Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Tipy ako ušetriť čas a peniaze už na začiatku podnikania

15.07.2019, 00:05 | PR

Inzercia | Vybudovať z ničoho vlastnú a úspešnú firmu, to chce výnimočný nápad! Stačí však nápad na to, aby sme ju skutočne vybudovali? NIE! A to je práve to, čo ako prvé odradí nových potenciálnych podnikateľov od ich splneného sna.

 • Tlačiť

Množstvo administratívy, na ktoré by mal pri zakladaní spoločnosti každý myslieť bývajú dokonalou odstrašujúcou prekážkou každého nováčika v podnikaní. Vieme, ako sa tomu vyhnúť.

Jednou z najpopulárnejších foriem podnikania je v súčasnosti podnikanie prostredníctvom otvorenej živnosti a  formou spoločnosti s ručením obmedzeným. Každá z uvedených má svoje výhody aj nevýhody.

Živnosť je vhodná pre podnikateľov, ktorí predpokladajú relatívne nízke príjmy vďaka možnostiam uplatnenia výhodných paušálnych výdavkov. Výhodami živností je tiež jednoduchšia administratíva, rýchly a jednoduchý proces založenia tohto typu podnikania.

Podnikanie formou založenia spoločnosti s ručením obmedzeným už zo svojho názvu informuje o najvýznamnejšej výhode, ktorú tento typ podnikania prináša. Je ňou obmedzené ručenie.

Vlastník s.r.o ručí  v prípade akýchkoľvek finančných problémov spoločnosti, iba do výšky svojho nesplateného vkladu. To znamená, ak sa zaviazal vložiť do spoločnosti 5 000 € a zatiaľ vložil len 4 000 €, pri finančných problémoch spoločnosti ručí  za jej záväzky len do výšky 1 000€. Takto ostáva majetok vlastníkov chránený.

Okrem tejto najvýznamnejšej výhody prináša táto forma podnikania tiež výhody v podobe lepšieho imidžu, možnosti optimalizácie odvodového zaťaženia či rovnakú daň tzn. 21 % pre daň z príjmu bez ohľadu na výšku príjmu.

Nevýhodou podnikania formou s.r.o. môže byť náročnejšia administratíva a časovo dlhší a cenovo náročnejší proces založenia s.r.o. spolu s procesom vyhotovenia zakladateľskej listiny príp. spoločenskej zmluvy a náročnejší proces ukončenia podnikania.

Založenie s.r.o je výhodnejšie ak chceme podnikať vo väčšom. Ak chceme spolupracovať s významnejšími obchodnými partnermi a budovať podnikanie na pevných základoch a prestíži. Založenie s.r.o však nie je jednodňová záležitosť. Vyžiada si neraz množstvo času stráveného pri príprave nevyhnutnej dokumentácie, na úradoch či pri vyhľadávaní informácií súvisiacich so založením s.r.o. Dá sa tomu ale veľmi šikovne vyhnúť.

Nemusíte tieto náležitosti riešiť len vo vlastnej réžii. Možnosťou je využiť služby, ktoré celý tento proces uľahčia a zjednodušia. Služby spojené so založením s.r.o., ktoré vám ponúka firma Online Invest.


Založenie s.r.o. krok za krokom

1.    Výber  obchodného mena, predmetu podnikania, určenie konateľov a spoločníkov spoločnosti

Obchodné meno spoločnosti by malo byť jedinečné a nezameniteľné. To, či už náhodou to vami zvolené  existuje, si môžeme overiť na webe obchodného registra. Okrem obchodného mena by sme mali mať jasno aj v tom, čo je predmetom podnikania, ako aj to, aký cieľ a účel má vaša plánovaná podnikateľská činnosť. Tiež je nevyhnutné si vypracovať ešte pred samotným začiatkom podnikania podnikateľský plán a určiť konateľov a spoločníkov spoločnosti. Ich funkcie a podiel, akým prispejú do spoločnosti.

