Andrej Babiš (Agrofert)

Andrej Babiš (Agrofert)

Aktíva: 0,483 mld. eur

Kapitál: 0,298 mld. eur

Tržby: 0,125 mld. eur


Pozn.: Údaje sa vzťahujú na spoločnosti, na ktoré má podnikateľ vplyv podľa oficiálnych údajov. Údaje sa zbierali podľa oficiálne dostupnej funkcie uvedenej v Obchodnom registri SR alebo v účtovnej závierke - teda štatutárny orgán, dozorná rada, spoločník, akcionár. Dáta sú zaokrúhľované na tri desatinné miesta. Údaje pochádzajú z poslednej dostupnej účtovnej závierky jednotlivých spoločností.


PRAMEŇ: Analytický web Finstat.sk


Zdroj: Maňo Štrauch