Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Podmienky blogovania na TREND.sk

Základné ustanovenia

  1. Blog je časť TREND.sk - internetového portálu prevádzkovaného spoločnosťou News and Media Holding a.s. - v ktorej môže autor (bloger) publikovať textový a/alebo obrazový a multimediálny obsah obsah vo forme článkov (blogpostov) nezávisle od redakcie portálu.
  2. O zriadení blogu na TREND.sk rozhoduje prevádzkovateľ portálu na základe žiadosti blogera. Odoslaním žiadosti bloger vyjadruje súhlas s Podmienkami blogovania.
  3. Bloger je osoba alebo skupina osôb, ktorá na základe obojstranne výhodnej dohody s redakciou TREND.sk publikuje na vyhradených stránkach servera originálny (vytvorený blogerom a inde nepublikovaný) obsah podľa vlastného uváženia a dodržiava pri tom Podmienky blogovania. Bloger si je vedomý toho, že Podmienky blogovania môžu byť jednostranne zmenené prevádzkovateľom.
  4. Bloger nemôže byť anonymný. Osoba alebo osoby, ktoré blog tvoria, sú jednoznačne identifikované svojimi občianskymi menami. V záujme transparentnosti - aby čitateľ mohol sám posúdiť prípadný konflikt záujmov blogera - vyžadujeme, aby bloger vo svojom profile uviedol aj svoje zamestnanie, podnikateľské či iné aktivity relevantné k publikovanému obsahu. Ak sa prevádzkovateľ výnimočne rozhodne vytvoriť blog autorovi vystupujúcemu pod pseudonymom, čitateľ o tom bude zreteľne informovaný v rubrike blogu aj jednotlivých článkoch.
  5. Redakcia portálu si vo výnimočných prípadoch vyhradzuje právo stiahnuť blogerom publikovaný článok z verejne dostupných stránok TREND.sk, o čom blogera ihneď upovedomí na jeho e-mailovej adrese a svoj krok odôvodní.
  6. Ak nie je dohodnuté inak, prevádzkovanie blogu na TREND.sk je obojstranne bezodplatné. Niektorých blogerov môže prevádzkovateľ za vytváranie obsahu odmeňovať na základe dohody s autorom. Prevádzkovať tiež môže zriadiť zreteľne označený komerčný blog, za ktorý bude bloger platiť.
  7. Každému nekomerčnému blogerovi vydavateľ na dobu aktívneho blogovania na jeho žiadosť poskytne zdarma prístupové práva k zamknutému obsahu na TREND.sk. Aktívnym blogovaním sa rozumie publikovanie minimálne 1 článku mesačne. 
  8. Ak nie je dohodnuté inak, autorské práva na publikovaný obsah ostávajú vlastníctvom blogera (výnimkou sú blogeri, ktorí sú zamestnancami alebo zmluvnými pracovníkmi vydavateľstva). News and Media Holding ako prevádzkovateľ TREND.sk si vyhradzuje právo publikovať časti článkov alebo aj celé blogposty v iných médiách vydavateľstva (najmä týždenník TREND). Vždy pri tom uvedie pôvodný zdroj originálneho obsahu - tzn. meno autora, názov a URL adresu blogu. Republikovanie obsahu blogov v tlačených médiách vydavateľstva bude honorované podľa honorárového sadzobníka daného titulu.
  9. Ak nie je dohodnuté inak, na stránkach vytvorených blogerom sa môže vo vyhradených priestoroch zobrazovať reklama komerčných partnerov News and Media Holdingu. Výnimkou sú označnené firemné (komerčné) blogy. Bloger nemá možnosť ovplyniť, či a aká reklama sa na ním vytvorených stránkach zobrazuje. Vkladanie akejkoľvej reklamy blogerom do stránok blogu je možné iba po predchádzajúcom súhlase redakcie TREND.sk.
  10. Dohoda o prevádzkovaní blogu na TREND.sk sa uzatvára na dobu neurčitú a je kedykoľvek vypovedateľná obomi stranami. V prípade, že sa bloger rozhodne ukončiť spoluprácu s TREND.sk, môže prevádzovateľa požiadať o odstránenie ním vytvoreného obsahu z verejne dostupných stránok servera. Prevádzkovateľ je povinný takej žiadosti v primeranej lehote vyhovieť. Ak zrušenie blogu iniciuje prevádzkovať, je povinný blogerovi ponúknuť odstránenie ním vytvoreného obsahu z verejne dostupných stránok servera.

Úpravy po zverejnení

Bloger môže vo svojich článkoch robiť dodatočné zmeny, no má sa pri tom riadiť zásadou priznávania vykonaných zmien dostatočne zreteľnou a zrozumitelnou formou. Priznávať netreba dodatočné opravy preklepov či gramatických chýb, ktoré nemenia význam textu.

Bloger môže stiahnuť z verejne dostupných stránok svoj už raz publikovaný článok. Mal by to však robiť len vo výnimočných prípadoch a redakcia sa ho bude vždy pýtať na dôvody, ktoré ho k tomu viedli. Trasparentnou formou stihanutia blogpostu z verejne prístupných stránok je nahradenie textu článku oznamom o jeho stiahnutí z webu spolu s odôvodnením tohto kroku.

