Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Faktúry a ich zaraďovanie do účtovného obdobia

16.03.2017, 04:55 | Mgr. PhDr. Marián Ráno, audítor, SOLIDITA

Firma nie je platcom DPH a prišla jej 2. marca dodávateľská faktúra vystavená 20. februára. Môžem ju zaradiť do marcového účtovného obdobia, alebo musím po začiatku mesiaca vždy „počkať“ na všetky faktúry s dátumom vystavenia v predošlom mesiaci? A aký bude pri tejto faktúre dátum vzniku daňovej povinnosti? Je pre organizáciu, ktorá nie je platiteľom DPH, podstatný dátum vzniku daňovej povinnosti?

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 1

Podľa §2 opatrenia zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva je dňom uskutočnenia účtovného prípadu deň splnenia dodávky, platby záväzku, inkasa pohľadávky, započítania pohľadávky, postúpenia pohľadávky, prevzatia dlhu, poskytnutia a prijatia preddavku, úhrady úveru alebo pôžičky poskytnutím nového úveru alebo pôžičky, zistenia manka na majetku a záväzkoch, schodku, prebytku majetku, škody na majetku, vkladu do obchodnej spoločnosti a družstva, pohybu majetku vo vnútri účtovnej jednotky a deň zistenia ďalších skutočností vyplývajúcich z osobitných predpisov alebo z vnútorných podmienok účtovnej jednotky, ktoré sú predmetom účtovníctva a ktoré v účtovnej jednotke nastali a účtovná jednotka má k dispozícii potrebné podklady, ktoré dokumentujú tieto skutočnosti.

Podľa § 5 Náklady a výnosy sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia. Z vyššie uvedeného vyplýva, že pre zaradenie faktúry do účtovného obdobia nie je smerodajné, kedy vám faktúra prišla, ani kedy bola faktúra vystavená. Smerodajné je, kedy v skutočnosti došlo k plneniu. Teda, kedy bola splnená dodávka tovaru alebo kedy bola poskytnutá služba. 

Tento dátum je spravidla uvedený na faktúre ako „dátum vzniku daňovej povinnosti“ alebo ako „dátum dodania služby, alebo tovaru“ a pod. Prípadne treba vychádzať zo zmluvy alebo z textu samotnej faktúry, ktorý by mal obsahovať určenie plnenia a obdobie, kedy došlo k plneniu.

Priradenie faktúr do správneho obdobie je dôležité aj v nadväznosti na požiadavku vedenia účtovníctva na mesačnej báze v súlade s § 12, ods. 2, pís. b) Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve,  podľa ktorého účtovná jednotka účtujúca v sústave podvojného účtovníctva účtuje a vedie okrem iných účtovných kníh aj  Hlavnú knihu, ktorá zahŕňa syntetické účty a analytické účty podľa účtového rozvrhu a obsahuje najmä súhrnné obraty strany Má dať a strany Dal jednotlivých účtov, minimálne za kalendárny mesiac. Toto platí pre účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva bez ohľadu na to, či sa jedná o platcu DPH alebo nie.

 

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Prečítajte si ďalšie odpovede z tejto témy poradne Prečítajte si ďalšie odpovede zo všetkých tém poradne Zadajte novú otázku (len pre zaregistrovaných) Solidita logo

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 1

Tagy jahody, Natur Farm