Obytný súbor Karolia

Obytný súbor Karolia

Zdroj: EIA/Karolia