Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Čiastkový protokol z daňovej kontroly je novinka

21.04.2017, 04:58 | JUDr. Patrik Benčík, advokát

Slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným obchoduje s cukrom a exportuje ho najmä do Maďarska. Z toho dôvodu vznikajú spoločnosti pravidelné mesačné nadmerné odpočty dane z pridanej hodnoty. Daňový úrad v súčasnosti vykonáva daňovú kontrolu, pričom požiadal maďarskú finančnú správu o preverenie 5 obchodných partnerov. V súčasnosti je daňová kontrola prerušená kvôli medzinárodnej výmene daňových informácii. Na 4 dožiadania prišla odpoveď, pričom sa čaká na poslednú 5. odpoveď maďarskej finančnej správy. Je tam nejaký problém kvôli nekontaktnosti maďarského odberateľa. Spoločnosť požiadala daňový úrad, aby vrátil alikvotnú časť nadmerného odpočtu dane z pridanej hodnoty týkajúcu sa preverených maďarských obchodných partnerov. Daňový úrad žiadosť odmietol s tým, že musí uzavrieť daňovú kontrolu ako celok. Musí finančná správa čakať na všetky odpovede z medzinárodnej výmeny daňových informácii? Nemôže daňový úrad vydať čiastkový protokol z daňovej kontroly a vrátiť nadmerný odpočet v alikvotnej výške?

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

Autor ako advokát zastupoval daňový subjekt v daňovej kontrole, ktorá mala podobný priebeh.  V dôsledku toho daňový úrad nestihol skončiť daňovú kontrolu v maximálnej 1-ročnej lehote. Preto rozhodol o prerušení daňovej kontroly až do obdržania odpovede na poslednú žiadosť od posledného odberateľa. Daňová kontrola sa medzičasom natiahla na 3 roky, pričom daňový úrad celý čas zadržiaval nadmerný odpočet DPH. 

Slovenská finančná správa pravidelne urgovala zahraničnú finančnú správu, ale bezvýsledne. Spoločnosť požiadala daňový úrad o vrátenie nadmerného odpočtu za 6 prelustrovaných obchodných partnerov, ktorí potvrdili uskutočnenie zdaniteľného obchodu. V riešenom prípade alikvotná časť nadmerného odpočtu predstavovala približne 80 percent. 

Daňový subjekt súhlasil s tým, aby mu daňový úrad vrátil zvyšnú časť nadmerného odpočtu po preverení posledného odberateľa. Daňový úrad žiadosti nevyhovel argumentujúc, že musí uzavrieť daňovú kontrolu ako celok, nemôže vrátiť časť nadmerného odpočtu  a musí vyhotoviť jeden komplexný protokol z daňovej kontroly. 

V súčasnosti je to inak. Ustanovenie § 47 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov vypočítava 11 obligatórnych náležitostí protokolu z daňovej kontroly. Nóvum legislatívy reprezentuje § 47a daňového poriadku, ktorý má nadpis čiastkový protokol. 

Podľa dikcie zákona správca dane môže počas daňovej kontroly vyhotoviť čiastkový protokol z daňovej kontroly, ak:

a) kontrolovaný daňový subjekt nie je zverejnený v zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, pri ktorých dochádza k zrušeniu registrácie platiteľa DPH alebo

b) daňová kontrola sa nevykonáva na základe požiadania orgánov činných v trestnom konaní. Na obsah čiastkového protokolu sa vzťahuje § 47 analogicky. Podľa dovetku citovaného zákonného ustanovenia doručením čiastkového protokolu kontrolovanému daňovému subjektu nie je ukončená daňová kontrola. Doručením finálneho protokolu sa naproti tomu daňová kontrola končí. 

Otázka je, či v prípade ak správca dane vydá čiastkový protokol z daňovej kontroly môže vrátiť daňovému subjektu alikvotnú časť nadmerného odpočtu DPH, pričom zvyšok nadmerného odpočtu vráti po definitívnom skončení celej daňovej kontroly. Domnievam sa, že áno.

Vyplýva to z ustanovenia § 79 ods. 7 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení, podľa ktorého daňový úrad vráti časť nadmerného odpočtu pred skončením daňovej kontroly vo výške uvedenej v čiastkovom protokole. Daňový úrad vráti časť nadmerného odpočtu do 10 dní odo dňa odoslania čiastkového protokolu. 

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Prečítajte si ďalšie odpovede z tejto témy poradne Prečítajte si ďalšie odpovede zo všetkých tém poradne Zadajte novú otázku (len pre zaregistrovaných) BENČÍK & PARTNERS ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

Tagy daňová kontrola, poradňa, právna poradňa

Diskusia (0 reakcií)