Čitateľské diskusie

Bloger v čitateľských diskusiách pod článkami a blogpostmi na TREND.sk vystupuje pod vlastným menom (prezývka = meno a priezvisko, prípadne prezývka = názov blogu). Čitateľ má právo vedieť, že prípadnú polemiku s ním vedie autor blogpostu a nie anonymný návštevník.

Bloger nemá možnosť zakázať celú diskusiu ku konkrétnemu blogpostu. Výnimočne tak môže urobiť administrátor blogov na základe žiadosti blogera.

Bloger v diskusii ku svojmu blogpostu môže skryť konkrétny príspevok, ktorý porušuje Pravidlá diskutovania. Po skrytí príspevku sa namiesto jeho pôvodného obsahu zobrazí oznam Bloger sa rozhodol skryť tento komentár pre porušenie pravidiel diskusie. Odkryť taký príspevok môže buď sám bloger alebo redakcia TREND.sk - ak usúdi, že neporušoval pravidlá.

Okrem toho v diskusiách ku blogpostom funguje systém označovania príspevkov za nevhodné čitateľmi. Ak viacero prihlásených používateľov TREND.sk označí príspevok za nevhodný, jeho obsah je automaticky nahradený oznámením o tom, že ho čitatelia označili za nevhodný. Aj taký príspevok si však môže každý návštevník individuálne odkryť a prečítať. Parametre automatického skrývania nevhodných príspevkov nastavuje redakcia TREND.sk.  

Zobrazovanie blogpostov

Poradie zobrazovania blogpostov na hlavnej stránke TREND.sk a na hlavnej stránke sekcie Blog je určené výhradne časom publikovania článku. Je zakázané dodatočne meniť čas poublikovania. Každý blogpost sa zobrazuje na hlavnej stránke TREND.sk, kým odtiaľ nie je vytlačený novšími článkami.

Všetky blogposty sú zaradené do denného a týždenného mailingu upozornení na nové články na TREND.sk. Záleží však na používateľoch, či si upozornenia na články z blogov objednajú alebo nie.

Výpočet čítanosti

Zobrazované údaje o čítanosti blogpostov vychádzajú z počtu zobrazení stránok evidovaných redakčným systémom TREND.sk. Zarátané sú aj viacnásobné zobrazenia rovnakému používateľovi. 

Firemný blog

Aj firemný blog na TREND.sk je výberový, tzn. jeho zriadenie pre konkrétnu osobu alebo subjekt je na uvážení redakcie. Pri zriadení firemného blogu prihliadame najmä na hodnotu (užitočnosť, podnetnosť, zaujímavosť) publikovaného obsahu pre čitateľa. Ak nie je uvedené inak, pre firemné blogy platia rovnaké podmienky ako pre nekomerčné blogy. Aktuálne podmienky blogovania na TREND.sk sú vždy zverejnené na tejto stránke.

Cena za firemný blog je 330 eur bez DPH za každý začatý kalendárny mesiac, v ktorom má bloger možnosť publikovať vo svojom firemnom blogu, bez ohľadu na počet zverejnených blogpostov. Cena platí vždy na daný kalendárny rok, v ďalšom roku sa môže zmeniť.

Firemný blog sa zobrazuje na hlavnej stránke TREND.sk a dostáva sa do voliteľných používateľských mailingov, je však označený v názve blogu - za názov blogu sa pridáva označenie "firemný blog". Pravidlá zobrazovania a označovania firemných blogpostov na TREND.sk sa môžu meniť podľa uváženia redakcie.

Počet zverejňovaných firemných blogpostov je obmedzený na 1 za dva kalendárne dni, maximálne 2 za kalendárny týždeň. Toto obmedzenie sa môže meniť podľa uváženia prevádzkovateľa.

Na stránkach firemného blogu nebude zobrazovaná žiadna reklama s výnimkou reklamny propagujúcej vlastné produkty a služby prevádzkovateľa TREND.sk. Zobrazovanie inej plošnej alebo textovej reklamy je možné iba so súhlasom blogera.

Ak firemný bloger nesúhlasí so zmenou podmienok zo strany redakcie, môže spoluprácu kedykoľvek ukončiť a daný začatý kalendárny mesiac mu prevádzkovateľ TREND.sk nebude úctovať. Ak firemný blog jednostranne zruší redakcia, blogerovi takisto nebude účtovaný posledný začatý kalendárny mesiac.

Posledná úprava Podmienok blogovania: 3. 12. 2013 

Hlavný kontakt - redakcia

Tel.: (02) 32 153 111
Všetky emailové kontakty

Kontakt pre predplatiteľov

Eva Fráterová
Tel.: (02) 3215 3121-2
E-mail: trendpredplatne@newsandmedia.sk

Kontakty pre inzerentov

Všeobecné dopyty: inzercia@newsandmedia.sk

Ladislav Ollé, Head of B2B
+421 907 717 044, ladislav.olle@newsandmedia.sk

Miroslav Klimo, Digital Sales (Key Accounts)
+421 915 891 358, miroslav.klimo@newsandmedia.sk