Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Daňové žaloby treba podávať po novom

13.06.2017, 21:43 | JUDr. Patrik Benčík, advokát

Spoločnosť s ručením obmedzeným napadla právoplatné rozhodnutie Finančného riaditeľstva SR žalobou o preskúmanie zákonnosti na krajskom súde miestne príslušnom podľa sídla žalobcu. Krajský súd ale postúpil žalobu na kraj, ktorý je miestne príslušný podľa sídla prvostupňového finančného orgánu (daňový úrad). Ktorý súd rozhoduje o odvolaní proti rozsudku krajského súdu? Musí byť žalobca v daňových kauzách právne zastúpený advokátom?

  • Tlačiť
  • 0

Daňový subjekt neúspešný v daňovom konaní, môže napadnúť právoplatné rozhodnutie Finančného riaditeľstva SR správnou žalobou na krajskom súde. Účastníkmi konania sú žalobca (eseročka) a žalovaný (Finančné riaditeľstvo SR). To platí aj po nadobudnutí účinnosti nového Správneho poriadku č. 162/2015 Z. z., ktorý s účinnosťou od 1. júla 2016 nahradil doterajší viac ako 50-ročný  Občiansky súdny poriadok č. 99/1963 Zb. 

Daňový subjekt žiada v žalobe preskúmať zákonnosť rozhodnutia a dosiahnuť rozsudok, ktorým súd daňové rozhodnutie zruší a vráti vec finančnej správe na ďalšie konanie a rozhodnutie. Proti zamietavému rozsudku krajského súdu môžu podať obidve procesné strany tzv. kasačnú sťažnosť v 30-dňovej lehote. 

Novinkou Správneho poriadku je práve táto kasačná sťažnosť a dvojnásobne dlhá lehota. V minulosti sa proti rozsudku krajského súdu podávalo odvolanie v štandardnej 15-dňovej lehote.

Za podanie správnej žaloby zaplatí podnikateľský subjekt súdny poplatok 70 eur. Súdny poplatok je fixný a nemení sa s ohľadom na výšku vyrubeného rozdielu dane. 

Advokát musí byť

Žalobca musí byť v súdnom konaní obligatórne právne zastúpený advokátom. Vyplýva to z ustanovenia § 49 ods. 1 a 2 Správneho súdneho poriadku. 

Na podanie správnej žaloby je stanovená maximálna 2-mesačná lehota, ktorá sa počíta od doručenia rozhodnutia odvolacieho orgánu. Zákon výslovne stanovuje, že zmeškanie lehoty na podanie žaloby nemožno odpustiť. 

Finančné riaditeľstvo nie je v súdnom konaní právne zastúpené advokátmi, ale internými právnikmi. V praxi finančnú správu niekedy nezastupujú právnici, ale zamestnanci oddelenia daňového konania, ktorí vyhotovili napadnuté rozhodnutie o odvolaní. 

Výhodou daňovej žaloby je, že sa platí relatívne nízky súdny poplatok a v prípade prehry neplatí žalobca trovy konania protistrany. Nevýhodou je relatívne krátka časová lehota na podanie žaloby a skutočnosť, že súd nemá podľa platnej legislatívy kompetenciu definitívne skončiť daňové konanie. 

Znamená to, že aj v prípade výhry súd zruší rozhodnutie a vráti vec daniarom na ďalšie konanie. Daňová kauza sa niekedy „otočí“ medzi justíciou a finančnou správou niekoľkokrát, čo môže trvať „x“ rokov.

Miestna príslušnosť súdu 

Podľa § 13 ods. 1 Správneho súdneho poriadku miestne príslušným je krajský súd, v ktorého obvode má sídlo orgán verejnej správy, ktorý rozhodol v prvom stupni, ak tento zákon neustanovuje inak. Do 30.06.2016 platilo iné interpretačné pravidlo --  miestna príslušnosť krajského súdu sa určovala podľa sídla žalobcu. 

Ak mal žalobca sídlo v Bratislave, žalobu podával na Krajský súd v Bratislave. Po novom sa miestna príslušnosť riadi sídlom daňového úradu. 

Súd mal v riešenej otázke pravdu. Ako advokát som zastupoval klienta, ktorý má sídlo v Prešove, ale daňovú kontrolu vykonal Daňový úrad Spišská Nová Ves, ktorý aj vydal rozhodnutie o vyrubení rozdielu dane. 

Podľa predchádzajúceho právneho stavu (Občiansky súdny poriadok) by spoločnosť podala daňovú žalobu na Krajskom súde v Prešove, pretože v jeho územnej jurisdikcii má sídlo. Podľa novej právnej úpravy (Správny súdny poriadok) spoločnosť podá správnu žalobu na Krajskom súde v Košiciach, pretože v jeho územnom obvode sa nachádza daňový úrad, ktorý vydal prvostupňové rozhodnutie. 

Predchádzajúce pravidlá hry pri určovaní miestnej príslušnosti súdov v správnom súdnictve boli logickejšie, pretože žalobca to mal zvyčajne na krajský súd bližšie. V súčasnosti často daňovú kontrolu vykonáva iný ako miestne príslušný daňový úrad, čo v prípade daňovej žaloby teritoriálne odďaľuje sídlo súdu od sídla žalobcu. 

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Prečítajte si ďalšie odpovede z tejto témy poradne Prečítajte si ďalšie odpovede zo všetkých tém poradne Zadajte novú otázku (len pre zaregistrovaných) BENČÍK & PARTNERS ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA

  • Tlačiť
  • 0

Tagy poradňa, právna poradňa

Diskusia (0 reakcií)