Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Bezodplatný prenájom nehnuteľnosti

20.04.2016, 05:00 | Peter Pašek, Managing Director Accace

Som nepodnikajúca fyzická osoba a vlastním nehnuteľnosť, ktorá slúžila na podnikateľské účely iným firmám. Chcem túto nehnuteľnosť prenajať tretej osobe bezodplatne. Je potrebné do dohody o bezplatnom užívaní nehnuteľnosti uviesť dôvod, prečo sa za ten prenájom prenajímateľ nežiada finančnú odmenu? Na základe ktorého zákona sa môžem rozhodnúť, že nehnuteľnosť prenajímam bezodplatne?

  • Tlačiť
  • 0

Pri bezodplatnom poskytnutí nehnuteľnosti tretej osobe z pohľadu práva je potrebné využiť inštitút zmluvy o výpožičke (Občiansky zákonník). Otázkou však ostáva ako budete mať ošetrené ostatné výdavky na prevádzku danej nehnuteľnosti, napr. výdavky energie, plyn atď. (ďalej len "energie").  

Berúc do úvahy pokyn Finančného riaditeľstva SR k zdaňovaniu príjmov z prenájmu v súlade s §6 ods. 3 Zákona o dani z príjmov (ďalej len "ZDP") zastávame názor, že ak sú platby za spotrebu všetkých energií dohodnuté oddelene a tretia strana tieto platby platí priamo dodávateľovi energií alebo prostredníctvom vás, pričom zmluvný vzťah s dodávateľom energií máte uzavretý vy, tak sa takéto platby považujú za váš zdaniteľný príjem. 

Zastávame názor, že vyššie uvedené by platilo aj napriek skutočnosti, že váš vzťah by bol založený na zmluve o výpožičke. Máme však zato, že predmetný príjem by sa považoval za tzv. ostatný príjem podľa §8 ZDP. Vo vašom prípade ho nie je možné považovať za príjem podľa §6 ods. 3 ZDP, t. j. za príjem z prenájmu, ktorý by vyžadoval odplatné prenechanie nehnuteľnosti ako takej, nielen požiadavku napríklad na úhradu energií.  

Transferové oceňovanie

V súvislosti s vašou otázkou by sme vás chceli upozorniť aj na informáciu k úprave základu dane pri obchodných transakciách závislých osôb vydanou FR SR v 02/2016, na základe ktorej by užívateľovi - podnikateľovi takejto nehnuteľnosti v prípade, ak by sa preukázalo, že sa ide o závislú osobu vo vzťahu k vám ako vlastníkovi nehnuteľnosti vznikla povinnosť vypracovať dokumentáciu transferového oceňovania.

Treba však upozorniť, že predmetná informácia je aj v súčasnosti predmetom kritiky zo strany daňových poradcov, na strane druhej ju treba brať ako súčasný názor FR SR. Upozorňujeme, že v prípade potreby vypracovania predmetnej dokumentácie by samotný dokument už obsahoval aj bližšie informácie k predmetnej transakcii.  

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Prečítajte si ďalšie odpovede na túto tému Prečítajte si ďalšie odpovede na všetky témy Zadajte novú otázku (len pre zaregistrovaných) Accace logo

  • Tlačiť
  • 0

Tagy daňová poradňa, poradňa

Diskusia (0 reakcií)