Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

TREND.sk radí: Chyby v daňovom priznaní, ktorým by ste sa mali vyhnúť

29.03.2016, 14:35 | Zuzana Kollárová | © 2016 News and Media Holding

Priznanie k dani z príjmov za rok 2015 je povinný podať daňovník – fyzická osoba, ak jej celkové zdaniteľné príjmy za rok 2015 presiahli sumu 1901,67 eura a nevykáže daňovú stratu. Do tejto sumy sa nezapočítajú príjmy zdanené zrážkou.

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

Ak ste mali takto zdanené príjmy, vybraním dane sa daňová povinnosť považuje za splnenú. Ak však autor podpísal s platiteľom honorára dohodu o nezrazení zrážkovej dane, musí príjem z honorárov zdaniť sám v daňovom priznaní.

Ak ste napríklad vlani mali príjmy zo závislej činnosti vo výške 1 300 eur a príjmy z prenájmu po odpočítaní 500 eur vo výške 700 eur, musíte podať daňové priznanie.

Daňové priznanie podávané na poslednú chvíľu sa môže vypomstiť. Daňou za chvat môžu byť chyby, za ktoré budete musieť daňovému úradu zaplatiť. Ak nestíhate, lepším riešením je oznámiť daňovému úradu, že si podanie priznania odkladáte o tri mesiace (pri príjmoch zo zahraničia až o šesť).

O iný termín daňový úrad nežiadate, daniari vaše oznámenie neschvaľujú, len ho zoberú na vedomie. Vzor oznámenia nie je určený.

Oznam môžete poslať aj poštou s dátumom odoslania najneskôr 31. marca.

1. Zlý typ tlačiva

Daňovníci sa často mýlia už pri prvom kroku – pri výbere tlačiva daňového priznania. Ak ste brigádovali na dohodu, mali ste príjmy len zo zamestnania alebo ste mali príjmy od zahraničného zamestnávateľa alebo váš zamestnávateľ vám neurobil ročné zúčtovanie mzdy, musíte na priznanie svojich príjmov použiť tlačivo typu A.

Formulár typu B použijete vtedy, ak ste živnostník, máte iné príjmy ako samostatne zárobkovo činná osoba, vlani ste prenajímali byt či dom, mali ste kapitálové alebo iné príležitostné (ostatné) príjmy. K nim patrí napríklad aj predaj nehnuteľnosti.

Podanie priznania daniari neuznajú aj vtedy, ak použijete neplatné, neaktuálne tlačivo, na ktorom sa priznávali zárobky vlani. Určite nevypisujte tlačivo ručne, ale použite elektronický formulár. Vyhnete sa banálnym chybám, ktoré sa každý rok opakujú. Systém vám určité sumy (napríklad paušálne výdavky, nezdaniteľnú sumu) vypočíta, automaticky vám doplní napríklad rodné číslo či vaše DIČ na každej strane. Systém vás upozorní, že niektoré riadky nemáte vyplnené alebo ste sa v nich pomýlili. Priamo vo formulári ľahko doplníte na prvej strane činnosti SK NACE pri príjmoch z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

 2. Chýbajúce prílohy

Ak máte príjem zo závislej činnosti alebo z dohody, vždy musíte k tlačivu priložiť originál potvrdenia o príjme od zamestnávateľa. Pri príjmoch zo zahraničia môžete priložiť výplatné pásky. Ak si uplatňujete daňový bonus, prikladáte kópiu rodného listu, pri staršom dieťati potvrdenie o návšteve strednej či vysokej školy. Potvrdenia o výške iných príjmov (napríklad honorárov) neprikladáte.

Súčasťou Béčka sú aj dve prílohy – v jednej sa vypĺňajú údaje k odpočtu výdavkov na výskum a vývoj, v druhej údaje na účely sociálneho a zdravotného poistenia. Práve v tejto druhej prílohe sa stávajú často chyby. Ide o údaje pre účely sociálneho a zdravotného poistenia v daňovom priznaní FO typ B, ktoré sa následne z daňového priznania poskytujú Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam.

