ktorý dosiaľ odvádzal odvody z minima, bude musieť v termíne do 8. februára poslať do poisťovne vyššiu sumu – presne 158,11 eura. Vlani platil len 151,16 eura. Ak platia odvody cez trvalý príkaz, mali by si ho zmeniť vo svojej banke.

Nový maximálny vymeriavací základ je 6 678 eur. Suma poistného vypočítaná z tohto vymeriavacieho základu pre povinne poistenú SZČO je 2 213,75 eura. Z maxima však platí poistné na Slovensku len okolo 200 ľudí.

Aj pre dobrovoľne poistenú osobu od 1. januára 2019 platí poistné z nového minimálneho vymeriavacieho základu 477 eur.

Viac zaplatí živnostník aj do zdravotnej poisťovne. Priplatí si o tri eurá, keďže do zdravotnej bude musieť odviesť mesačne 66,78 eura.

SZČO a DPO by mali myslieť na zmenu trvalého platobného príkazu vo svojom peňažnom ústave.

Vyššie nemocenské, materské, ošetrovné

V roku 2019 sa mení aj maximálna výška nemocenských dávok. Maximálny denný vymeriavací základ, z ktorého sa vypočítajú nemocenské dávky (nemocenské, materské, ošetrovné), sa zvýšilo zo súčasných 59,9672 eura na 62,7288 eura.

Ak ochoriete v roku 2019, od Sociálnej poisťovne dostanete maximálnu nemocenskú na deň 34,50084 eura. Pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci tak Sociálna poisťovňa vyplatí poistencom nemocenské maximálne vo výške 1 035,10 eura a pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci to bude 1 069,60 eura.

Mamička na materskej môže dostať maximálne denné materské 47,0466 eura. Znamená to, že materské bude Sociálna poisťovňa vyplácať maximálne vo výške 1 411,40 eura mesačne (pri 30-dňovom mesiaci) alebo vo výške 1 458,50 eura mesačne (pri 31-dňovom mesiaci).

Ak čerpáte ošetrovné na dieťa, môžete dostať na deň maximálne 34,50084 eura. Ošetrovné bude Sociálna poisťovňa vyplácať maximálne vo výške 345,10 eura za 10 kalendárnych dní.

Porastú aj úrazové dávky

Úrazová renta a pozostalostná úrazová renta sa zvýšia o 2,6 %. Rovnako o 2,6 % vzrastú aj úrazové dávky – jednorazové odškodnenie, náhrada nákladov spojených s liečením a náhrada nákladov spojených s pohrebom, ktoré sú zo zákona obmedzené maximálnou sumou (ktorá sa tiež každý rok valorizuje).

Maximálna výška jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky tak v roku 2019 bude 55 992,30 eura a rovnako maximálna výška úhrnu súm jednorazového odškodnenia nezaopatrených detí sa v roku 2019 zvyšuje na 55 992,30 eura.

Maximálna výška náhrady nákladov spojených s liečením v roku 2019 bude predstavovať 27 996,40 eura.

Maximálna suma náhrady nákladov spojených s pohrebom v roku 2019 bude vo výške 2 800,30 eura. Na hodnotu 2 800,30 eura vzrastie aj maximálna výška úhrnu náhrad výdavkov spojených s pohrebom pre všetky fyzické osoby a nezaopatrené deti.

Výhodnejšia materská

Ženy, ktoré porodili počas rodičovskej dovolenky ďalšie dieťa v reťazovom pôrode, už nebude štát poškodzovať tak, že na druhé dieťa budú dostávať nižšiu materskú. Zmenu priniesla novela zákona o sociálnom poistení. Súčasne sa negatívne na výške dávky neodrazí ani to, ak bola žena v rozhodujúcom období pri reťazovom pôrode aj dočasne práceneschopná. Doteraz sa jej v takejto situácii výška dávky rátala z minimálneho vymeriavacieho základu, po novom sa po ďalšom pôrode určí z „predpokladaného príjmu“. Znamená to, že výpočet dávky materského bude pre matku po novom výhodnejší.

Tým mamičkám, ktorým bol priznaný nárok na materské v roku 2018 a tento nárok bude prechádzať aj do roku 2019, Sociálna poisťovňa pri reťazovom pôrode prepočíta dávku materského automaticky, bez toho, aby o to žiadali.

Matka i otec budú môcť poberať materské súbežne na dve deti v rovnakom období. Podmienkou bude, že každý z rodičov bude poskytovať starostlivosť inému dieťaťu.

Viac do II. piliera

Od januára sa zvyšujú aj príspevky na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) zo 4,5 % na 4,75 %. Sadzba sa každoročne zvyšuje o 0,25 % a bude stúpať až do roku 2024, keď dosiahne 6 % z vymeriavacieho základu. Poistencom, ktorí sú sporiteľmi v II. pilieri, sa výška odvodov do I. piliera bude v danom období adekvátne znižovať tak, aby odvody do I. a II. piliera vždy v súčte dosahovali 18 %.

Hranica príjmu pri odvodovej úľave

Jednou z podmienok odvodovej úľavy pre ľudí, ktorí sa po dlhodobej nezamestnanosti zamestnajú v pracovnom alebo štátnozamestnaneckom pomere, je dodržanie hraničnej výšky príjmu. V roku 2019 táto hranica príjmu vzrástla na 639,18 eura. V roku 2018 bola 611,04 eur.

Hraničná suma sa nemení počas celého obdobia jej uplatňovania. To znamená, že hraničná suma pri pracovných vzťahoch vzniknutých v roku 2018 a pokračujúcich v roku 2019 ostáva 611,04 eura. Hraničná suma 639,18 eura určená pre rok 2019 bude platiť pre tie pracovné pomery, ktoré vzniknú v roku 2019.

Maximálna výška dosiahnutého príjmu pre zamestnanca s odvodovou úľavou platí aj pri skrátenom pracovnom čase.

Maximálne dávky v nezamestnanosti a garančného poistenia

Sociálna poisťovňa upozornila, že na rozdiel od iných dávok, ktoré sa menia k 1. januáru, maximálna výška dávky v nezamestnanosti sa mení vždy k 1. júlu. Od 1. júla 2018 do 30. júna 2019 je maximálna suma mesačnej dávky v nezamestnanosti v mesiaci, ktorý má 31 dní – 972,30 eura, a v mesiaci, ktorý má 30 dní – 941 eur.

Podobne je to s termínmi aj pri dávke garančného poistenia. Maximálna výška tejto dávky závisí odo dňa vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa a toto maximum sa mení vždy k 1. júlu kalendárneho roka. Pri vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa v období od 1. júla 2018 do 30. júna 2019 je maximálna výška dávky garančného poistenia 2 862 eur.

  • Tlačiť
  • 0

Tagy penzia, Sociálna poisťovňa

Diskusia (0 reakcií)