Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Štátny úradník a odmena z občianskeho združenia

05.10.2018, 05:00 | JUDr. Jana Bečková, advokátka, ATLAS Group

Sme občianske združenie a máme členov štatutárnych orgánov, ktorí majú nárok na vyplatenie odmeny raz za polroka. Zistili sme, že jeden náš člen je zamestnancom štátnej správy. Zo zdravotnej poisťovne nás upozornili, že tento člen nemá nárok na odmenu. Postupovali sme správne, ak sme v zmysle zákonom stanovených obmedzení pre štátnych zamestnancov nepristúpili k vyplateniu odmeny?

  • Tlačiť
  • 0

Štátnozamestnanecké vzťahy  štátnych zamestnancov upravuje zákon č. 55/2017 Z.z. Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (v znení č. 334/2017 Z. z., 63/2018 Z. z., 112/2018 Z. z.) Vo všeobecnosti štátny zamestnanec nesmie,  podľa § 112  uvedeného zákona, ods .2 písm.c)  byť členom riadiacich orgánov, kontrolných orgánov alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť, okrem valného zhromaždenia a členskej schôdze.

Okrem výnimiek uvedených v § 112 ods. 6,7:

(6) Obmedzenie podľa odseku 2 písm. c) sa nevzťahuje na štátneho zamestnanca, ktorý je vyslaný do riadiaceho orgánu, kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť, vládou alebo služobným úradom.

(7) Obmedzenie podľa odseku 2 písm. c) sa nevzťahuje aj na štátneho zamestnanca, s ktorého členstvom v riadiacom orgáne, kontrolnom orgáne alebo dozornom orgáne právnickej osoby, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť, vysloví služobný úrad predchádzajúci písomný súhlas. Služobný úrad môže svoj súhlas odvolať, ak by členstvo v riadiacom orgáne, kontrolnom orgáne alebo na dozornom orgáne právnickej osoby, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť, bolo prekážkou riadneho plnenia služobných povinností štátneho zamestnanca.

Podľa ods.8 citovaného paragrafu, štátny zamestnanec, ktorý je podľa odsekov 6 a 7 členom riadiaceho orgánu, kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť, nemôže od tejto právnickej osoby poberať odmenu.

Na správne zodpovedanie vašej otázky by sme potrebovali vedieť, či občianske združenie  vykonáva podnikateľskú činnosť, alebo nie,  čo musí vyplývať zo stanov združenia. Spravidla sa občianske združenia zakladajú  ako záujmové združenia, t. j. nie na vytváranie zisku a náklady na svoju činnosť hradia z členských príspevkov a  darov. 

Záver

V zmysle citovaného zákona  zamestnanec štátnej správy môže byť členom štatutárneho orgánu  občianskeho združenia, ktoré vykonáva podnikateľskú činnosť len s predchádzajúcim písomným súhlasom služobného úradu. 

Ako člen štatutárneho orgánu  tohto občianskeho združenia, ktoré vykonáva podnikateľskú činnosť, nesmie poberať odmenu za túto činnosť. Vo všeobecnosti  mu môžu byť vyplatené náhrady  za preukázateľné náklady, ktoré vynaložil v rámci činnosti v prospech občianskeho združenia, napr. cestovné a iné.                  

Ak občianske združenie, ako právnická osoba,  nevykonáva podnikateľskú činnosť,  potom sa na  zamestnanca štátnej správy, člena štatutárneho orgánu občianskeho združenia tieto ustanovenia zákona nevzťahujú. 

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Prečítajte si ďalšie odpovede z tejto témy poradne Prečítajte si ďalšie odpovede zo všetkých tém poradne Zadajte novú otázku (len pre zaregistrovaných) Atlas Group

  • Tlačiť
  • 0

Tagy poradňa, právna poradňa

Diskusia (0 reakcií)