Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Hodinová výpoveď za vymazanie firemného notebooku

29.03.2019, 13:00 | JUDr. Patrik Benčík, advokát

Sme spoločnosť prevádzkujúca hotel sa dohodli sme sa na skončení pracovného pomeru s hotelovým manažérom ku dňu 30.01.2019 a na dvojmesačnom odstupnom. Po vrátení firemného notebooku sme ale zistili, že bol kompletne zresetovaný, história údajov bola vymazaná a laptop uvedený do továrenského nastavenia. Počítač slúžil aj ako záloha pre prípad výpadku systému, a preto v ňom bol nainštalovaný potrebný software. Zamestnanec vymazanie údajov odôvodnil tým, že počítač používal aj na súkromné účely. Benefit využívania laptopu na súkromné účely nebol zamestnancovi nikdy dovolený. História uložená v pamäti počítača bola výsledkom niekoľkoročnej práce manažéra pre spoločnosť. Zamestnávateľ mu chce za tento skrat okamžite skončiť pracovný pomer pre zvlášť hrubé porušenie pracovnej disciplíny a nechce mu vyplatiť žiadne odstupné. Je konanie zamestnanca dostatočným dôvodom na okamžité skončenie pracovného pomeru z dôvodu závažného porušenia pracovnej disciplíny?

  • Tlačiť
  • 10

Pracovný pomer je pracovnoprávny vzťah založený pracovnou zmluvou v písomnej forme. Zákonodarca pozná 4 základné alternatívy skončenia pracovného pomeru: dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením pracovného pomeru a skončením pracovného pomeru v skúšobnej dobe.

Podľa § 68 ods. 1 Zákonníka práce č. 311/2001 Z. z. v platnom znení zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer výnimočne z dvoch dôvodov:

  • ak zamestnanec bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin
  • alebo porušil závažne pracovnú disciplínu.

Okamžité skončenie

Podľa druhého odseku citovaného zákonného ustanovenia môže zamestnávateľ okamžite skončiť pracovný pomer v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie dozvedel, najneskôr do jedného roka, keď dôvod vznikol. Platí tu 2-mesačná subjektívna a 1-ročná objektívna lehota na okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa.

Podľa § 70 Zákonníka práce musí okamžité skončenie pracovného pomeru zamestnávateľ urobiť v písomnej forme a je povinný konkretizovať dôvod okamžitého skončenia tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom. Prejav vôle musí v stanovenej lehote doručiť zamestnancovi, inak je neplatný. Uvedený dôvod nesmie dodatočne meniť.

Čo je závažné porušenie

Zákon expressis verbis neupravuje, čo je možné považovať za závažné porušenie pracovnej disciplíny. Súdna prax za závažné porušenie pracovnej disciplíny považuje dlhotrvajúcu neospravedlnenú absenciu zamestnanca, nerešpektovanie príkazov nadriadených, fyzické atakovanie kolegov na pracovisku, krádež firemného majetku, pracovnú činnosť pod vplyvom alkoholu alebo úmyselné poškodzovanie majetku zamestnávateľa. 

V praxi možno legálne okamžite skončiť pracovný pomer so zamestnancom výnimočne v najzávažnejších kvalifikovaných prípadoch porušenia pracovnej disciplíny. V riešenom prípade porušenie pracovnej disciplíny spočíva v resetovaní pamäte firemného počítača zamestnancom, v dôsledku ktorého došlo k vymazaniu dát a programov súvisiacich s výkonom práce zamestnanca.

Odporúčanie

Podľa nášho názoru vymazanie dát z notebooku nepredstavuje taký intenzívny a kvalifikovaný spôsob porušenia pracovnej disciplíny, ktorý by odôvodňoval okamžité skončenie pracovného pomeru. Finálnu odpoveď na položenú otázku by dal až súd po podaní žaloby o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru. Byť na strane zamestnávateľa, neodporúčali by sme ísť do tohto právneho rizika a dlhotrvajúceho súdneho sporu. Uprednostňujeme a odporúčame ukončenie pracovného pomeru so zamestnancom dohodou.

Autor je advokát a konateľ spoločnosti Benčík & Partners, s. r. o.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Prečítajte si ďalšie odpovede z tejto témy poradne Prečítajte si ďalšie odpovede zo všetkých tém poradne Zadajte novú otázku (len pre zaregistrovaných) BENČÍK & PARTNERS ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA

  • Tlačiť
  • 10

Tagy poradňa, právna poradňa, výpoveď