Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ako predĺžiť rodičovskú dovolenku

31.01.2007, 00:54 | Jana Murníková

  • Tlačiť
  • 0
  • Na materskej a rodičovskej dovolenke som 2,5 roka. S manželom sme rozmýšľali, že by bolo vhodné, keby som zostala doma aspoň do štyroch rokov veku nášho dieťatka. Chcela by som sa spýtať, či môžem zostať doma až do tohto času alebo či sa musím vrátiť do práce po troch rokoch.

V súlade s ustanovením § 166 Zákonníka práce patrí žene v súvislosti s pôrodom a so starostlivosťou o narodené dieťa materská dovolenka v trvaní 28 týždňov. Ak žena porodila zároveň dve deti alebo viac detí alebo ak ide o osamelú ženu, patrí jej materská dovolenka v trvaní 37 týždňov.

V súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa patrí aj mužovi od narodenia dieťaťa rodičovská dovolenka v rovnakom rozsahu, ak sa o toto dieťa stará. Na prehĺbenie starostlivosti o dieťa je zamestnávateľ povinný poskytnúť žene a mužovi, ktorí o to požiadajú, rodičovskú dovolenku až do troch rokov veku dieťaťa.

Ak ide o dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa vyžadujúci osobitnú starostlivosť, je zamestnávateľ povinný poskytnúť žene a mužovi, ktorí o to požiadajú, rodičovskú dovolenku až do šiestich rokov veku dieťaťa. Táto dovolenka sa poskytuje v rozsahu, o aký rodič žiada, spravidla však vždy najmenej na jeden mesiac.

Zákonník práce teda umožňuje tak žene, ako aj mužovi starať sa o dieťa počas rodičovskej dovolenky na základe ich žiadosti adresovanej zamestnávateľovi po dobu troch rokov veku dieťaťa. Len v prípade, ak by išlo o dieťa zdravotne postihnuté, je táto lehota dlhšia a to najviac do 6 rokov veku dieťaťa.

38_matka.jpg

Zákonník práce neumožňuje zamestnancovi a zamestnávateľovi dohodnúť sa na predĺžení trojročnej alebo šesťročnej lehoty rodičovskej dovolenky. Znamená to, že po uplynutí lehoty rodičovskej dovolenky, o ktorú ste zamestnávateľa požiadali, by ste sa mali vrátiť do práce.

Predpokladám, že ste žiadali o rodičovskú dovolenku do 3 rokov veku dieťaťa. V prípade, ak ste žiadali o kratšiu lehotu rodičovskej dovolenky, môžete však žiadať o jej predĺženie maximálne do troch rokov veku dieťaťa za podmienky, že ide o zdravé dieťa.

Upozorňujem, že žiadosť zamestnanca o rodičovskú dovolenku nemusí byť písomná. Z hľadiska preukázateľnosti však odporúčam uplatňovať písomnú formu žiadosti.

Z vašej otázky je zrejmé, že sa po troch rokov veku dieťaťa nechcete vrátiť do práce. Riešením je skončenie pracovného pomeru dohodou ku dňu, keď vaše dieťa dovŕši tri roky.

V tomto prípade sa môžete rozhodnúť, či sa zaevidujete na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny alebo nie. Počas evidencie na úrade práce vám vznikne nárok na dávku v nezamestnanosti a štát za vás platí preddavky poistného na zdravotné poistenie.

V prípade, ak sa nezaevidujete na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, môžete sa rozhodnúť, či si ako dobrovoľný platiteľ budete platiť odvody poistného do Sociálnej poisťovne na jednotlivé druhy poistenia (poistenie v nezamestnanosti, dôchodkové poistenie, nemocenské poistenie a podobne). Ste však povinná platiť si preddavky poistného zdravotného poistenia. Kvôli podrobnejším informáciám sa kontaktujte s pobočkou svojej zdravotnej poisťovne, ako aj s príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Ďalšou možnosťou je požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna bez náhrady mzdy, o tzv. neplatené voľno v súlade s ustanovením § 141 ods. 3 Zákonníka práce. V tomto prípade sa nemôžete evidovať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, lebo váš pracovný pomer so zamestnávateľom naďalej trvá.

Môžete sa však rozhodnúť, či si ako dobrovoľný platiteľ budete platiť odvody poistného do Sociálnej poisťovne na jednotlivé druhy poistenia. Počas neplateného voľna ste povinná platiť si preddavky poistného zdravotného poistenia.

Rozdiel oproti predchádzajúcemu riešeniu je v tom, že váš pracovný pomer sa neskončí. Po uplynutí doby, na ktorú vám zamestnávateľ odsúhlasil pracovné voľno, je povinný opäť vás zamestnať na prácu, ktorú máte ako druh práce vymedzenú vo svojej platnej pracovnej zmluve.

Foto – Pavel Danko

  • Tlačiť
  • 0

Diskusia (0 reakcií)