Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Čo treba preveriť v ročnom vyúčtovaní a čo môže byť príčinou vysokého nedoplatku

14.05.2018, 14:44 | Zuzana Kollárová | © 2018 News and Media Holding

Spoločnosť, ktorá sa vám stará o váš bytový dom, musí poslať do 31. mája každému vlastníkovi bytu a nebytového priestoru vyúčtovanie za bývanie.

 • Tlačiť
 • 1

Súčasne s vyúčtovaním musíte dostať aj správu o činnosti správcu a vyúčtovanie fondu opráv.

Váš správca porovná vaše zálohové platby a reálne náklady na prevádzku vášho bytu a aj celého domu v minulom roku. Posudzuje pritom náklady na energie – elektrina spoločných priestorov, teplo, teplá voda, studená voda, plyn, platby za služby (upratovanie, zimná údržba, letná údržba), odmena za výkon správy, odmena zástupcovi vlastníkov, poplatky za vedenie bankového účtu bytového domu. Správca tiež zúčtuje preddavok do fondu opráv.

Každý vlastník bytu a nebytového priestoru v dome platí do fondu podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu. Ak je súčasťou bytu balkón, lodžia alebo terasa, do veľkosti spoluvlastníckeho podielu sa počíta 25 % z podlahovej plochy balkóna, lodžie alebo terasy.

Odpočty meračov

Správca robí vyúčtovanie na základe odpočtov skutočnej spotreby vždy na začiatku roka. V tomto čase tiež aktualizuje aj počet osôb užívajúcich byt za uplynulé zúčtovacie obdobie. Dnes už mnohí správcovia robia odpočty diaľkovo a priebežne po celý rok.

Ako rozpočítať náklady

V zmluve o výkone správy bytového domu musia byť presne zadefinované všetky služby, tovary a plnenia, ktoré bude správca v bytovom dome zabezpečovať.

Spôsob rozúčtovania rozhoduje o tom, kto bude koľko platiť. Vlastníci ho schvaľujú nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.

Náklady sa môžu rozúčtovať podľa výmery – podľa veľkosti podielu na spoločných priestoroch, spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu pozemku. Ďalšou možnosťou je rozúčtovanie podľa osobomesiacov, keď sa náklady rozpočítajú podľa počtu osôb, ktoré užívali byt počas uplynulého zúčtovacieho obdobia.

Neprehliadnite

Náklady sa môžu tiež účtovať rovným dielom medzi všetky byty, pričom pri nebytových priestoroch, ktoré sú v podielovom spoluvlastníctve, sa každý podiel na priestore pokladá za jeden samostatný diel. Náklady sa môžu rozpočítavať aj podľa stavu na meračoch spotreby energií.

Nová legislatíva

Tohtoročné vyúčtovanie môžu ovplyvniť legislatívne zmeny, keďže sa už postupuje podľa novej vyhlášky.

Metodiku rozdelenia nákladov v bytových domoch definuje vyhláška ministerstva hospodárstva (č. 240/2016 Z.z.), ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla, ktorá nadobudla účinnosť od 1. januára 2017.

Rozpočítanie nákladov na vykurovanie na plochu je minulosťou. V zmysle zákona č. 100/2014, ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike, všetky bytové domy, ktoré majú celkovú podlahovú plochu viac ako 500 m2 a sú zásobované centrálnym zdrojom tepla, musia byť od 1. januára 2017 povinne vybavené pomerovými rozdeľovačmi alebo meračmi tepla, ktoré umožňujú rozpočítať náklady na vykurovanie medzi konečných spotrebiteľov na základe ich skutočnej spotreby.

„Užívatelia bytov majú možnosť svoje náklady na teplo ovplyvniť regulovaním požadovanej teploty v byte a sú motivovaní k úsporám, pretože náklady za teplo sa im rozpočítajú na základe ich spotreby. Z praxe pozorujeme, že po nainštalovaní meračov sa automaticky celková spotreba v bytovom dome v prvom roku výrazne zníži,“ konštatuje Sylvia Martinkovičová, manažérka oddelenia rozúčtovania ista Slovakia.

Celkové náklady na teplo v bytovom dome sa rozdelia medzi konečných spotrebiteľov na dve zložky – základnú a spotrebnú v pomere 60 % podľa základnej zložky a 40 % podľa spotreby. Vlastníci však majú možnosť dohodnúť sa aj na inom pomere.

Dôležitý vplyv na výšku nákladov má aj koeficient zohľadňujúci nepriaznivú polohu miestnosti, napríklad byt pod strechou, nad terénom alebo nevykurovanou pivnicou, rohová miestnosť.

Nové pravidlá platia pri rozpočítavaní množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode. Náklady na prípravu teplej úžitkovej vody na objekt rozpočítavania sa rozdelia ako pri vykurovaní na základnú zložku a spotrebnú zložku. Základná zložka sa rozpočíta medzi konečných spotrebiteľov rovnakým dielom na každý byt a nebytový priestor, spotrebná zložka sa vypočíta na základe reálnej spotreby konečného spotrebiteľa, nameranej na bytovom vodomere.

