Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Podmienky PPC inzercie na serveri TRENDreality.sk

Definície pojmov

Prevádzkovateľ PPC inzertného systému na doméne etrend.sk, alternatívne trend.sk, je News and Media Holding a.s., IČO: 47256281, so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava (ďalej len prevádzkovateľ).

Inzerent je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá si na serveri TREND.sk (ďalej len server) vytvorí platnú registráciu a disponuje na svojom konte vedenom prevádzkovateľom kreditom potrebným na zobrazovanie inzerátov.

PPC inzerát (PPC = pay per click – platba za kliknutie, ďalej len inzerát) na serveri TREND.sk vytvára inzerent a prevádzkovateľ ho zobrazuje na vyhradenom mieste na obsahových podstránkach TREND.sk.

Inzerát je tvorený obrázkom vo formáte jpg, png alebo gif (prípadné animácie sa nezobrazia a minimálne požadované rozmery sú 300x200 px, hoci sa väčšinou zobrazujú zmenšené na 130x87 px), textovým sloganom (max. 45 znakov vrátane medzier), textovým opisom (max. 160 znakov vrátane medzier), URL adresou prekliku z inzerátu, nastavením cieľového počtu kliknutí a/alebo dátumu platnosti od a do, nastavením počtu dní zobrazovania zvýrazneného inzerátu.

Inzerát musí byť tematicky zameraný na realitný trh a nesmie obsahovať kontaktné údaje (web stránka, email, telefón). Počet inzerátov vytvorených jedným inzerentom nie je obmedzený.

Kredit predstavuje množstvo kliknutí, ktoré si inzerent zakúpi u prevádzkovateľa. Konto kreditu vedie prevádzkovateľ.

Kliknutie je cieľavedomé kliknutie návštevníka servera na inzerát zaznamenané meracím systémom prevádzkovateľa, pričom sa odpočíta z výšky konta kreditu. Systém zaúčtuje maximálne jedno kliknutie od jedného unikátneho používateľa denne (technicky obmedzené na báze cookies).

Zobrazovanie inzerátov

Inzeráty sa zobrazujú v skupinách po max. 10 inzerátov na stránkach reality.etrend.sk napravo od obsahu (ukážka). V prípade, že to inzerent v nastaveniach inzerátu vedome povolí, sa zobrazujú na podobnom mieste aj v iných sekciách TREND.sk (ukážka TREND.sk, ukážka Mediálne.sk). Povolením zobrazovania inzerátu aj mimo TRENDreality.sk sa zvýši pravdepodobnosť kliknutia na inzerát. Cena za preklik sa nemení, mimo TRENDreality sa však zobrazujú len dva inzeráty naraz.

Inzerát sa zobrazuje dovtedy, kým:

 • sa nevyčerpá disponibilný kredit inzerenta alebo
 • inzerát nedosiahne stanovený maximálny počet kliknutí alebo
 • neuplynie dátum platnosti inzerátu alebo
 • kým ho inzerent vedome nevypne.

Priorita inzerátu pri zobrazovaní

Frekvencia a miesto (poradie) zobrazenia inzerátu na stránke sú určené algoritmom, ktorý vytvoril a podľa potreby upravuje prevádzkovateľ. O prípadných zmenách algoritmu prevádzkovateľ inzerenta upovedomí zaslaním e-mailu a zverejnením nových podmienok PPC inzercie.

Frekvencia zobrazovania a umiestnenie inzerátu závisia od dopytu navzájom si konkurujúcich inzerentov a od aktraktívnosti inzerátu pre spotrebiteľa. Do úvahy sa berú dva hlavné faktory: stav kreditu na konte inzerenta a CTR (click-through-rate, teda počet kliknutí na inzerátu v pomere k počtu jeho zobrazení). Znamená to, že inzeráty s vyššou klikanosťou a/alebo vysokým kreditom na konte inzerenta majú prednosť.

