Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Odpisy opäť stresujú podnikateľov. Na dani pre zmeny zaplatia viac

08.01.2016, 13:30 | Zuzana Kollárová | © 2016 News and Media Holding

Podnikatelia v tomto čase dávajú do poriadku svoje účtovníctvo, sumarizujú príjmy a výdavky. Pri chystaní podkladov k daňovému priznaniu by nemali zabudnúť aj na zmeny v odpisoch v minulom roku. Tie totiž zásadne ovplyvnia výsledok hospodárenia podnikateľov.

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 6

Tagy

odpisy

Kúpa auta je obľúbeným prostriedkom na daňovú optimalizáciu. Výsledkom zmien v odpisovaní hmotného majetku v minulom roku však môže byť, že podnikateľ bude musieť tento rok odviesť na daniach viac ako vlani. Podnikatelia používajúci pri podnikaní vozidlá by rovnako nemali zabudnúť aj na to, že za vlaňajší rok už musia odpísať majetok, vrátane vozidiel, rovnomerne, a to bez ohľadu na to, ako ho nadobudli.

Novela zákona o dani z príjmov (platná od roku 2015) znevýhodnila najmä finančný lízing. Ak finančný lízing trvá tri roky, auto už musí podnikateľ odpisovať štyri roky. Musí tak urobiť rovnomerne a nie nerovnomerne počas štyroch rokov so zaradením do prvej odpisovej skupiny. A to od prvého mesiaca zaradenia do majetku.

„V prípade finančného lízingu treba zamerať pozornosť na výšku daňovej uznateľnosti odpisov pri drahších autách,“ pripomína Ladislava Pozdechová, vedúca účtovného oddelenia Business Lease Slovakia.

Pri finančnom lízingu tak ako pri vozidle kúpenom a zaradenom do majetku je limitom hranica obstarávacej hodnoty vozidla 48-tisíc eur v závislosti od výšky dosiahnutého daňového základu. Ak si podnikateľ kúpi auto v takejto cene, základ dane musí zvýšiť o rozdiel medzi skutočne uplatnenými daňovými odpismi z tohto automobilu a úhrnom ročného odpisu zo vstupnej ceny 48 000 eur (rovnomerný odpis). Základ dane sa zvýši len v tom zdaňovacom období, v ktorom bude základ dane nižší ako 12 000 eur,  čo je ročný odpis auta z maximálnej vstupnej ceny 48 000 eur.

Ďalšia zmena sa týka operatívneho lízingu. Tu už platí maximálny limit daňovo uznateľnej  výšky ročného nájmu 14 400 eur. Súčasťou základu dane sa stane len po jeho zaplatení.

„Limit sa však týka len finančnej časti platby operatívneho lízingu, nie služieb. Tým, že vozidlo obstarané formou operatívneho lízingu zostáva v majetku prenajímateľa, podnikateľ vozidlo neodpisuje a odpadáva mu aj spomínaná povinnosť výpočtu a podávania daňového priznania k dani z motorových vozidiel,“ pripomína L. Pozdechová.

Odpisy v roku 2016

Posledná novela zákona o dani z príjmov pravidlá odpisov nemenila. Aj v tomto roku sa hmotný majetok zaradí do jednej zo 6 odpisových skupín (príloha č. 1 k zákonu o dani z príjmov – Zaradenie hmotného majetku do odpisových skupín). Pri odpisových skupinách 1, 4, 5, 6 môže daňovník použiť len metódu rovnomerného odpisovania. V prípade zaradenia majetku do odpisových skupín 2 a 3  môže podnikateľ odpisovať aj zrýchlene. Vznikla 6. odpisová skupina, v ktorej sa už odpisujú nehnuteľnosti nie dvadsať ale až štyridsať rokov.

Hmotný majetok sa odpisuje najviac do výšky vstupnej ceny, prípadne zvýšenej o vykonané technické zhodnotenie. V prípade použitia zrýchlenej metódy odpisovania sa hmotný majetok odpisuje najviac do výšky zvýšenej zostatkovej ceny.

V prvom roku odpisovania sa uplatní len pomerná časť ročného odpisu v závislosti od počtu mesiacov. Odpisovanie majetku začína mesiacom jeho zaradenia do užívania.

Ročný odpis aj pomerná časť ročného odpisu sa zaokrúhľujú na celé eurá nahor.

Od januára sa menia len odpisy pri operatívnom prenájme u prenajímateľa. Prenajímateľ zahrnie odpisy do daňových výdavkov najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy príjmov (výnosov) z prenájmu majetku na príslušné zdaňovacie obdobie. Pri majetku, ktorý je prenajímaný iba z časti alebo len časť zdaňovacieho obdobia, zahrnie prenajímateľ od januára do daňových výdavkov odpisy, ktoré sa určia podľa rozsahu a doby prenájmu tohto majetku.

Kedy ich prerušiť

Podnikateľ môže odpisy prerušiť – buď na jedno alebo viac zdaňovacích období. Pri nehmotnom majetku sa musí odpisovať nepretržite. Po skončení prerušenia odpisovania sa majetok v ďalších zdaňovacích obdobiach odpisuje tak, ako by odpisovanie nebolo vôbec prerušené. Podnikateľ, ktorý v roku 2016 uplatňuje paušálne výdavky, nemôže v roku 2016 prerušiť odpisovanie dlhodobého hmotného majetku.

Podľa zákona však podnikateľ musí odpisy prerušiť (zo zákona) v niektorých prípadoch. Je to vtedy, ak odpisovaný majetok nevyužíval na zabezpečenie zdaniteľných príjmov. Druhý prípad sa týka zmeny zdaňovacieho obdobia. V tomto prípade musí prerušiť odpisovanie hmotného majetku, a to v tom zdaňovacom období ktoré začína dňom v poradí druhej zmeny zdaňovacieho obdobia (pri zmene z kalendárneho roka na hospodársky rok alebo naopak), ak druhá zmena nastane počas dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov. Tretí prípad sa týka zdaňovacieho obdobia, v ktorom nedôjde k predĺženiu platnosti povolenia na predčasné užívanie stavby alebo predĺženiu dočasného užívania stavby na skúšku.

Ak podnikateľ hmotný a nehmotný majetok používa na zabezpečenie zdaniteľného príjmu len sčasti, do daňových výdavkov môže daňovník dať len pomernú časť odpisov.

Príklad výpočtu odpisov v roku 2016*
Rok Výpočet Daňový odpis v eurách Zostatková cena v eurách
2016 15 800 : 4 :12 x 3 988 14 812
2017 15 800 : 4 3 950 10 862
2018 15 800 :4 3 950 6 912
2019 15 800 : 4 3 950 2 962
2020 dopodpisuje sa 2 962 0
* Odpisuje sa osobné auto v sume 15 800 eur zaradené do majetku v októbri (odpisy v roku 2016 len 3 mesiace, suma sa zaokrúhľuje nahor na celé eurá)
Zdroj: TREND.sk
Ako sa sa odpisuje hmotný majetok
Odpisová skupina Doba odpisovania v rokoch
1 4
2 6
3 8
4 12
5 20
6 40
Zdroj: zákon o dani z príjmov
  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 6

Tagy odpisy