2.    Výber sídla spoločnosti

Pri výbere sídla spoločnosti máme niekoľko možností. Sídlom môžu byť prenajaté kancelárske priestory, dom či byt v osobnom vlastníctve, resp. vo vlastníctve spriatelenej strany, virtuálne sídlo. Každá z možností má svoje výhody aj nevýhody.

Pri prenájme kancelárskych priestorov je rozhodujúca lokalita a cena. Pri lukratívnejších lokalitách môže ale dosiahnuť cena za m2 astronomické výšky. Pre začínajúcich podnikateľov resp. akéhokoľvek podnikateľa, ktorý sa snaží minimalizovať svoje náklady a maximalizovať zisky, môže byť preto takýto prenájom dvojsečnou zbraňou. Bez neho sa ale nezaobídete.

Na jednej strane lukratívna poloha zabezpečuje jednoduchší prístup a prestíž voči klientele či obchodným partnerom, na druhej strane môžu byť  vysoké ceny za prenájom pre podnik likvidačné.

V prípade, že máte prenajatý nebytový priestor, podkladom a potvrdením sídla je nájomná zmluva. Ak máte k dispozícii byt či dom v osobnom vlastníctve podkladom je list vlastníctva. Zároveň musí byť sídlo označené pre prípadné kontaktovanie úradmi na schránke resp. zvončeku. Ak je sídlom byt či dom, ktorý vlastní niekto iný, stačí vám písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti, že na uvedenej adrese môže sídliť daná spoločnosť.

Ďalšou možnosťou je využiť virtuálne sídlo na lukratívnych adresách. Toto sídlo je známe tiež pod pojmom registračné sídlo alebo virtuálna kancelária. Je výbornou možnosťou ako sídliť v lukratívnej lokalite a zároveň neplatiť astronomické sumy za prenájom kancelárskych priestorov.

Virtuálne sídlo funguje na princípe zdieľanej adresy a je výhodným pre tých podnikateľov, ktorí nevyužívajú kancelárske priestory pre svoje podnikanie neustále. Virtuálne sídlo poskytuje adresu a poštové služby v podobe preberania a úschovy pošty, notifikácie o došlej pošte, online evidenciu, skenovanie pošty ale aj možnosti prenájmu priestorov na pracovné porady, rokovania či stretnutia s klientmi.

Je riešením, ktoré je jednoduché, lacné a prináša profit z lukratívnej adresy v podobe vyššej prestíže a samozrejme nižších nákladov plynúcich z prenájmu virtuálneho sídla. Cena virtuálneho sídla spolu s vymedzenými službami sa pohybuje od 11 €/mesačne.

Firma si môže vybrať z jednotlivých modelov nájomného. Virtuálne sídlo spoločnosti si môže prenajať na 3, 2, 1 rok resp. 6 mesiacov. Samozrejme variant prenájmu na dlhšie časové obdobie je najvýhodnejší.

Zvoliť si môžete zo 6 lukratívnych adries v rámci Bratislavy. Výhodou je aj to, že v rámci Bratislavy je frekvencia návštev zo strany úradov oveľa nižšia. Ďalšou výhodou je anonymita, vďaka ktorej môžete svoje podnikanie rozvíjať v pohodlí domova, bez toho aby niekto poznal skutočné bydlisko spoločníka a vlastníka firmy.


3.    Základné dokumenty - Zakladateľská listina, Spoločenská zmluva

Založeniu s.r.o predchádza vypracovanie základných dokumentov - zakladateľskej listiny resp. spoločenskej zmluvy.
Ak s.r.o zakladá 1 osoba vypracováva sa zakladateľská listina. Ak s.r.o zakladajú viacerí spoločníci vypracováva sa spoločenská zmluva. V obidvoch prípadoch obsahuje náležitosti ako obchodné meno a sídlo spoločnosti, určenie spoločníkov, konateľa resp. konateľov spoločnosti, ďalej je v tejto dokumentácii vytýčený predmet podnikania spolu s výškou základného imania a výškou vkladu každého spoločníka a  splatených vkladov pri zakladaní spoločnosti. Súčasťou je tiež spôsob a lehota splácania nesplateného vkladu, určenie správcu vkladov a výška rezervného fondu a spôsob jeho dopĺňania.

