Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ako vyhlásiť osobný bankrot

20.11.2011, 17:03 | Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M., advokát bnt

Konkurz fyzickej osoby môže zahŕňať aj návrh na oddlženie (Právna poradňa)

  • Tlačiť
  • 0

pravna_pytajtesa

pravna_odpovede

Potrebovala by som pomoc pri riešení osobného bankrotu svojho otca. Moja otázke je, či je možné podať návrh na začatie konkurzného konania. Môj otec si v minulosti zobral niekoľko pôžičiek od bankových aj nebankových subjektov, ktoré nespláca. Momentálne je deviaty mesiac po úraze pracovne neschopný. Jeho jediným príjmom sú sociálne dávky. Pracovať by mal začať od decembra tohto roku.

Osobný bankrot je hovorový výraz pre konkurz fyzickej osoby – nepodnikateľa, často zahŕňajúci aj oddlženie, ktoré umožňuje fyzickej osobe zbaviť sa svojich dlhov.

Dlžník je povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu ak je platobne neschopný, t.j. ak má viac ako jedného veriteľa a nie je schopný plniť 30 dní po lehote splatnosti viac ako jeden peňažný záväzok. Z dostupných údajov to vyzerá tak, že osoba spĺňa uvedenú podmienku. Konkurz súd vyhlási iba ak dlžník zaplatil na účet súdu 663,88 EUR ako preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu a majetok dlžníka je aspoň 1.659,70 EUR. Návrh je potrebné podať na príslušnom súde, ktorým je v konkurzných konaniach okresný súd v sídle krajského súdu, podľa miesta, v ktorom má dlžník bydlisko. Povinnou náležitosťou návrhu je zoznam jeho majetku a zoznam peňažných záväzkov. Uvedená pracovná neschopnosť nie je prekážkou podania návrhu na vyhlásenie konkurzu.

Spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu môže dlžník – fyzická osoba podať návrh na oddlženie a tým uplatniť právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov po zrušení konkurzu. Návrh na oddlženie môže dlžník podať aj kedykoľvek počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Ak by dlžník neprešiel oddlžením, aj po skončení konkurzu by mu ostali záväzky voči veriteľom, ktorí neboli v plnej miere uspokojení v konkurze.

V uznesení o povolení oddlženia súd (i) ustanoví správcu, (ii) určí rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré budú počas skúšobného obdobia podliehať súhlasu správcu a (iii) určí aj sumu peňažných prostriedkov, ktoré dlžník na konci každého skúšobného roka poskytne správcovi na uspokojenie svojich záväzkov. Pre stanovenie tejto sumy nie sú určené žiadne pravidlá. Súd by mal do úvahy brať všetok príjem dlžníka, ktorý mal počas konkurzu, vrátane jeho zámeru na získanie príjmov v návrhu na oddlženie. V prípade uvedenej osoby by súd bral do úvahy aj príjem v podobe sociálnych dávok.

Právoplatnosťou uznesenia o povolení oddlženia sa začína trojročné skúšobné obdobie, počas ktorého je dlžník povinný vždy na konci skúšobného roka poskytnúť správcovi peňažné prostriedky v sume určenej súdom, najviac však 70% svojho celkového čistého príjmu za uplynulý skúšobný rok, ktoré správca po odpočítaní odmeny pomerne rozdelí podľa konečného rozvrhu výťažku medzi veriteľov dlžníka.

Súd zruší skúšobné obdobie, ak zistí, že dlžník opakovane alebo závažne porušil povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo že príjem dlžníka nepostačuje ani na úhradu odmeny správcu. Po uplynutí skúšobného obdobia súd aj bez návrhu uznesením rozhodne o oddlžení dlžníka. Pohľadávky, ktoré zostali po zrušení konkurzu neuspokojené a ktoré neboli uspokojené ani počas skúšobného obdobia, sa zverejnením uznesenia o oddlžení v Obchodnom vestníku stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné.

Uvedený prevod spoluvlastníckeho podielu vo výške ½ na nehnuteľnosti na osobu blízku môže byť v konkurze odporovaný ak (i) za podiel nebolo poskytnuté primerané protiplnenie, alebo (ii) dlžník prevodom ukrátil svojich veriteľov. Ak by bolo takéto odporovanie úspešné, nadobúdateľ spoluvlastníckeho podielu by bol povinný nahradiť hodnotu nadobudnutého majetku, alebo ho vrátiť do podstaty dlžníka.

Autor pôsobí ako advokát v advokátskej kancelárii bnt.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Ilustračné foto na titulke - Photodisc

bnt_logo_nove

  • Tlačiť
  • 0

Tagy poradňa, právna poradňa

Diskusia (0 reakcií)