Napriek tomu, že vypĺňate elektronické tlačivo, sumy do tejto prílohy  sa vám nenačítajú automaticky, musíte ich tu dopísať.

Na riadku 125 musíte uviesť počet priložených príloh. Prílohy číslo 1 a 2, aj keď sa nevypĺňajú, sú súčasťou daňového priznania. Ak priložíte k tlačivu ešte dve prílohy (napríklad potvrdenie o príjme a potvrdenie o návšteve školy na uplatnenie daňového bonusu), musíte tu vypísať číslo 4.

3. Úľavy na dani

Niektoré príjmy sú od dane oslobodené. Pri prenájme si zase môžete odpočítať 500 eur. Do daňového potom dáte len sumu prevyšujúcu 500 eur. Ak si príjmy z prenajímania o túto sumu znížite, nesmiete zabudnúť pomerne si znížiť aj výdavky. Prepočet  výdavkov, alebo delenie príjmu medzi manželov treba uviesť v XIII. oddiele (miesto na osobitné záznamy daňovníka). Tu zapisujete aj príjmy dosiahnuté zo zdrojov v zahraničí.

Pri daňovom bonuse daňovníci často zabúdajú na to, že bonus uplatniť na všetky deti môže len jeden z rodičov, teda len jeden z nich, alebo časť roka jeden a zvyšnú časť roka druhý. Platí zásada, že je možné si rozdeliť rok na mesiace, nie však deti medzi daňovníkmi.

Pre posúdenie podmienok oslobodenia príjmu z predaja nehnuteľnosti je zase podstatné určenie momentu nadobudnutia nehnuteľnosti do vlastníctva predávajúceho. Ak sa nehnuteľnosť prevádza na základe zmluvy (kúpna, darovacia, zámenná), tak podľa Občianskeho zákonníka sa nadobúda vlastníctvo vkladom do katastra  nehnuteľností.  Od dane je pritom oslobodený príjem z predaja nehnuteľnosti (nezaradenej v obchodnom majetku) po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia.

Veľmi časté sú chyby pri uplatnení nezdaniteľnej sumy na manželku. Do vlastného príjmu manželky sa započítava akýkoľvek príjem, aj keď je od dane z príjmov oslobodený, okrem zamestnaneckej prémie, daňového bonusu, zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť a okrem štátnych sociálnych dávok, znížený o zaplatené poistné a príspevky na zdravotné a sociálne poistenie, ktoré manželka bola povinná zaplatiť.

Do vlastného príjmu manželky patria napríklad aj úroky z úsporných vkladov, príjmy zo živnosti a ostatnej samostatnej zárobkovej činnosti), kapitálové či ostatné príjmy, dávky pri práceneschopnosti, materské, dávky v nezamestnanosti, prijatá dotácia na podnikanie, starobný dôchodok.  Patrí sem dokonca aj peňažný príspevok na opatrovanie.

Príjem z prenájmu manželky je treba započítať v plnej sume, to je bez oslobodenia do výšky 500 eur. Nezdaniteľná časť základu dane na manželku sa tak musí znížiť o celú sumu príjmu z prenájmu.

Mýlia sa často aj dôchodcovia. Poberateľ starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku  alebo výsluhového , ak bol poberateľom tohto dôchodku k 1. 1. 2015, má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane iba v prípade, že ročná suma vyplateného dôchodku v roku 2015 v úhrne nepresiahne sumu 3  803,33 eura. Potom nezdaniteľná časť základu dane predstavuje rozdiel medzi sumou 3 803,33 eura a vyplatenou sumou dôchodku.

Ak sa daňovník stal dôchodcom v priebehu roka 2015, vzniká mu nárok na celú nezdaniteľnú časť vo výške 3 803,33 eura.

4. Chyby v odpisoch

Od januára 2015 sa predĺžila doba odpisovania napríklad u bytových domov z 20  na 40 rokov. To znamená, že daňovník musí prepočítať daňové odpisy, do priznania uvedie nižšiu sumu.

