Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ako sa môže skrachovaný podnikateľ zbaviť dlhov

09.11.2012, 05:00 | JUDr. Patrik Benčík, advokát

O povolení oddlženia rozhoduje súd bezodkladne po zrušení konkurzu

  • Tlačiť
  • 0

Potrebovala by som sa poradiť o otázke bankrotu živnostníka. Existuje legislatíva, ktorá upravuje túto oblasť? Počula som, že v rámci iniciatívy na zlepšenie podnikateľského prostredia je aj tzv. second chance - druhá šanca pre podnikateľov, ktorí sa dostali do bankrotu a chcú opäť začať podnikať. Existuje nejaká lehota na vyrovnanie záväzkov, prípadne splátkové kalendáre na urovnanie záväzkov po bankrote? Ako dlho trvá „vysporiadanie“ podnikateľa s veriteľmi a úradmi po bankrote?

Oblasť bankrotu fyzickej osoby – živnostníka je upravená v zákone č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Konkrétne § 106 citovaného zákona obsahuje právnu úpravu tzv. malého konkurzu, ktorý umožňuje oddlžiť sa fyzickým osobám – živnostníkom, ale aj fyzickým osobám, ktoré nepodnikajú. Predpokladom na to, aby súd uznal konkurz za malý v prípade živnostníkov je splnenie aspoň dvoch predpokladov ustanovených zákonom, teda ak 1. majetok podliehajúci konkurzu pravdepodobne neprevyšuje 165 000 eur, 2. obrat úpadcu dosiahnutý v poslednom uzatvorenom účtovnom období pred vyhlásením konkurzu neprevýšil 333 000 eur, 3. úpadca pravdepodobne nemá viac ako 50 veriteľov.

Ak sú splnené  aspoň dve z týchto podmienok, súd pri vyhlásení konkurzu môže rozhodnúť uznesením o otvorení malého konkurzu. Právna úprava malého konkurzu umožňuje, keď už prebieha štandardný konkurz, uznal tento za malý konkurz. Možno očakávať značné výhody pre rýchlosť, úspornosť alebo efektívnosť bankrotu. Zákon umožňuje, aby súd uznal konkurz za malý aj bez návrhu. Od klasického bankrotu sa malý konkurz líši tým, že súd môže skrátiť lehoty určené zákonom pri klasickom konkurze a zároveň môže rozhodnúť aj o iných opatreniach v záujme rýchlejšieho, úspornejšieho a efektívnejšieho vedenia konkurzného konania.

Po zrušení konkurzu fyzickej osoby – živnostníka alebo fyzickej osoby, ktorá nepodniká nasleduje špecifické konanie, tzv. „oddlženie“. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii v § 166 upravuje podmienky, po splnení ktorých sa môže fyzická osoba domáhať na súde zbavenia svojich dlhov. Túto možnosť nemá fyzická osoba, ktorej majetok nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate, čiže ak bol konkurz zrušení pre nedostatok majetku. Dlžník je oprávnený podať návrh na oddlženie spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, najneskôr však do zrušenia konkurzného konania. Návrh na oddlženie musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov.

O povolení oddlženia rozhodne súd bezodkladne po zrušení konkurzu. Ak súd oddlženie povolí, právoplatnosťou uznesenia o povolení oddlženia začína dlžníkovi plynúť trojročné skúšobné obdobie. Súd určí sumu peňažných prostriedkov, ktoré dlžník na konci každého skúšobného roka poskytne správcovi na uspokojenie svojich záväzkov, ktoré má vo vzťahu k veriteľom. Finančné prostriedky určené na uspokojenie veriteľov sú limitované 70 percent celkového čistého príjmu podnikateľa za uplynulý skúšobný rok. Túto sumu správca po odpočítaní svojej odmeny pomerne rozdelí podľa konečného rozvrhu výťažku medzi veriteľov. Dlžník je povinný počas 3-ročného skúšobného obdobia vynaložiť primerané úsilie na získanie zamestnania ako zdroja príjmu. Alebo musí začať podnikať alebo pokračovať v podnikateľskej činnosti. Po uplynutí trojročného skúšobného obdobia súd aj bez návrhu uznesením rozhodne o oddlžení podnikateľa. Pohľadávky, ktoré neboli uspokojené počas skúšobného obdobia, sa stávajú proti dlžníkovi nevymáhateľné. Veritelia tieto pohľadávky už nemôžu od dlžníka vymáhať v súdnom konaní.

Autor pracuje v advokátskej kancelárii BENČÍK & PARTNERS.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jeho informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Ilustračné foto na titulke - Maňo Štrauch

Prečítajte si ďalšie odpovede z tejto témy poradne Prečítajte si ďalšie odpovede zo všetkých tém poradne Zadajte novú otázku (len pre zaregistrovaných)

  • Tlačiť
  • 0

Tagy podnikanie, poradňa, právna poradňa

Diskusia (0 reakcií)