Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

10 otázok a odpovedí – ako správne účtovať DPH

06.12.2013, 11:15 | Zuzana Kollárová | © 2013 News and Media Holding

Seriál Malá škola DPH | Seriál určený podnikateľom dnes končíme poslednou časťou. Na príkladoch z praxe, ktoré pre Trend pripravila Finančná správa, rozoberáme najčastejšie problémy, ktoré riešia platitelia DPH.

  • Tlačiť
  • 0

Príklad č. 1

Povinná registrácia za platiteľa DPH - poskytovanie služieb

Slovenský podnikateľ (neplatiteľ DPH) poskytuje reklamné služby pre slovenských podnikateľov ako aj pre zahraničnú osobu so sídlom v inom členskom štáte (osobu identifikovanú pre daň v inom členskom štáte). Slovenský podnikateľ dosiahol obrat k 31. 10. 2013 za posledných 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov 50 000 eur, z toho z poskytnutia reklamných služieb pre slovenských podnikateľov vo výške 40 000 eur a z poskytnutia reklamných služieb pre zahraničnú osobou vo výške 10 000 eur. Má slovenský podnikateľ povinnosť podať žiadosť o registráciu za platiteľa DPH? Zahŕňajú sa do obratu aj príjmy z poskytnutých reklamných služieb pre zahraničnú osobu?

Riešenie

Povinnú registráciu za platiteľa DPH upravuje § 4 ods. 1 zákona o DPH. Slovenský podnikateľ je povinný podať žiadosť o registráciu za platiteľa DPH v prípade, ak za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahne obrat 49 790 eur. Do obratu sa zahŕňajú výnosy/príjmy z dodávaných tovarov a služieb s miestom dodania v tuzemsku. Miesto dodania služieb upravuje § 15 a § 16 zákona o DPH. V danom prípade sa miesto dodania reklamných služieb určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, to je miesto je tam, kde je príjemca služby usadený (kde má príjemca služby sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň alebo bydlisko). Podnikateľ si do obratu zahrnie výnosy/príjmy z reklamných služieb poskytovaných pre slovenských podnikateľov. Výnosy/príjmy z poskytnutých reklamných služieb pre zahraničnú osobu sa do obratu nezahrnú, pretože ich miesto dodania nie je v tuzemsku, ale v členskom štáte príjemcu služby. To znamená, ak slovenský podnikateľ k 31. 10. 2013 dosiahol obrat 40 000 eur (príjmy vo výške 10 000 eur sa do obratu nezahrnú), nie je povinný podať žiadosť o registráciu za platiteľa DPH.

Príklad č. 2

Povinná registrácia za platiteľa DPH - predaj tovaru

Právnická osoba so sídlom v SR (s.r.o.) predáva tovar v SR pre slovenských odberateľov, ale aj do iných členských štátov pre zahraničné osoby, pričom prepravu tovaru zo SR do iných členských štátov si zabezpečujú odberatelia. Právnická osoba dosiahla obrat k 31. 10. 2013 za posledných 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov 53 000 eur, z toho z dodávok pre slovenských odberateľov vo výške 40 000 eur a z dodávok do iných členských štátov pre zahraničné osoby 13 000 eur. Má právnická osoba povinnosť podať žiadosť o registráciu za platiteľa DPH? Zahŕňajú sa do obratu aj dodávky tovarov do iných členských štátov v hodnote 13 000 eur?

Riešenie

Povinnú registráciu za platiteľa DPH upravuje § 4 ods. 1 zákona o DPH. Zdaniteľná osoba je povinná podať žiadosť o registráciu za platiteľa DPH v prípade, ak za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahne obrat 49 790 eur. Do obratu sa zahŕňajú výnosy/príjmy z dodávaných tovarov a služieb s miestom dodania v tuzemsku. Miesto dodania tovaru upravuje § 13 zákona o DPH. Ak je dodanie tovaru bez prepravy, miesto dodania tovaru je tam, kde sa tovar nachádza v čase dodania, čiže v SR. Ak je dodanie tovaru spojené s prepravou, miesto dodania tovaru je tam, kde sa preprava začína uskutočňovať, čiže v danom prípade opäť v SR. To znamená, že právnická osoba si do obratu zahrnie všetky dodávky tovarov, teda aj tie, ktoré dodala do iných členských štátov, pretože miesto dodania tovarov je v SR. Ak právnická osoba dosiahla obrat 53 000eur k 31. 10. 2013, bola povinná podať žiadosť o registráciu za platiteľa DPH do 20. 11. 2013.

