Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Zdanenie príjmu z predaja pozemku po pozemkových úpravách

08.06.2017, 05:00 | Peter Pašek, Managing Director Accace

Vo februári 2016 sme s manželkou ako fyzické osoby kúpili dve parcely ornej pôdy do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vo výmerách 1 315 m2 a 1 450m2. Neskôr v roku 2016 prebehli pozemkové úpravy, na základe čoho sme dostali Register nového stavu - Výpis z rozdeľovacieho plánu, kde je uvedené číslo novej parcely, stále orná pôda ale s výmerou 2 710 m2, čo je o 55 m2 menej ako súčet pôvodných parciel. Na tomto výpise je uvedená hodnota novej parcely v eurách, pričom táto hodnota je menej ako desatina trhovej ceny, ktorú sme uhradili pôvodnému vlastníkovi. Nadobudnutú parcelu by sme chceli predať v roku 2017 za aktuálnu trhovú cenu, ktorá je vyššia ako cena, za ktorú sme kúpili dve parcely pred pozemkovými úpravami. Vzniká nám daňová povinnosť, keď predávame iný pozemok ako sme reálne kupovali? Ak áno, ako vypočítame sumu príjmu z ktorej máme platiť daň?

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

Vo vašom prípade je v prvom rade potrebné preveriť, kedy nastal moment nadobudnutia, a teda aj spôsob nadobudnutia predmetného pozemku. V súlade s §3 ods. 1 Katastrálneho zákona (ďalej len „Zákon“) sa pozemkom rozumie časť zemského povrchu oddelená od susedných častí hranicou územnej správnej jednotky, katastrálneho územia, zastavaného územia obce, hranicou vymedzenou právom k nehnuteľnosti, hranicou držby alebo hranicou druhu pozemku, alebo rozhraním spôsobu využívania pozemku. 

Súčasne upozorňujeme, že v súlade s §3 ods. 3 Zákona sa parcelou rozumie geometrické určenie a polohové určenie a zobrazenie pozemku v katastrálnej mape, v mape určeného operátu alebo v geometrickom pláne s vyznačením jej parcelného čísla. 

Rozdiel medzi pozemkom a parcelou

Vo veci vašej otázky považujeme za vhodné poukázať aj na rozsudok Najvyššieho správneho soudu ČR 2 Afs 70/2007 – 55, ktorý riešil veľmi obdobnú situáciu, konkrétne či rozdelením pozemku dochádza k novému nadobudnutiu „pozemkov“ alebo nie. Okrem iného sa zaoberal aj práve otázkou rozdielu medzi pozemkom a parcelou ako takou. Treba upozorniť, že predmetná právna úprava je v ČR obdobná tej slovenskej. 

Podľa názoru súdu, ak je predmetom právnych vzťahov pozemok ako časť zemského povrchu, nemôže byť rozhodujúce, akým spôsobom je evidovaný v katastri nehnuteľností. V rozsudku sa ďalej uvádza, že pokiaľ dôjde k rozdeleniu pôvodného predmetu vlastníctva, teda pozemku na jeho časti, ktoré sú označené parcelnými číslami a sú geometricky určené, stále ide o tú istú časť zemského povrchu. Pri rozdelení pozemku na jeho časti nedochádza k nadobudnutiu vlastníckeho práva, iba jeho časti sa označili inými individuálnymi znakmi. 

Nové parcelné číslo a ten istý pozemok

Berúc do úvahy vyššie uvedené máme zato, že i vo vašom príde pridelením nového parcelného čísla ide stále o tú istú časť zemského povrchu, aj keď bola pôvodne uvedená prostredníctvom dvoch parcelných čísiel. Zastávame teda názor, že momentom nadobudnutia predmetného pozemku sa stále rozumie jeho kúpa, teda aj za výdavok pri jeho predaji by sa mala považovať vaša pôvodná kúpna cena.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Prečítajte si ďalšie odpovede na túto tému Prečítajte si ďalšie odpovede na všetky témy Zadajte novú otázku (len pre zaregistrovaných) Accace logo

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

Tagy daňová poradňa, poradňa, predaj pozemku

Diskusia (0 reakcií)