Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Daň z motorových vozidiel – je tu prvá daňová povinnosť v tomto roku

13.01.2017, 12:00 | Zuzana Kollárová | © 2017 News and Media Holding

Dva týždne majú podnikatelia na to, aby stihli prvú daňovú povinnosť v novom roku. Do 31. januára musia podať daňové priznanie (a aj zaplatiť daň) za auto, ktoré používajú v podnikaní. Podanie daňového priznania a ani termín zaplatenia dane si podnikateľ nemôže posunúť.

 • Tlačiť
 • 0

Kto musí podávať priznanie

Daňovníkom je živnostník alebo firma podľa toho, kto je zapísaný v dokladoch o vozidle ako držiteľ.

Daňovníkom je vždy fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá:

 •  je v doklade zapísaná ako držiteľ vozidla, alebo
 • má v doklade ako držiteľa vozidla zapísanú svoju organizačnú zložku, alebo
 • používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená, alebo
 • používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie.

Daňovníkom dane z motorových vozidiel môže byť aj užívateľ vozidla. Je ním ten, kto:

 • používa na podnikane vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná fyzická osoba, ktorá zomrela,
 • ak sa používa na podnikane vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná právnická osoba, ktorá bola zrušená alebo zanikla,
 • ak sa používa na podnikanie vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie.

Kedy je daňovníkom dane z motorových vozidiel zamestnávateľ
Daňovníkom dane z motorových vozidiel je zamestnávateľ vtedy, ak vypláca cestovné náhrady zamestnancovi za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie.

Kedy vzniká a zaniká daňová povinnosť

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca, v ktorom podnikateľ použil auto kategórie L,M,N a O evidované v SR na podnikanie. Ak podnikateľ používa vozidlo na podnikanie prenajaté napríklad z ČR, ktoré má pridelené české evidenčné číslo, nepodáva k nemu daňové priznanie a neplatí daň.

Rozhodujúcim momentom pre vznik daňovej povinnosti je teda fyzické používanie vozidla. Ak podnikateľ kúpi auto vo februári, ale v podnikaní ho použil až v apríli, daňová povinnosť u vozidla vznikla až jeho skutočným použitím 1. apríla.

Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa auto vyradilo z evidencie na dopravnom inšpektoráte, podnikateľ ukončil alebo prerušil podnikanie, daňovník zanikol bez likvidácie, zmenil sa držiteľ vozidla. Ďalším prípadom je ukončenie používania vozidla, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená, respektíve, ktorá nie je podnikateľom, napríklad pri prenájme vozidla medzi podnikateľom a nepodnikateľom.

Pozor však na to, ak auto vyradí podnikateľ z obchodného majetku, neznamená to súčasne, že daňová povinnosť zanikla.

Príklad

SZČO, držiteľ vozidla používal svoje vozidlo na podnikanie do 30. júla 2016. Následne sa rozhodol toto vozidlo predať. Zmena držby vozidla vykonaním zápisu prevodu držby vozidla do osvedčenia o evidencii časť II nastala 28. septembra 2016. Avšak kupujúci požiadal o zápis zmeny držiteľa v dokladoch vozidla na polícii až 10. októbra 2016. Kedy zanikla daňová povinnosť? Daňová povinnosť zanikla 30. septembra 2016, to je posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k prevodu držby vozidla na inú osobu.

Prameň: Finančná správa

Čo a kedy musíte oznamovať daniarom

Keď začnete v podnikaní používať auto, daniarom to neoznamujete. Ak ale prestanete v podnikaní auto používať napríklad v júni 2016, musíte to oznámiť daňovému úradu do 31. januára 2017 v daňovom priznaní.

Podnikateľ je povinný oznámiť zánik daňovej povinnosti k 31. decembru predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia vtedy, ak vozidlo nebolo použité na podnikateľskú činnosť počas celého zdaňovacieho obdobia ani jeden deň, o vozidle nebolo účtované, vozidlo nebolo evidované v daňovej evidencii alebo neboli uplatňované výdavky spojené s používaním vozidla. Daňovník oznamuje túto skutočnosť správcovi dane po uplynutí zdaňovacieho obdobia v lehote na podanie daňového priznania.