Príklad č. 3

Dobrovoľná registrácia za platiteľa DPH

Novozaložená právnická osoba so sídlom v SR plánuje v SR predávať tovar. Právnická osoba nakupuje tovar od slovenských dodávateľov, ale aj z iných členských štátov od zahraničných dodávateľov, ktorí sú registrovaní pre DPH vo svojich členských štátoch. Obchodní partneri vyžadujú, aby spoločnosť bola platiteľom DPH. Môže spoločnosť požiadať o registráciu za platiteľa DPH v čase, keď ešte neuskutočnila žiadny predaj tovaru?

Riešenie

Zdaniteľná osoba môže požiadať o registráciu za platiteľa DPH pred dosiahnutím zákonom stanoveného obratu (zákonom stanovený obrat je 49 790 eur za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov) v zmysle § 4 ods. 4 zákona o DPH. Daňový úrad po prijatí žiadosti overí, či žiadateľ je zdaniteľná osoba v zmysle § 3 zákona o DPH a či sa na žiadateľa vzťahuje povinnosť zloženia zábezpeky. V danom prípade sa na právnickú osobu vzťahuje povinnosť zloženia zábezpeky, pretože v čase podania žiadosti o registráciu neuskutočňuje žiadne zdaniteľné obchody (§ 4c ods. 1 písm. d) zákona o DPH). Ak žiadateľ nezaplatí zábezpeku, daňový úrad žiadateľa nezaregistruje.

Príklad č.4

Registrácia pre DPH - dodanie poradenských služieb do EÚ

Slovenský podnikateľ, ktorý nie je registrovaný pre DPH, poskytuje poradenské služby pre českého podnikateľa, ktorý má v ČR pridelené číslo pre DPH. Má slovenský podnikateľ povinnosť sa registrovať pre DPH? Podlieha táto služba DPH, ak áno, kto je povinný platiť DPH?

Riešenie

Pre účely registrácie DPH a uplatnenia DPH je potrebné určiť miesto dodania služby. Ak slovenský podnikateľ poskytuje poradenské služby zahraničnej zdaniteľnej osobe, ktorá je osobou identifikovanou pre DPH, miesto dodania služby sa určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, to je miesto je tam, kde je príjemca služby usadený (kde má príjemca služby sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň alebo bydlisko), v danom prípade v ČR a osobou povinnou platiť daň je príjemca služby. Slovenský podnikateľ je povinný pred poskytnutím služby (bez ohľadu na výšku obratu) podať žiadosť o registráciu pre DPH v zmysle § 7a ods. 2 zákona o DPH, na základe ktorej mu daňový úrad pridelí IČ DPH. Registráciou podľa § 7a zákona o DPH sa slovenský podnikateľ nestáva platiteľom DPH. Následne bude slovenský podnikateľ fakturovať službu bez DPH a uvedie ju do súhrnného výkazu.

Príklad č. 5

Registrácia pre DPH - prijatie elektronických služieb z EÚ

Spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom v SR prijíma elektronické služby od rakúskej spoločnosti. Má slovenská spoločnosť povinnosť sa registrovať pre DPH? Podlieha táto služba DPH, ak áno, kto je povinný DPH platiť?