„Zásadnou zmenou v pravidlách rozpočítania pre rok 2017 je navýšenie základnej zložky z 10 % na 20 %, 80 %  nákladov sa rozpočíta na základe skutočnej spotreby. Tento pomer je fixne daný legislatívou a vlastníci ho nemôžu meniť,“ uviedla S. Martinkovičová.  

Preplatky a nedoplatky

Vďaka teplejšej zime sa domácnosti nemusia obávať vysokých účtov za teplo. To, či budú mať napokon preplatky alebo nedoplatky, bude závisieť najmä od nastavenia výšky zálohových platieb. Ak mali zálohové platby nastavené rovnako ako minulý rok, tak podľa doterajšieho vývoja počasia môžu očakávať približne rovnaké preplatky či nedoplatky.

Ak je výsledkom ročného vyúčtovania preplatok, vlastníkovi ho správca vráti do 30 dní od doručenia ročného vyúčtovania na bankový účet, z ktorého platí mesačné zálohové platby. Preplatok tiež správca môže použiť na úhradu prípadného nedoplatku vlastníka z minulých období. Ak je výsledkom ročného vyúčtovania nedoplatok, vlastník ho musí zaplatiť tiež do 30 dní od doručenia ročného vyúčtovania na bankový účet bytového domu. 

Reklamácia ročného vyúčtovania 

Výška nameranej spotreby býva častým dôvodom reklamácií. Práve nedoplatky za teplo sú najčastejšie reklamovanou položkou.

Ak vlastník bytu neumožnil odpočet spotreby, správca určí spotrebu na základe legislatívy. Na základe údajov z meračov, ktoré určujú spotrebnú zložku, sa celkové náklady na vykurovanie a teplú vodu v objekte pomerovo rozpočítajú medzi všetkých konečných spotrebiteľov. Pre byty, kde údaj o spotrebe chýba, sa náhradná spotreba určí podľa vyhlášky ministerstva hospodárstva.

Majiteľ bytu býva potom často vo vyúčtovaní zaskočený nedoplatkom. Vyhláška hovorí, že v prípade, ak konečný spotrebiteľ neumožní zapojiť pomerové rozdeľovače tepla alebo určené meradlo na meranie tepla, alebo neumožnil ich odčítanie či  neoprávnene do nich zasahoval, čím spôsobil ich nesprávnu funkciu, alebo ich poškodil, sa určí spotrebná zložka ako 1,5-násobok priemeru spotrebnej zložky na meter štvorcový.

Náhradná spotrebná zložka teplej úžitkovej vody sa určí ako 1,5-násobok priemeru na byt alebo nebytový priestor v objekte rozpočítavania.

Ročné zúčtovanie môže majiteľ bytu reklamovať u správcu do 30 dní, teda do 30. júna. Ak však zistí problémy v staršom vyúčtovaní, môže reklamovať aj tie, a to do troch rokov od vyúčtovania. K reklamácii musí majiteľ bytu doložiť všetky doklady súvisiace s reklamovanou službou a správcovská spoločnosť musí vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dní od dátumu jej uplatnenia. Do tejto doby sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie reklamácie (znalecký posudok, skúška a vystavenie protokolu o úradnom overení meradla).

Ak s reklamáciou nepochodíte, môžete sa obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu. Tá však môže kontrolovať len správcov a v spoločenstvách vlastníkov bytov môže kontrolovať len vyúčtovanie tepla a teplej úžitkovej vody. Vyúčtovanie služieb spojených s bývaním v spoločenstvách nekontroluje. Vlastníci sa môžu obrátiť na radu, ktorá je dozorným orgánom spoločenstva, alebo na súd. Inšpekcia nekontroluje ani bytové družstvá, okrem vyúčtovania tepla a teplej vody.

Čo musíte preveriť v ročnom vyúčtovaní?

 • porovnanie zálohových platieb a skutočných nákladov za každú službu pre bytový dom,
 • vysvetlenie k spôsobu rozúčtovania jednotlivých energií a služieb,
 • osobomesiace evidované v zúčtovacom období,
 • prehľad celkových nákladov meraných energií a služieb za celý bytový dom  (počet merných jednotiek energií, cena za mernú jednotku energií, celkové náklady za jednotlivé služby, ktoré vstupovali do vyúčtovania),
 • rozpis stavov meračov a ich prehľad za uplynulé roky,
 • všetky platby vlastníka, ktoré boli prijaté na bankový účet domu,
 • výsledok vyúčtovania – celkový preplatok alebo celkový nedoplatok.

Čo môže byť príčinou vysokého nedoplatku

 • nízke zálohové platby,
 • výpočet náhradnej spotreby (pri neumožnení odpočtu, inštalácie meračov...),
 • zmeny v legislatíve alebo odsúhlasené vlastníkmi (zmena pomeru ZZ a SZ, zmena koeficientov nepriaznivej polohy miestnosti),
 • chyby pri manuálnych odpočtoch, prípadne pri spracovaní vyúčtovania,
 • plytvanie teplom a vodou,
 • dĺžka vykurovacej sezóny, studená zima,
 • zvýšený koeficient spotreby vody, ktorého príčinou môže byť únik vody alebo neoprávnený odber.

Prameň: ista 

 • Tlačiť
 • 1

Tagy vyúčtovanie za byt