Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Úroky a výnosy z dlhopisov. Aké dane a odvody treba platiť

15.12.2015, 05:40 | Peter Pašek, Managing Director Accace

Som nepracujúci dôchodca poberajúci starobný dôchodok. Nemám žiadny iný príjem doma ani v zahraničí, ale mám v zahraničnej banke účet. Počas roka 2015 mi nabiehajú úroky z terminovaného vkladu, ktoré sa pripisujú pri ukončení terminovaného vkladu (príjem A) a súčasne výnosy z dlhopisov, ktoré mi pripisujú štvrťročne (príjem B). Ďalej musím štvrťročne platiť poplatky za vedenie a správu bankového portfólia. Kedy vzniká povinnosť podať daňové priznanie za rok 2015 a na akom type tlačiva DP? Ako vyplniť daňové priznanie, t. j. kde uviesť jednotlivé príjmy A a B a náklady za vedenie a správu portfólia? Platí sa z vypočítaného základu zdravotné poistenie, alebo len z úrokov, z výnosu z dlhopisov? Prečo sa z výnosov (úrokov) v banke na Slovensku neplatí zdravotné poistenie?

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 1

Všeobecne platí, že daňovník nie je povinný podať daňové priznanie za rok 2015 v prípade ak za kalendárny rok 2015 dosiahne zdaniteľné príjmy najviac 1 901,67 eura. Upozorňujeme, že za zdaniteľný príjem sa považuje príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane oslobodený. 

Výnosy z dlhopisov resp. úroky z vkladov na bankových účtoch nie sú od dane oslobodené, t.j. z tohto dôvodu sa považujú za zdaniteľný príjem, napr. na rozdiel od príjmu v podobe starobného dôchodku, ktorý Zákon o dani z príjmov (ďalej len „ZDP“) oslobodzuje. 

Príjem z dlhopisov

Rozumieme, že za rok 2015 hodnota vyplatených dlhopisových kupónov (ďalej len „výnosy z dlhopisov“), resp. prijatých úrokov za vklady na bankovom účte vo vašom prípade presiahne sumu 1 901,67 eura, t. j. máme zato, že povinnosť podať daňové priznanie vám vznikne.

Čo sa týka výnosov z dlhopisov budeme vychádzať z predpokladu, že vo vašom prípade ide o „korporátne“ dlhopisy (ďalej len „dlhopisy“).  Ak výnosy z dlhopisov, ktoré plynú FO - rezidentovi SR zo zdroja v zahraničí, FO zdaňuje prostredníctvom podania daňového priznania typu B. 

Prijaté výnosy z dlhopisov zo zdroja v zahraničí daňovník zahrnie medzi príjmy z kapitálového majetku v súlade s § 7 ods. 1 písm. a) ZDP (VII. Oddiel, tabuľka č. 2, riadok 1 DP FO typ. B), pričom tieto príjmy zahrnie do základu dane v súlade s §7 ods. 4 ZDP neznížené o výdavky (napr. výdavky na správu portfólia) s výnimkou povinne plateného zdravotného poistenia, ktoré vyplynie z Ročného zúčtovania zdravotného poistenia (RZZP) vykonaného zdravotnou poisťovňou na základe podaného daňového priznania, napr. vo vašom prípade za rok 2015. 

Zdravotné odvody

Keďže v prípade takéhoto druhu príjmu sa zdravotné poistné počíta až na základe RZZP vykonávaného zdravotnou poisťovňou po uplynutí zdaňovacieho obdobia (v roku 2016 za rok 2015), t. j. po období, v ktorom bol daný príjem dosiahnutý, môžete ako daňovník v prípade, ak takýto druh príjmu už nebude dosahovať, podať dodatočné daňové priznanie, v ktorom si uplatníte zaplatené poistné ako daňový výdavok.

Ak by ste obdobný príjem mali dosiahnuť aj v zdaňovacom období napr. v roku 2016, t. j. v roku, v ktorom vám bude vypočítané aj zdravotné poistné na základe RZZP, môžete sa rozhodnúť, či podáte dodatočné daňové priznanie za rok 2015, v ktorom si uplatníte takýto výdavok alebo si ho uplatníte k tomuto príjmu v zdaňovacom období 2016.

Vyššie uvedený postup je obdobne aplikovateľný aj na úroky z vkladov na bankových účtoch (§7 ods. 1 písm. b) ZDP). T. j. za výdavok si v takomto prípade nie je možné uplatniť napríklad ani sumu platených bankových poplatkov za vedenie takéhoto účtu.

Za daňový výdavok je však obdobne možné uplatniť len sumu zdravotného poistenia plynúceho z RZZP, ktoré sa na daný príjem vzťahuje. Predmetný príjem sa vykazuje v VII. Oddiele, tabuľke č. 2 a na r. 2 DP FO typu. B.

Zárobková či nezárobková činnosť

Výnosy z dlhopisov a úroky z vkladov na bankových účtoch sa nepovažujú za zárobkovú činnosť na účely sociálneho poistenia, t.j. sociálne poistenie sa z nich neplatí. Chceli by sme vás však upozorniť, že za zárobkovú činnosť sa považuje v súlade s §10b ods. 1 písm. c) Zákona o zdravotnom poistení aj dosahovanie príjmu z kapitálového majetku podľa ZDP, t.j. aj výnosy z dlhopisov resp. úrokov za vklady na bankových účtoch. 

Vyššie uvedené znamená, že predmetné príjmy podliehajú povinnosti platiť zdravotné poistenie. Povinnosť platiť zdravotné poistenie z vyššie uvedených príjmov platí aj v prípade, ak ste poberateľom starobného dôchodku (§11 ods. 9 Zákona o zdravotnom poistení).

Upozorňujeme, že všeobecne platí 14% sadzba zdravotného poistenia, pričom vymeriavacím základom by vo vašom prípade mala byť práve suma čiastkového základu dane z príjmov z kapitálového majetku z daňového priznania fyzickej osoby typu B podaného na daňový úrad.

Zrážková daň

Čo sa týka Vašej otázky prečo vyššie uvedený postup sa nevzťahuje na obdobné druhy príjmov, ktoré však plynú zo zdrojov na území SR, by sme vás chceli upozorniť na §7 ods. 4 ZDP, ktorý upravuje, že daň z takýchto príjmov sa vyberá zrážkou v súlade s § 43 ZDP, ktorej  vybraním sa v súlade s §43 ods. 6 ZDP považujú za daňovo vysporiadané, a preto sa neuvádzajú ani v daňovom priznaní. 

Rovnako platí, že v súlade s §10b ods. 4 Zákona o zdravotnom poistení , zárobkovou činnosťou nie je činnosť, na základe ktorej plynú príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa ZDP, t.j. z tohto dôvodu sa z takýchto príjmov neplatí zdravotné poistenie.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Prečítajte si ďalšie odpovede na túto tému Prečítajte si ďalšie odpovede na všetky témy Zadajte novú otázku (len pre zaregistrovaných) Accace logo

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 1

Tagy daňová poradňa, poradňa