Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Podmienky používania TRENDmarketu

1. Prevádzkovatelia portálu TRENDmarket.sk

● Prevádzkovateľom TRENDmarket.sk je:

News and Media Holding a.s.
Sídlo: Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
Korešpondenčná adresa: Bajkalská 19/B, 832 15, Bratislava 3, Slovenská republika
Telefón: +421 2 3215 3111
E-mail: etrend@newsandmedia.sk 
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č: 6074/B
IČO: 47256281
DIČ: 2024173459
IČ DPH (VAT ID): SK2024173459 

● Vzory právnych dokumentov predávané na TRENDmarket.sk, časť Dobré zmluvy, vypracovala advokátska kancelária:

Nechala & Co. s.r.o.
Panenská 23, 811 03 Bratislava, Slovenská republika
Telefón: +421 2 2042 2010
E-mail: advocate@advocate.sk 
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 65814/B
IČO: 36868604
DIČ: 2023055232
IČ DPH: SK2023055232

● Vzory daňových podaní predávané na TRENDmarket.sk, časť Daňové vzory, vypracoval:

JUDr. Patrik Benčík pre spoločnosť PRO BONO, s.r.o., Šmeralova 29, 080 01 Prešov, Slovenská republika
E-mail: bencik@bencik.sk 
Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 27742/P
IČO: 47102110
DIČ: 2023740796

2. Vzory právnych dokumentov predávané na TRENDmarket.sk, časť Dobré zmluvy, sú overené advokátskou kanceláriou Nechala & Co. a aktualizované vzhľadom na legislatívu platnú v čase zakúpenia vzoru. Vzhľadom na svoj všeobecný charakter nenahrádzajú v plnom rozsahu komplexné právne poradenstvo poskytované advokátskymi kanceláriami. Napriek tomu, že sa jedná o kvalitné vzory dokumentov, chyba pri vyplnení alebo ich použitie v nevhodnej situácii môže spôsobiť riziko neplatnosti právneho úkonu.

Prevádzkovateľ portálu nezodpovedá za žiadnu škodu spôsobenú používateľovi v súvislosti s používaním vzorových dokumentov nachádzajúcich sa na portáli. Vzor dokumentu nie je prispôsobený osobitným požiadavkám konkrétneho prípadu, ktorý môže v praxi nastať. Uvedené vzory slúžia ako informatívny nástroj k vytvoreniu individuálneho žiadaného dokumentu.

3. Obsah vzorov daňových podaní predávaných na TRENDmarket.sk, časť Daňové vzory, garantuje ich autor JUDr. Patrik Benčík zastúpený spoločnosťou PRO BONO. Daňové vzory nenahrádzajú právne poradenstvo ani služby daňových poradcov a prevádzkovateľ portálu nezodpovedá za žiadnu škodu spôsobenú používaním vzorových dokumentov nachádzajúcich sa na portáli.

4. Obsah portálu je chránený v súlade so zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Autorský zákon“), ku ktorému majetkové práva vykonáva prevádzkovateľ.

5. Prevádzkovateľ poskytuje používateľovi, za podmienky zaplatenia odmeny v zmysle sadzieb uverejnených na portáli, nevýhradné právo používať obsah portálu výlučne pre osobnú potrebu používateľa a na nekomerčné účely. Akékoľvek iné použitie obsahu portálu ako celku alebo jednotlivých častí, najmä ďalšie šírenie vzorových dokumentov, si vyžaduje v súlade s Autorským zákonom predchádzajúci súhlas Prevádzkovateľa s takýmto použitím.

Súhlas sa poskytuje na územie Slovenskej republiky na dobu trvania Autorskoprávnej ochrany.
Používateľ je oprávnený sprístupnený obsah meniť, prispôsobovať alebo rozširovať v zmysle osobných požiadaviek. Používateľ nie je oprávnený zverejňovať, sprístupňovať alebo šíriť sprístupnený obsah tretej osobe, tretím osobám, a to odplatne aj bezodplatne.

