Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Čo je vlastne príjem? Pýtajú sa zamestnávatelia, ktorí chcú odvodovú výnimku

02.12.2013, 16:00 | Zuzana Kollárová | © 2013 News and Media Holding

Ak celkový príjem zamestnanca, na ktorého si zamestnávateľ uplatnil odvodovú výnimku, prekročí určitú hranicu, Sociálna a zdravotná poisťovňa môže žiadať doplatenie odvodov od zamestnávateľa i zamestnanca.

 • Tlačiť
 • Poslať e-mailom
 • Oznámiť chybu
 • 0

Tagy

odvody

Od 1. novembra môžu zamestnávatelia výhodne zamestnať dlhodobo nezamestnaného, ktorý bol v evidencii na úrade práce najmenej rok. Novela zákona o sociálnom poistení obsahuje výnimku z platenia nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti. "Zatiaľ využilo túto možnosť 206  zamestnávateľov, ktorí zamestnali 271 zamestnancov s odvodovou úľavou," informoval Trend hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Ďalšie podmienky

Nárok na odvodovú úľavu má zamestnávateľ vtedy, ak mzda zamestnanca je tento rok najviac 526,62 eura a od nového roku 539,35 eura. Ide o 67 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za rok, ktorý 2 roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol pracovný pomer.

Sociálna poisťovňa upozornila, že "táto hraničná suma bude platiť počas 12 kalendárnych mesiacov trvania pracovného vzťahu." To znamená, že zamestnávateľ v tomto roku od 1. decembra bude takémuto zamestnancovi vyplácať 526,62 eura nasledujúcich 12 mesiacov, teda do 1. decembra 2014.

"Pre právne vzťahy, ktoré vzniknú v roku 2014 bude hraničná suma 539,35 eura. Taktiež bude táto suma platiť počas 12 kalendárnych mesiacov trvania pracovného vzťahu, to je pri týchto pracovných vzťahoch aj v roku 2015," hovorí P. Višváder.

Čo je vlastne príjem

Poslanec za SaS Jozef Mihál nedávno upozornil na problém, na ktorý legislatívci ministerstva práce pri novele sociálneho poistenia pozabudli. Súčasťou mesačného príjmu zamestnanca je totiž "akýkoľvek príjem zamestnanca, považovaný za príjem zo závislej činnosti podľa zákona o dani z príjmov." Z takéhoto príjmu sa platia dane, sociálne a zdravotné odvody. Takúto zmenu presadil v legislatíve J. Mihál ako minister práce.  

Ak teda celkový príjem zamestnanca prekročí v zákone stanovenú hranicu, Sociálna a zdravotná poisťovňa môže žiadať doplatenie odvodov od zamestnávateľa i zamestnanca.

Na tento problém zareagovala Sociálna poisťovňa. Zverejnila informáciu o tom, čo sa nezahŕňa do príjmu zamestnanca pre posúdenie presiahnutia hraničnej sumy pri odvodovej výnimke.

Do príjmu zamestnanca patria rovnaké príjmy, aké sa zahŕňajú do jeho vymeriavacieho základu. Ide o príjmy zo závislej činnosti okrem príjmov, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené, príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnanca. Vymeriavací základ je aj podiel na zisku vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva.

Čo sa do príjmov zamestnanca nepočíta

 • cestovná náhrada, okrem vreckového pri zahraničnej pracovnej ceste
 • osobné ochranné pracovné prostriedky, osobné hygienické prostriedky a pracovné oblečenie vrátane ich udržiavania alebo suma, ktorou zamestnávateľ uhrádza zamestnancovi výdavky na tieto účely
 • suma prijatá zamestnancom ako preddavok od zamestnávateľa, aby ju v jeho mene vynaložil
 • hodnota poskytovaných rekondičných a rehabilitačných pobytov, kondičných rehabilitácií a preventívnej zdravotnej starostlivosti
 • náhrada za používanie vlastného náradia, zariadenia a predmetov potrebných na prácu
 • suma na doškoľovanie zamestnanca
 • hodnota stravy poskytovanej zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku alebo v rámci stravovania zabezpečovaného prostredníctvom iných subjektov a finančný príspevok na stravovanie
 • hodnota nealkoholických nápojov pre zamestnanca na pracovisku
 • použitie rekreačného, zdravotníckeho, vzdelávacieho, predškolského, telovýchovného alebo športového zariadenia poskytnutého zamestnávateľom zamestnancom
 • náhrada príjmu a príplatok k náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti 
 • dávky, podpory a služby z verejného zdravotného poistenia, individuálneho zdravotného poistenia, sociálneho poistenia, nemocenského zabezpečenia a úrazového zabezpečenia, dôchodky zo starobného dôchodkového sporenia a plnenia z povinného zahraničného poistenia rovnakého druhu
 • dávka a príspevky na zabezpečenie základných životných podmienok a riešenie hmotnej núdze, sociálne služby, peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, štátne dávky a štátne sociálne dávky a ďalšie sociálne dávky
 • príplatok k náhrade príjmu, príplatok k nemocenskému, príplatok k podpore pri ošetrovaní člena rodiny, príplatok k peňažnej pomoci v materstve
 • plnenia poskytované v rámci aktívnej politiky trhu práce

Zdroj: Sociálna poisťovňa

 • Tlačiť
 • Poslať e-mailom
 • Oznámiť chybu
 • 0

Tagy odvody

Diskusia (0 reakcií)