Za aké autá sa platí daň

Daň sa platí za vozidlá kategórie M, N, O aj kategórie L, kde patria napríklad aj elektroskútre, motocykle, trojkolky, štvorkolky, ak sa používajú na podnikanie. Ak podnikateľ používa vozidlo na podnikanie prenajaté napríklad z ČR, ktoré má pridelené české evidenčné číslo, nepodáva k nemu daňové priznanie a neplatí daň.

Aké sú sadzby dane?

Ročné sadzby dane sa oproti minulému roku nemenili. Nájdete ich v prílohe číslo 1 zákona o dani z motorových vozidiel. Napríklad vozidlo s objemom nad 900 do 1 200 cm3 -  ročná sadzba dane je 80 eur, nad 1 200 do 1 500 cm3 – ročná sadzba dane je 115 eur, nad 1 500 do 2 000 cm3  - ročná sadzba je 148 eur.

Sadzba dane sa následne znižuje, ponecháva alebo zvyšuje podľa veku vozidla. Teda najdôležitejším údajom je dátum prvej evidencie (rok výroby) vozidla. Nájdete ho v osvedčení o evidencii vozidla časť I a časť II.

Ako sa menia sadzby

Ročná sadzba dane sa zníži o:

 • 25 % počas prvých 36 kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla,
 • 20 % počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov (od 37. do konca 72. kalendárneho mesiaca),
 • 15 % počas nasledujúcich ďalších 36 kalendárnych mesiacov (od 73. do konca 108. kalendárneho mesiaca).

Ročná sadzba dane bez úpravy:

 • sa použije počas ďalších nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov (od 109. mesiaca do konca 144. kalendárneho mesiaca).  

Ročná sadzba dane sa zvýši o:

 • 10 % počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov (od  145. mesiaca do konca 156. kalendárneho mesiaca),
 • 20 % pre vozidlá, ktoré majú viac ako 156 kalendárnych mesiacov vrátane mesiaca prvej evidencie vozidla.

Prameň: Zákon č. 361/2014 Z. z o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ako podať daňové priznanie a platiť daň

Na priznanie dane za minulý rok sa použije minuloročné tlačivo. Nájdete ho v opatrení ministerstva financií, ktoré bolo zverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 12.

Podnikateľ podáva daňové priznania podľa trvalého pobytu a firma podľa sídla právnickej osoby a vybrané daňové subjekty na DÚ pre vybrané daňové subjekty v Bratislave do 31. januára. Organizačná zložka firmy nemá postavenie samostatného daňovníka.

Daň treba zaplatiť na číslo IBAN, ktoré pozostáva z predčíslia účtu (501163), základného účtu daňového subjektu (OÚD), a kódu štátnej pokladnice (8180). OÚD si musí podnikateľ vygenerovať sám. Pomôcku nájde na portáli Finančnej správy.

Na overenie alebo zistenie prideleného OÚD je potrebné použiť službu „Overenie prideleného OÚD“ a na prevod účtu do formátu IBAN použiť validátor IBAN - GENERÁTOR/VALIDÁTOR.

Variabilný symbol na zaplatenie dane z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie roku 2016 je 1700992016.

Daňové priznanie pri ukončení a prerušení živnosti

Ak skončíte so živnosťou, zdaňovacie obdobie končí posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo podnikanie. Daňové priznanie musíte v tomto prípade podať do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia (teda nie do 31. januára). Napríklad ak ste so živnosťou skončili 15. júla 2017, vaša daňová povinnosť k dani z motorových vozidiel zanikla 31. júla 2017. Daňové priznanie musíte podať a zaplatiť pomernú časť dane (január až júl) do 31. augusta 2017.

Inak sa postupuje vtedy, ak živnosť prerušíte. Napríklad, ak k prerušeniu živnosti došlo 15. mája 2017, vaša daňová povinnosť zanikla 31. mája 2017. Daňové priznanie a zaplatiť pomernú časť dane (január až máj) musíte do 31. januára 2018.

 • Tlačiť
 • 0

Tagy daň z motorových vozidiel

Diskusia (0 reakcií)