Daňové odpisy napríklad prenajímaného bytu sa majú  uplatniť za daňový výdavok u prenajímateľa najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy príjmov z prenájmu tohto majetku prislúchajúcich na príslušné zdaňovacie obdobie. Fyzická osoba (v jednoduchom účtovníctve alebo v daňovej evidencii) musí pri výške daňových odpisov časovo rozlišovať napríklad sumu za nájom prijatú na viac období vopred. Daňový odpis za rok 2015 môže byť daňovým výdavkom len práve do výšky príjmov pripadajúcich na rok 2015.

Ak fyzická osoba dostane platbu nájomného vzťahujúcu sa na rok 2015 až po podaní daňového priznania za rok 2015, môže si uplatniť daňové odpisy až prostredníctvom podania opravného alebo dodatočného daňového priznania za rok 2015.

5. Ako uplatniť daňovú stratu

Staré daňové straty už nemožno odpočítať počas siedmich zdaňovacích období. Ak teda máte za roky 2010 až 2013 neuplatnené daňové straty, môžete si ich už odpočítať od roku 2014 len rovnomerne v štyroch nasledujúcich zdaňovacích obdobiach a to jednu štvrtinu za zdaňovacie obdobie.

Ak daňovník predá napríklad auto, môže si vypočítať pomernú výšku daňového odpisu podľa počtu celých mesiacov, počas ktorých o majetku účtoval.

Pozor treba dať aj pri odpisoch auta na lízing. Jeho daňové odpisy sa už počítajú rovnako ako u ostatného majetku, teda auto na lízing sa odpisuje štyri roky.

6. Chyby pri paušálnych výdavkoch

Paušálne výdavky sú obľúbené, pretože pri nich nemusíte viesť jednoduché účtovníctvo alebo daňovú evidenciu. Pre paušálne výdavky sa môžete rozhodnúť, ak nie ste platiteľom DPH alebo ste platiteľom DPH len časť zdaňovacieho obdobia. Vtedy si môžete uplatniť výdavky vo výške 40 % z dosiahnutých príjmov zo živnosti. Je tu ale ďalšie obmedzenie –  najviac do výšky 5 040 eur ročne.

Živnostníci, ktorí začali podnikať napríklad v polovici roka,  si nemôžu svoje príjmy znížiť o 5 040 eur, ale len o výdavky najviac vo výške 420 eur za každý mesiac živnosti, počnúc mesiacom získania živnostenského oprávnenia. To isté platí, ak ste živnosť skončili vlani po troch mesiacoch, do daňového priznania si v takomto prípade môžete dať len paušálne výdavky 1 260 eur.

Pri vyplnení Béčka živnostník neuvádza sumu paušálnych výdavkov spolu so sumou zaplatených odvodov v tabuľke č. 1 do riadku 2, ale až do sumárneho riadku 9 (stĺpec 2). Suma príjmov zo živnosti sa však v riadku 2 uvádza (stĺpec 1).

Akým spôsobom uplatňujete výdavky, musíte zaznačiť v tlačive pod tabuľkou číslo 1 (uplatňujem preukázateľné výdavky z daňovej evidencie alebo „uplatňujem výdavky percentom z príjmov).

7. Ako zapisovať príjmy z prenájmu

Ak nemáte nehnuteľnosť zaradenú do obchodného majetku, môžete si uplatniť iba výdavky na riadnu prevádzku nehnuteľnosti (nie paušálne výdavky). Ak byt dáte do majetku (nemusíte na to mať živnosť), môžete si uplatňovať oveľa viac výdavkov, a to výdavky na kúpu a rekonštrukciu nehnuteľnosti vo forme odpisov, výdavky na opravy a udržiavanie, príspevky do fondu opráv, daň z nehnuteľností, úroky z úverov a pôžičiek na nákup prenajímanej nehnuteľnosti a výdavky na energie a výdavky na ostatné služby ako napríklad odvoz smetí. Ak prenajímaný byt zaradíte do majetku, musíte to vyznačiť v Béčku v tabuľke číslo 1 a v riadku 1 aj jej zostatkovú cenu. Zostatkovou cenou je vstupná cena znížená o odpisy.

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

Tagy daňové priznanie

Diskusia (0 reakcií)