Ďalšou nevyhnutnou dokumentáciou potrebnou pri založení novej spoločnosti je tiež vyhlásenie správcu vkladu o vložených vkladoch (nemusí sa dokladovať výpis z bankového účtu o zložení základného imania stačí vyhlásenie správcu vkladu), súhlas vlastníka nehnuteľnosti ( ak je sídlom spoločnosti nehnuteľnosť, ktorú nemáme vo vlastníctve), plnomocenstvo pre osobu, ktorá je poverená zápisom spoločnosti do Obchodného registra (ak využijeme službu inej spoločnosti napr. Online Invest  pre pomoc so založením s.r.o.). Tieto dokumenty je potrebné podpísať príslušnými osobami a podpisy a plnomocenstvo overiť notárom.

4.    Základné imanie

Vklad každého spoločníka s.r.o by mal byť vo výške minimálne 750 €. Celková suma základného imania by mala byť vo výške 5 000 €. Táto suma by mala byť splatená spoločníkmi do 5 rokov od založenia s.r.o. Výška vkladu určuje tiež percentuálny podiel na zisku a na riadení spoločnosti jednotlivých spoločníkov.
Do januára 2016 bola povinnosť tieto finančné prostriedky previesť na novozriadený bankový účet a výpis predložiť ako potvrdenie o zložení základného imania pri zakladaní s.r.o a pri žiadosti o zápis do obchodného registra. V súčasnosti stačí písomné vyhlásenie správcu vkladu o zložení základného imania spoločníkmi s.r.o.

5.    Živnostenské oprávnenie

Pri zakladaní spoločnosti a na začiatku našej podnikateľskej činnosti potrebujete k tejto činnosti živnostenské oprávnenie. K vydaniu tohto oprávnenia je potrebné predložiť:

 • zakladateľskú listinu príp. spoločenskú zmluvu
 • splnomocenstvo, ak to pre nás vybavuje iná spoločnosť za nás
 • kolky na ohlásenie živnosti- ak živnosť chceme ohlásiť priamo na živnostenskom úrade, kolok nás pre voľnú živnosť bude stáť 5 €, pre remeselnú a viazanú živnosť 15€, ak tak chceme urobiť elektronicky voľná živnosť nás bude stáť 0 € a remeselná a viazaná živnosť polovicu teda 7,5 €

Ak živnosť chceme ohlásiť elektronicky, musíme disponovať elektronickým podpisom a softvérom na elektronické podpisovanie dokumentov. Živnostenský úrad alebo iný okresný úrad vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení do 3 pracovných dní.

6.    Súhlas správcu dane a sociálnej poisťovne

Od septembra 2018 nesmú mať spoločníci tzn. zakladatelia s.r.o. nedoplatky voči správcovi dane a Sociálnej poisťovni. Pri žiadosti o zápis do Obchodného registra predložiť  tento súhlas nemusíme. Príslušný orgán si sám preverí či je zakladateľ evidovaný ako dlžník alebo nie.

Ak má jeden zo zakladateľov dlh voči správcovi dane resp. Sociálnej poisťovni, musí si tento dlh uhradiť. Následne zakladatelia predložia príslušnému súdu súhlas správcu dane resp. súhlas Sociálnej poisťovne. Až potom je možné žiadosti o zápis spoločnosti do Obchodného registra vyhovieť.

Toto obmedzenie sa týka len zakladateľov. Nevzťahuje sa na konateľov. V prípade jednoosobovej s.r.o. však platí, že zakladateľ, ktorý je zároveň konateľom nesmie mať žiadne dlhy voči správcovi dane či Sociálnej poisťovni. Inak sa tejto žiadosti nevyhovie.