O zobrazení inzerátu (s výnimkou zvýrazeného) pri načítaní konkrétnej webovej stránky z TRENDreality.sk rozhoduje vzorec:

 • Náhodne sa vyberie 20 zo všetkých aktívnych inzerátov s neuplynutým časom zobrazovania a počtom kliknutí nižším ako objednaným, resp. nezadaným počtom kliknutí. Do výberu sa môžu dostať maximálne 3 inzeráty od jedného inzerenta. Úvodným výberom sa zabezpečí pestrosť skladby zobrazených inzerátov a zároveň rovnosť šancí rôznych inzerentov.
 • Vybraným 20 inzerátom sa vypočíta index podľa vzorca:
  Stav kreditu inzerenta * CTR inzerátu
  Novému inzerátu, ktorý logicky ešte nemôže mať žiadne pripísané kliknutie, sa automaticky priradí CTR = 1. Nové inzeráty týmto budú uprednostnené, ak si však nezískajú priazeň (= kliknutia) od návštevníkov stránky, ich priorita bude rýchlo klesať.
 • Vybrané inzeráty sa zoradia podľa vypočítaného indexu od najvyššieho po najnižší, tzn. hore budú inzeráty s vysokým CTR a/alebo vysokým počtom kreditov na konte inzerenta.
 • Zobrazí sa prvých 8 z inzerátov zoradených podľa vypočítaného indexu. Ak je na daný deň objednaný príplatkový zvýraznený inzerát, zobrazí sa 9 inzerátov, pričom zvýraznený je vždy na tretej pozícii.

O zobrazení inzerátu pri načítaní konkrétnej webovej stránky v ostatných sekciách TREND.sk rozhoduje vzorec:

 • Náhodne sa vyberie 10 zo všetkých aktívnych inzerátov s neuplynutým časom zobrazovania a počtom kliknutí nižším ako objednaným, resp. nezadaným počtom kliknutí. Do výberu sa môže dostať maximálne 1 inzerát od jedného inzerenta.
 • Vybraným 10 inzerátom sa vypočíta index podľa rovnakého vzorca ako pre TRENDreality
 • Vybrané inzeráty sa zoradia podľa vypočítaného indexu od najvyššieho po najnižší, tzn. hore budú inzeráty s vysokým CTR a/alebo vysokým počtom kreditov na konte inzerenta.
 • Zobrazia sa prvé 2 z inzerátov zoradených podľa vypočítaného indexu.

Tento spôsob výpočtu priority zabezpečí, že inzerenti, ktorým ide o dosiahnutie merateľného cieľa, t.j. želaného počtu kliknutí, budú uprednostnení. Zároveň budú uprednostnené spotrebiteľsky atraktívne inzeráty s vysokým CTR.

Zvýraznený inzerát

Zvýrazený inzerát s väčším obrázkom (300x200 px) sa zobrazuje len na stránkach TRENDreality.sk počas celých kalendárnych dní, na ktoré je inzerát objednaný. Dostupnosť zvýraznených pozícií je daná dopytom navzájom si konkurujúcich inzerentov, skoršia objednávka má prednosť. K dispozícii je len jedna garantovaná pozícia na jeden deň.

Cena za zvýraznenie je fixná na jeden celý kalendárny deň od 00:00 h do 24:00 a strháva sa z kreditu hneď pri objednávke zvýraznenia. Kliknutia na zvýraznený inzerát počas platnosti zvýraznenia sa neúčtujú, sú už zahrnuté v cene zvýraznenia. Priorita zobrazovania ostatných inzerátov nie je zvýraznením nijako ovplyvnená.

Cena za kliknutie a zvýraznenie

Cenu za kliknutie stanovuje prevádzkovateľ a závisí od zakúpeného balíka kliknutí. Základná cena za kliknutie je 0,13 € vrátane DPH, pri zakúpení väčšieho balíka kreditov môže cena klesnút na 0,10 € vrátane DPH.

Cena za voliteľné zvýraznenie inzerátu je 200 kliknutí za pracovný deň a 70 kliknutí za víkendový deň, pričom kliknutia na zvýraznený inzerát sa už neúčtujú. Fixná prémiová pozícia tak vyjde na 20 - 26 €/pracovný deň, resp. 7 - 9,1 €/víkendový deň. Prevádzkovateľ garantuje 6000 zobrazení zvýrazneného inzerátu za pracovný deň a 2000 zobrazení za deň pracovného voľna. To sú minimálne hodnoty, v praxi to býva aj dvoj- aj trojnásobok.

