Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Dve možnosti pre oddlženie fyzickej osoby

11.08.2017, 05:00 | JUDr. Gerta Sámelová Flassiková, managing partner, alianciaadvokátov ak, s.r.o.

Môj odberateľ, ktorý je živnostník, mi dlhuje peniaze za dodaný tovar. Následne vstúpil do konkurzu. Je pravda, že ak je živnostník v konkurze, ktorý mi dlhuje peniaze, je lepšie neprihlásiť pohľadávku a vyčkať než bude dlžník oddlžený a následne ju vymáhať prostredníctvom exekúcie?

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 2

V zmysle novely zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), ktorá nadobudla účinnosť dňa 1.3.2017, dlžník fyzická osoba – nepodnikateľ,  alebo aj živnostník bude mať na výber po splnení zákonných požiadaviek dve možnosti pre svoje oddlženie, a to osobný bankrot (konkurz) a splátkový kalendár. 

Súd o návrhu na vyhlásenie konkurzu rozhodne do 15 dní od podania návrhu uznesením o vyhlásení konkurzu súčasťou ktorého bude aj rozhodnutie o oddlžení. Oproti predchádzajúcej právnej úprave moment oddlženia nastáva okamžikom vyhlásenia konkurzu. Proces oddlženia je upravený v § 166 - § 166k ZKR.

Podľa § 166e ZKR platí: „O oddlžení rozhodne súd v uznesení o vyhlásení konkurzu alebo v uznesení o určení splátkového kalendára tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze alebo splátkovým kalendárom. V uznesení súd uvedie znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú, o ktoré dlhy ide. “

Ďalej platí, že oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.

„Na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.“

Vyššie uvedené znamená, že len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môže byť uspokojená pohľadávka, ktorá vznikla pred vyhlásením konkurzu, ak § 166b alebo § 166c nehovorí inak. Preto, ak by ste sa pokúšali iniciovať exekučné konanie po oddlžení, súd by bol povinný exekúciu zastaviť z dôvodu, že vymáhateľnosť pohľadávky zanikla. 

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Prečítajte si ďalšie odpovede z tejto témy poradne Prečítajte si ďalšie odpovede zo všetkých tém poradne Zadajte novú otázku (len pre zaregistrovaných) alianciaadvokátov

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 2

Tagy poradňa, právna poradňa