7.    Zápis do Obchodného registra

Po obdržaní potrebných oprávnení a listín môžeme pristúpiť vyplneniu návrhu na zápis spoločnosti s.r.o. do Obchodného registra. Tento formulár si môžeme stiahnuť na stránke Ministerstva spravodlivosti. K návrhu je potrebné priložiť všetky dodatočné dokumenty ako:

 • zakladateľská listina príp. spoločenská zmluva 
 • splnomocenstvo (ak návrh podáva iná osoba ako konateľ napr. externá spoločnosť, ktorá nám pomôže so založením s.r.o.)
 • súhlas správcu dane (ak je potrebný)
 • vyhlásenie správcu vkladu o zložení základného imania
 • súhlas vlastníka nehnuteľnosti (ak je sídlom spoločnosti nehnuteľnosť, ktorá je vo vlastníctve inej osoby) 
 • podpisový vzor konateľa
 • vyhlásenie jediného spoločníka, ak ide o jednoosobovú s.r.o.
 • osvedčenie o živnostenskom oprávnení a kolky v hodnote 300€ ak je návrh podávaný priamo na súde, ak je podávaný elektronicky aj celá dodatočná dokumentácia v podobe príloh tak poplatok- teda kolky sú vo výške 150 €. Pri elektronickom podávaní návrhu je potrebné mať elektronický podpis a pre elektronické podanie pre obchodný register je potrebné mať stiahnutý špeciálny softvér napr. Qsign.

Od novembra 2018 je povinnosťou tiež zapísať tzv. konečných užívateľov výhod do Obchodného registra.

8.    Registrácia na Daňovom úrade a pridelenie DIČ

Pri registrácii  môžete využiť možnosť jednotného kontaktného miesta tzn. s ohlásením živnosti uvediete aj údaje pre splnenie daňovej registrácie resp. tak urobíte osobitne a pre každý druh dane.
Vyplníte registračné tlačivo - Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien a zrušenie registrácie na daň z príjmu a daň z pridanej hodnoty a odovzdáte na daňovom úrade.

Tlačivo na registráciu dane nájdete na stránkach finančnej správy. Po zápise spoločnosti s.r.o do Obchodného registra je potrebné do 30 dní s.r.o zaregistrovať na daňovom  úrade. Daňový úrad nám do 30 dní následne vydá osvedčenie o registrácii a pridelí DIČ - daňové identifikačné číslo.

9.    Elektronická schránka pre právnické osoby

Od júla 2018 majú všetky fyzické osoby - podnikatelia, nielen platitelia DPH a právnické osoby zapísané do Obchodného registra povinnosť komunikovať s Finančnou správou elektronicky a mať svoju elektronickú schránku. Schránka slúži na komunikáciu s orgánmi verejnej správy.

Každá novozaložená s.r.o si musí do 10 dní od zápisu spoločnosti do obchodného registra aktivovať svoju elektronickú schránku. Po 10 dňoch túto schránku štát aktivuje automaticky a prostredníctvom nej bude realizovaná komunikácia spoločnosti s úradmi a orgánmi verejnej správy.

Do schránky je možné sa prihlásiť cez web www.slovensko.sk. V mene spoločnosti s.r.o. komunikuje prostredníctvom tejto schránky konateľ spoločnosti. K prístupu do schránky potrebuje konateľ elektronický občiansky preukaz s čipom a čítačku čipových kariet, ktorá slúži na pripojenie eID s počítačom.

Občiansky preukaz s čipom, čítačkou a kódom si môžeme zaobstarať na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru za poplatok 4,5 €. Na získanie eID je potrebné stiahnuť si bezplatný softvér z www.slovensko.sk alebo z portálu Ministerstva vnútra. Tento softvér je potrebný na prihlásenie sa do e-schránky. Jeho súčasťou je tiež aplikácia eID klient pre prihlásenie sa do schránky a ovládače k čítačke pre čipové karty.

Ako vidíte, už z obyčajného teoretického hľadiska ide o komplikovaný proces, ktorý si ale môžete zjednodušiť. Uľahčiť tým, že si vyberiete už hotovú a založenú ready made spoločnosť, prípadne pri zakladaní tej novej požiadate o pomoc Online Invest. Zistíte tak, ako úspešný a hladký štart do podnikania môže byť!

 • Tlačiť

Tagy PR články