Riešenie

Pre účely registrácie DPH a uplatnenia DPH je potrebné určiť miesto dodania služby. Ak slovenská spoločnosť prijíma elektronické služby od zdaniteľnej osoby so sídlom v inom členskom štáte, miesto dodania služby sa určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, to je miesto je tam, kde je príjemca služby usadený (kde má príjemca služby sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň alebo bydlisko), v danom prípade v SR. Slovenská spoločnosť je povinná sa pred prijatím uvedených služieb registrovať pre DPH v zmysle § 7a ods. 1 zákona o DPH. Po pridelení IČ DPH daňovým úradom oznámi poskytovateľovi služby svoje IČ DPH. V danom prípade osobou povinnou platiť daň bude príjemca služby v zmysle § 69 ods. 3 zákona o DPH, slovenská spoločnosť si sama vypočíta 20 % DPH (rakúska spoločnosť by mala vyhotoviť faktúru bez DPH), podá daňové priznanie k DPH (§ 78 ods. 3 zákona o DPH) a odvedie daň do štátneho rozpočtu. Slovenská spoločnosť si nemôže odpočítať daň z uvedených služieb, z ktorých odviedla daň, pretože nemá postavenie platiteľa DPH (registráciou podľa § 7a zákona o DPH sa nestáva platiteľom DPH).

Príklad č. 6

Poskytovanie stavebných prác na stavbe v ČR

SZČO poskytuje stavebné práce na stavbe, ktorá sa nachádza v ČR pre slovenskú spoločnosť. Poskytovateľ služby (SZČO) je platiteľom DPH. Má SZČO pri poskytnutí stavebných prác uplatniť pre slovenského odberateľa DPH?

Riešenie

Pre správne posúdenie uplatnenia DPH je potrebné určiť miesto dodania služby, pretože daň patrí tomu štátu, kde je miesto dodania služby. V prípade poskytnutia stavebných prác sa miesto dodania posúdi podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH, podľa ktorého je miesto dodania tam, kde sa nehnuteľnosť nachádza a to bez ohľadu na skutočnosť, komu je služba poskytnutá. Ak sa nehnuteľnosť (stavba) nachádza v ČR, miesto dodania služby je v ČR a služba podlieha českej dani. Z uvedeného vyplýva, že SZČO pri poskytnutí uvedenej služby neuplatní slovenskú DPH, ale mala by sa informovať na legislatívu platnú v ČR ohľadom splnenia si svojej daňovej povinnosti v ČR.

Príklad č. 7

Dodanie stavebných prác na stavbe v SR

SZČO poskytuje stavebné práce na stavbe, ktorá sa nachádza v SR pre českú spoločnosť. SZČO je platiteľom DPH. Má SZČO pri poskytnutí stavebných prác uplatniť slovenskú DPH pre českú spoločnosť?

Riešenie

Pre správne posúdenie uplatnenia DPH je potrebné určiť miesto dodania služby, pretože daň patrí tomu štátu, kde je miesto dodania služby. V prípade poskytnutia stavebných prác sa miesto dodania posúdi podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH, podľa ktorého je miesto dodania tam, kde sa nehnuteľnosť nachádza a to bez ohľadu na skutočnosť, komu je služba poskytnutá. Ak sa nehnuteľnosť (stavba) nachádza v SR, miesto dodania služby je v SR a služba podlieha slovenskej dani, SZČO pri poskytnutí služby uplatní slovenskú DPH.

Príklad č. 8

Poskytnutie prepravy tovaru v rámci EÚ

Poľský podnikateľ, ktorý je v Poľsku identifikovaný pre DPH, si u slovenského platiteľa dane objedná prepravu tovaru z tuzemska do Poľska. Je slovenský platiteľ povinný k cene služby uplatniť slovenskú DPH?

Riešenie

Pre správne posúdenie uplatnenia DPH je potrebné určiť miesto dodania služby, pretože daň patrí tomu štátu, kde je miesto dodania služby. Ak slovenský platiteľ dane poskytne prepravnú službu tovaru v rámci EÚ zahraničnej zdaniteľnej osobe, ktorá je osobou identifikovanou pre DPH, miesto dodania služby sa určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, miesto je tam, kde je príjemca služby usadený (kde má príjemca služby sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň alebo bydlisko), v danom prípade je miesto dodania v Poľsku. Slovenský platiteľ dane vyhotoví faktúru bez DPH a službu uvedie do súhrnného výkazu. V daňovom priznaní sa služba neuvádza. Osobou povinnou platiť daň bude príjemca služby, ktorý k cene služby uplatní poľskú daň.

