Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Aká škoda môže vzniknúť nedodaním upratovacích služieb

19.10.2016 | JUDr. Gerta Sámelová Flassiková, alianciaadvokátov

Naša spoločnosť uzatvorila zmluvu s dodávateľom upratovacích služieb v administratívnej budove. Bola uzatvorená Zmluva o poskytovaní služieb a v zmysle §269 ods. 2 zákona 513/1991 Zb. Obchodného zák. dohodnutá 3-mesačná výpovedná lehota. Aká sankcia môže byť uvalená na dodávateľa, ak túto lehotu nedodrží tým, že prestane dodávať služby dohodnuté v zmluve ešte počas výpovednej lehoty? Nie je to v zmluve špecifikované. Jediný článok zmluvy, ktorý spomína škodu, hovorí: ...."ak dodávateľ porušením ktorejkoľvek povinnosti vyplývajúcej z tejto Zmluvy spôsobí odberateľovi škodu, zaväzuje sa dodávateľ túto škodu v celom rozsahu odberateľovi uhradiť." V tejto súvislosti by nás zaujímalo, aká škoda môže vzniknúť nedodaním upratovacich služieb v administratívnej budove, ktorú by sme si mohli u dodávateľa týchto služieb uplatniť a nárokovať náhradu?

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

Vo vašom prípade ide o porušenie zmluvnej povinnosti zo strany dodávateľa, ktoré vám ako odberateľovi v zmysle § 345 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len „ObZ“) zakladá nárok na odstúpenie od zmluvy.

Podstatné porušenie zmluvy

V prípade, ak by ste sa dohodli od zmluvy odstúpiť, je potrebné mať na pamäti nasledovné skutočnosti. Podľa § 345 ods. 1 ObZ platí: „Ak omeškanie dlžníka (§ 365) alebo veriteľa (§ 370) znamená podstatné porušenie jeho zmluvnej povinnosti, je druhá strana oprávnená od zmluvy odstúpiť, ak to oznámi strane v omeškaní bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tomto porušení dozvedela.“

Podstatným porušením zmluvy sa rozumie, ak strana porušujúca zmluvu vedela v čase uzavretia zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení zmluvy. Ak ide o nepodstatné porušenie povinnosti je druhá strana v zmysle § 346 ods. 1 ObZ oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípade, že strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá.

V prípade vášho odstúpenia od zmluvy zmluva zanikne okamihom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa však nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy (§ 351 ObZ).

Akú škodu nárokovať

Nárok na náhradu škody je upravený v § 373 a nasl. ObZ, v zmysle ktorého musí poškodená strana preukázať existenciu predpokladov vzniku zodpovednosti za škodu, ktorými sú:

a) protiprávny úkon,

b) vznik škody,

c) príčinná súvislosť medzi protiprávnym úkonom a vznikom škody.

Strana, ktorá poruší svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu, je povinná nahradiť škodu tým spôsobenú druhej strane, ibaže preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť vymedzených v § 374 ObZ, ktorými sa rozumie prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala.

Strana, ktorá škodu spôsobila preukazuje okolnosti vylučujúce jej zodpovednosť; ak ich preukáže, oslobodí sa od povinnosti nahradiť škodu. Na základe vyššie uvedeného vám nárok na náhradu škody prináleží v prípade preukázania vyššie uvedených predpokladov. 

Taktiež bude záležať od nastavených zmluvných podmienok, tzn. akým spôsobom bola dojednaná odplata za poskytnutie služieb a či už bolo z vašej strany vopred poskytnuté plnenie za služby, ktoré neboli dodané. V takom prípade by bol dodávateľ povinný toto plnenie vrátiť, inak by išlo o bezdôvodné obohatenie. 

Taktiež by vám mohla vzniknúť škoda spočívajúca v tom, že by ste narýchlo zháňali inú upratovaciu službu a tá by vám ponúkla na predmetné obdobie služby sa vyššiu cenu, tak vaša škoda by mohla spočívať napríklad v rozdiele sumy, ktorú ste platili pôvodne a ktorú platíte teraz.

Taktiež by bolo dobré pre budúcnosť riešiť v zmluve takúto situáciu tak, že si pre takýto prípad porušenia zmluvných povinností dohodnete s druhou stranou zmluvnú pokutu.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Prečítajte si ďalšie odpovede z tejto témy poradne Prečítajte si ďalšie odpovede zo všetkých tém poradne Zadajte novú otázku (len pre zaregistrovaných) alianciaadvokátov

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

Tagy poradňa, právna poradňa

Diskusia (0 reakcií)