Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Daňové priznanie občianskeho združenia

10.03.2005, 09:41 | Dagmar Čierna | daňová poradkyňa

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 1
  • Ako postupuje pri podávaní daňového priznania občianske združenie, ktoré vedie jednoduché účtovníctvo (politické strany a hnutia, občianske združenia, ich organizačné zložky, ktoré majú právnu subjektivitu, združenia právnických osôb..., ak nepodnikajú, a ak ich príjmy nedosiahli v predchádzajúcom období 3 000 000 Sk)? Zamestnáva 8 zamestnancov na plný úväzok, od 01. 04. 04 organizuje aktivačnú činnosť. Aký typ daňového priznania vypĺňa, resp. ako postupuje, čo všetko k tomu potrebuje?

V zmysle § 41 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, ak máte aj príjmy, ktoré sú predmetom dane, podávate daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb, nakoľko podľa § 12 ods. 3 zákona o dani z príjmov príjmy neziskových organizácií, ktoré majú právnu subjektivitu, sú predmetom dane z príjmov právnických osôb. Výkazy o príjmoch, výdavkoch, majetku a záväzkoch za rok 2004 nájdete na internetovej stránke MF SR (v papiernictvách nie sú) a výkazy sú pod číslom NO UC 2 - 01.

Pokiaľ máte iba príjmy oslobodené od dane, nemusíte podávať daňové priznanie. Oslobodenými príjmami podľa § 13 ods. 1 písm. e) zákona o dani z príjmov, sú príjmy, ktoré nepresiahli za zdaňovacie obdobie 300 000 Sk, okrem príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou (§ 43), a príjmov oslobodených od dane podľa zákona o dani z príjmov.

Pri predaji majetku, ktorý daňovník využíval na výkon svojej činnosti, sa do ustanoveného limitu započítava aj rozdiel, o ktorý príjem z predaja tohto majetku prevyšuje výdavok na jeho obstaranie. Ak takto vymedzené príjmy presiahnu 300 000 Sk, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad uvedenú sumu. Výdavky nezahŕňané do základu dane, priraďované k sume oslobodených príjmov sa určia v rovnakom pomere, v akom je suma oslobodených príjmov k celkovým príjmom zahŕňaným do základu dane.

Príklad:

Príjmy celkom: 1 500 000 Sk

Výdavky celkom: 700 000 Sk

Pomer príjmov oslobodených k príjmom celkovým:

300 000 : 1 500 000 = 0,2

Pomer výdavkov: 700 000 x 0,2 = 140 000 Sk

Hospodársky výsledok: 1 500 000 – 700 000 = 800 000

Pripočitateľné položky: + 140 000 (riadok 130 DP)

Odpočítateľné položky: - 300 000 (riadok 230 DP)

Základ dane: 640 000 Sk

Daň z úrokov na účte v banke sa neodpočítava ako preddavkovo zaplatená daň, nakoľko sa daň vybratá zrážkou u neziskových organizácií považuje za splnenú daňovú povinnosť podľa § 43 ods. 6 zákona o dani z príjmov.

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 1