Príklad č. 9

Sprostredkovanie predaja tovaru

Nemecký podnikateľ sprostredkuje predaj tovaru v Nemecku pre slovenského platiteľa dane. Podlieha táto služba slovenskej DPH? Ak áno, kto je povinný platiť DPH?

Riešenie

Pre správne posúdenie uplatnenia DPH je potrebné určiť miesto dodania služby, pretože daň patrí tomu štátu, kde je miesto dodania služby. Ak slovenský platiteľ dane prijme službu, ktorou je sprostredkovanie predaja tovaru, od nemeckého podnikateľa, miesto dodania služby sa určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, miesto je tam, kde je príjemca služby usadený (kde má príjemca služby sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň alebo bydlisko), v danom prípade v SR a služba podlieha slovenskej dani. Osobou povinnou platiť daň pri prijatí služby je príjemca služby v zmysle § 69 ods. 3 zákona o DPH, slovenský platiteľ si sám vypočíta 20 % DPH (nemecký podnikateľ by mal vyhotoviť faktúru bez DPH) a službu uvedie do svojho daňového priznania.

Príklad č. 10

Nadobudnutie tovaru z EÚ

Slovenský podnikateľ, ktorý nie je registrovaný pre DPH v SR, nadobudol v mesiaci jún 2013 stroj z Rakúska od rakúskeho dodávateľa, ktorý má rakúske IČ DPH, v hodnote bez dane
5 000 eur. V novembri 2013 si slovenský podnikateľ objednal od iného rakúskeho dodávateľa, ktorý má rakúske IČ DPH, stroj v hodnote bez dane 9 000 eur, ktorý mu dodávateľ dovezie do tuzemska v mesiaci november 2013. Má slovenský podnikateľ na základe vyššie uvedeného povinnosti ohľadne DPH - napríklad registračnú povinnosť, povinnosť platiť DPH ?

Riešenie

Povinnosť registrovať sa pre DPH pri nadobudnutí tovaru v SR z iného členského štátu upravuje § 7 zákona o DPH. Podľa tohto ustanovenia je slovenský podnikateľ povinný sa registrovať pre DPH, ak nadobudne tovar v tuzemsku z iného členského štátu, ktorého nadobudnutím celková hodnota tovaru bez dane dosiahne v kalendárom roku 13 941,45 eura.

To znamená, že slovenský podnikateľ je povinný podať žiadosť o registráciu pre daň v zmysle § 7 zákona o DPH pred nadobudnutím druhého stroja, pretože nadobudnutím druhého stroja celková hodnota tovaru bez dane dosiahne v kalendárnom roku sumu 13 941,45 eura. Pridelené IČ DPH oznámi slovenský podnikateľ dodávateľovi tovaru. Pri nadobudnutí druhého stroja je slovenský podnikateľ povinný platiť DPH v zmysle § 69 ods. 6 zákona o DPH, nadobúdateľ tovaru si sám vypočíta 20 % DPH (rakúska spoločnosť by mala vyhotoviť faktúru bez DPH), podá daňové priznanie k DPH (§ 78 ods. 3 zákona o DPH) a odvedie daň do štátneho rozpočtu. Slovenský podnikateľ si nemôže odpočítať daň z nadobudnutého tovaru, z ktorého odviedol daň, pretože nemá postavenie platiteľa DPH (registráciou podľa § 7 zákona o DPH sa nestáva platiteľom DPH).

Prečítajte si všetky vydania seriálu Malá škola DPH (aj RSS odber)

  • Tlačiť
  • 0

Tagy Malá škola DPH

Súvisiace články

S DPH alebo bez DPH. Viete, ako fakturovať?

S DPH alebo bez DPH. Viete, ako fakturovať? Seriál

Seriál Malá škola DPH? | O tom, do ktorého štátu bude DPH odvedená rozhoduje to, v ktorom štáte sa nachádza miesto dodania tovaru či služby 1

Rok 2014: Podnikatelia, viete, čo sa zmení v DPH?

Daňová kontrola nadmerný odpočet stopne

Podnikatelia si môžu pýtať naspäť DPH z neuhradených faktúr

Keď firmu riadi baby manažér

Diskusia (0 reakcií)