Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Ako stiahnuť žalobu zo súdu

20.10.2011, 07:00 | Mgr. Táňa Šefčíková, advokátka TSB Attorneys

V návrhu na späťvzatie žaloby požiadajte o vrátenie súdneho poplatku

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

pravna_pytajtesa

pravna_odpovede

Pred dvomi rokmi som podal žalobu na okresný súd na odporcov - predkov, ktorým súd určil opatrovníka zo zákona za Slovenský pozemkový fond. V žalobe som sa domáhal pozemkov po príbuzných, ktorí zomreli v USA bez dedičov. Rozhodol som sa pôvodnú žalobu stiahnuť, nakoľko sa jedná len o drobné podiely. Čo je potrebné k stiahnutiu žaloby? Musí so späťvzatím žaloby súhlasiť aj Slovenský pozemkový fond?

Späťvzatie návrhu upravuje zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok. Navrhovateľ je oprávnený počas konania vziať späť sčasti alebo celkom svoj návrh na začatie konania (žalobu). Navrhovateľovi je tak daná možnosť dosiahnuť ukončenie konania pred samotným rozhodnutím súdu vo veci samej. Ak sú splnené podmienky späťvzatia návrhu, súd konanie v celom rozsahu zastaví (alebo ho zastaví iba sčasti, ktorej sa späťvzatie žaloby týka). Vo všeobecnosti si je súd povinný zadovážiť pred svojim rozhodnutím vyjadrenie odporcu v otázke, či z vážnych dôvodov so späťvzatím návrhu nesúhlasí. V niektorých prípadoch je totiž možné, aby aj sám odporca mal záujem na tom, aby sa v konaní pokračovalo a bolo vydané rozhodnutie v jeho prospech. Vyjadrenie odporcu a jeho nesúhlas je však irelevantný v prípade, ak ku späťvzatiu návrhu došlo skôr, než sa začalo prvé pojednávanie (a taktiež napríklad v prípade ak ide o späťvzatie návrhu na rozvod). 

Späťvzatie návrhu je jednostranným procesným úkonom navrhovateľa, ktorý je potrebné adresovať príslušnému súdu konajúcemu vo veci. Navrhovateľ môže svoj návrh vziať späť len počas konania, a to od podania návrhu na súd až do právoplatného rozhodnutia vo veci. Ako každé podanie ho možno urobiť písomne, ústne do zápisnice, elektronickými prostriedkami alebo telefaxom. Podanie urobené telefaxom treba doplniť najneskôr do troch dní predložením jeho originálu. V prípade podania urobeného elektronickými prostriedkami ho nie je potrebné doplniť, ak bolo podanie podpísané zaručeným elektronickým podpisom. V tomto návrhu stačí len v stručnosti uviesť, že beriete svoj podaný návrh na začatie konania späť. Nie je potrebné odôvodňovať späťvzatie návrhu, avšak je to vhodné z dôvodu rozhodovania súdu o znášaní trov konania.

Čo sa týka potreby získania súhlasu Slovenského pozemkového fondu, súd bude povinný si ho vyžiadať v prípade, ak sa už vo veci konalo prvé pojednávanie. Slovenský pozemkový fond by musel svoj nesúhlas odôvodniť existenciou vážneho dôvodu. Bola by to napríklad situácia, pri ktorej by späťvzatím návrhu došlo k ohrozeniu oprávnených záujmov opatrovancov fondu. V takom prípade by súd v konaní pokračoval po právoplatnosti uznesenia o nepripustení späťvzatia návrhu. Proti takémuto rozhodnutiu by bolo z Vašej strany prípustné odvolanie. V opačnom prípade súd uznesením konanie zastaví.

V návrhu na späťvzatie žaloby taktiež požiadajte o vrátenie súdneho poplatku (v prípade, ak už bol zaplatený). Poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania sa vráti, v prípade ak bol návrh vzatý späť pred konaním prvého pojednávania vo veci. V ostatných prípadoch sa poplatok alebo jeho časť vracia krátený o 1%, najmenej však 6,63 eura. V prípade ak bol návrh vzatý späť pred zaplatením poplatku, poplatok sa nevyrubuje.

Autorka pôsobí ako advokátka v advokátskej kancelárii TSB Attorneys.

Autorka odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

tsb_logo

Zdroj: logo

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

Tagy poradňa, právna poradňa

Diskusia (0 reakcií)