Akékoľvek iné použitie obsahu portálu bez súhlasu prevádzkovateľa môže mať za následok naplnenie skutkovej podstaty niektorého z trestných činov (napr. trestný čin porušovania autorského práva podľa § 283 Trestného zákona), vznik zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovateľovi v zmysle Občianskeho zákonníka a/alebo Obchodného zákonníka, prípadne uplatnenie iných práv prevádzkovateľa vyplývajúcich mu z Autorského zákona a iných právnych predpisov.

6. Vyplnením objednávkového formulára používateľ berie na vedomie, že osobné údaje uvedené v objednávkovom formulári podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spoločnosť News and Media Holding a. s., so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47256281; bude spracúvať na účely nevyhnutné pre zabezpečenie prevádzky portálu a dodania produktu/služby. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Viac informácií nájdete na www.newsandmedia.sk/gdpr

7. Na dodanie zakúpeného vzorového dokumentu musí kupujúci vlastniť funkčnú e-mailovú adresu. Prevádzkovateľ nezodpovedá za nedodanie vzoru alebo omeškanie dodávky z dôvodu uvedenia nesprávnej e-mailovej adresy alebo nefunkčnosti e-mailovej adresy kupujúceho. Ak o to kupujúci požiada, prevádzkovateľ mu zakúpený vzor opakovane zašle na rovnakú alebo inú e-mailovú adresu.

8. Zľavu pre predplatiteľov týždenníka TREND (Print a / alebo Digital) nie je možné priznávať spätne po objednaní produktu a uhradení ceny. Zľava sa priznáva automaticky výhradne prihlásenému používateľovi s aktivovanou predplatiteľskou zónou. Používateľ, ktorý si chce uplatniť nárok na zľavu, sa pred odoslaním objednávky musí presvedčiť, či je prihlásený a či sa mu zobrazila cena znížená o zľavu.

9. Dodanie elektronického vzoru dokumentu je poskytnutie služby, ktorá sa začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. Vzor preto nie je možné vrátiť v zákonnej lehote 14 pracovných dní od zakúpenia ani po jej uplynutí.

10. Kupujúci je oprávnený podať písomnú reklamáciu zakúpeného vzoru na adrese prevádzkovateľa. V prípade dodania chybného dokumentu prevádzkovateľ na vlastné náklady bezodkladne zabezpečí jeho opravu a opakované zaslanie na e-mailovú adresu kupujúceho. Za chybný dokument sa nepovažuje taký, ktorý nie je v súlade s platnou a účinnou legislatívou z dôvodu zmien prijatých po zakúpení vzoru.

11. Akékoľvek svoje práva a nároky si kupujúci môže voči prevádzkovateľovi e-shopu uplatňovať aj v rámci alternatívneho online riešenia sporu. Toto riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov online. Rovnako aj nároky prevádzkovateľa voči kupujúcemu môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov online. Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez vysokých finančných výdavkov. V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na etrend@newsandmedia.sk.

12. Orgán dozoru:

● Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava, Slovenská republika
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Telefón: +421 2 5827 2172; +421 2 5827 2104
Fax: +421 2 5827 2170
E-mail: zodpovednaosoba@soi.sk, info@soi.sk

Hlavný kontakt - redakcia

Tel.: (02) 32 153 111
Všetky emailové kontakty

Kontakt pre predplatiteľov

Eva Fráterová
Tel.: (02) 3215 3121-2
E-mail: trendpredplatne@newsandmedia.sk

Kontakty pre inzerentov

Všeobecné dopyty: inzercia@newsandmedia.sk

Ladislav Ollé, Head of B2B
+421 907 717 044, ladislav.olle@newsandmedia.sk

Miroslav Klimo, Digital Sales (Key Accounts)
+421 915 891 358, miroslav.klimo@newsandmedia.sk