Počet kliknutí

Počet kliknutí meria systém prevádzkovateľa. Ide o počet cieľavedomých kliknutí návštevníkov servera na inzerát vytvorený inzerentom.

Systém zaráta maximálne jedno kliknutie od jedného používateľa za hodinu (technicky obmedzené na báze IP adresy a identifikacnej hlavicky prehliadaca). Systém nezaúčtuje kliknutia vykonané prihláseným inzerentom - vlastníkom inzerátu, kliknutia z IP adresy prevádzkovateľa servera TRENDreality ani kliknutia vygenerované indexovacími robotmi.

Prevádzkovateľ vyvinul maximálne úsilie, aby bol jeho systém merania počtu kliknutí presný a spoľahlivý. Inzerent si je vedomý, že súčasné možnosti internetových technológií nedovoľujú dosiahnuť 100-percentnú presnosť merania ani 100-percentnú odolnosť proti vedomému zneužívaniu systému.

Počet zobrazení

Počet zobrazení meria systém prevádzkovateľa, pričom vylučuje zobrazenia generované automatickými robotmi slúžiacimi na indexovanie stránok pre potreby vyhľadávačov.

Kredit na PPC inzerciu

Kredit si kupuje inzerent od prevádzkovateľa. Na konto môže byť inzerentovi pripísaný až po úhrade ceny na účet prevádzkovateľa.

Nevyčerpaný kredit prevádzkovateľ inzerentovi nevracia. Dá sa však použiť na ďalšie čerpanie PPC inzercie alebo nákup iných reklamných služieb prevádzkovateľa. Finančné vyrovnanie je možné iba v prípade, ak prevádzkovateľ prestane poskytovať službu (realitná PPC inzercia), na ktorú si inzerent kredit zakúpil.

Inzerent má kedykoľvek možnosť skontrolovať na serveri stav svojich objednávok a pohybov na konte kreditu. Údaje sa aktualizujú minimálne 1-krát za 15 minút.

Práva a povinnosti inzerenta

Inzerent má právo na riadne poskytnutie a vyúčtovanie služieb, ktoré si objednal u prevádzkovateľa. Inzerent má právo na priebežne dostupné informácie o stave jeho objednávok a pohyboch na konte kreditu.

Inzerent akceptuje, že server môže byť nedostupný po dobu nevyhnutnú na odstránenie technických problémov.

Inzerent zodpovedá za obsah ním zadaného inzerátu a za to, že ním vytvorený inzerát spĺňa podmienku tematického zamerania na realitný trh.

Práva a povinnosti prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zakázať zobrazovanie inzerátu, ktorý podľa jeho názoru odporuje platným právnym predpisom alebo dobrým mravom alebo ktorého obsah nesúvisí s realitným trhom.

Prevádzkovateľ je povinný snažiť sa o čo najlepšiu technickú dostupnosť služieb servera. Prevádzkovateľ je povinný chrániť v rámci dostupných technických možnosťí záujmy inzerenta pred zneužívaním inzertného systému.

Záverečné ustanovenia

Tieto podmienky sú verejne dostupné na serveri TRENDreality.sk. Každá dodatočná zmena v nich musí byť vyznačená a inzerenti musia byť o zmene podmienok dostačujúcim spôsobom informovaní.

Aktualizované znenie zverejnené 15. 4. 2014, platnosť od 1. 5. 2014

Hlavný kontakt - redakcia

Tel.: (02) 32 153 111
Všetky emailové kontakty

Kontakt pre predplatiteľov

Eva Fráterová
Tel.: (02) 3215 3121-2
E-mail: trendpredplatne@newsandmedia.sk

Kontakty pre inzerentov

Všeobecné dopyty: inzercia@newsandmedia.sk

Ladislav Ollé, Head of B2B
+421 907 717 044, ladislav.olle@newsandmedia.sk

Miroslav Klimo, Digital Sales (Key Accounts)
+421 915 891 358, miroslav.klimo@newsandmedia.sk