Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Kedy ísť s novým autom prvýkrát na technickú a emisnú kontrolu

20.12.2016, 05:00 | JUDr. Patrik Benčík, advokát

Motorové vozidlo kúpila spoločnosť s ručením obmedzeným 6. 12.2012, dôkazom čoho je aj vystavený daňový doklad. V tento deň bolo aj vozidlo prevzaté od predajcu. Do evidencie motorových vozidiel okresného dopravného inšpektorátu bolo vozidlo prihlásené 2. januára 2013. Od ktorého dátumu sa počíta 4-ročná lehota, po uplynutí ktorej je potrebné vykonať STK a emisnú kontrolu nového automobilu?  Ak si vlastník motorového vozidla zákonnú povinnosť nesplní, aká pokuta mu hrozí?

  • Tlačiť
  • 2

Problematiku prevádzky motorového vozidla a povinnosti prevádzkovateľa upravuje  zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v platnom znení. Z dikcie ustanovenia § 21 ods. 2. písm. b)  citovaného zákona vyplýva prevádzkovateľovi vozidla povinnosť v určených lehotách bez vyzvania a na vlastné náklady podrobiť vozidlo pravidelnej technickej a emisnej kontrole. Časové  lehoty, v ktorých musí byť vozidlo podrobené pravidelnej technickej kontrole, sú uvedené v § 47 ods. 1 vyhlášky ministerstva dopravy č. 578/2006 Z. z. v platnom znení.

Lehoty

Vozidlá kategórií M1 (osobné automobily) a N1 (nákladné automobily do 3,5 tony) sa musia podrobiť pravidelnej technickej kontrole po 4 rokoch po prvom prihlásení do evidencie motorových vozidiel   a  potom opakovane každé 2 roky. Lehota v ktorej musí byť vozidlo podrobené pravidelnej emisnej kontrole, je uvedená v ustanovení § 67 odseku 1 citovanej vyhlášky rezortu dopravy. Pokiaľ ide o vozidlá základných kategórií M (motorové vozidlá na dopravu osôb) a N (motorové vozidlá na dopravu nákladov) ide o rovnakú lehotu,  na akú sa podľa kategórie, veku a spôsobu použitia vzťahuje povinnosť absolvovať pravidelnú  technickú kontrolu.

Z uvedeného vyplýva, že prvú technickú a emisnú kontrolu musíte s vozidlom absolvovať najneskôr štyri roky po dátume prvej registrácie. V praxi to znamená, že 4-ročná lehota pri novom automobile začína plynúť od prvej evidencie motorového vozidla zapísanej v osvedčení o evidencii vozidla (tzv. veľký technický preukaz). V ilustrovanom prípade, ak bolo vozidlo prvýkrát zaregistrované 2. januára  2013, obidve kontroly (technická aj emisná), nesmú mať neskorší dátum ako 02.01.2017. Rovnaké pravidlo platí pri nasledujúcich kontrolách v dvojročných časových intervaloch.

Sankcie

Ak by ste zabudli, alebo úmyselne nedodržali termín technickej a emisnej kontroly, hrozí vám pokuta podľa platného sadzobníka. Výška pokuty za omeškanú technickú kontrolu je 165 €. Vyčíslená pokuta za omeškanú emisnú kontrolu predstavuje rovnako sumu 165 €.

Treba si ustriehnuť termín obidvoch kontrol, nakoľko nedodržanie termínu môže stáť až 330 €. Uvedená  suma sa môže v praxi zvýšiť. Počas náhodnej cestnej kontroly sú policajti oprávnení prevádzkovateľa vozidla sankcionovať pokutou vo výške 66 € z titulu chýbajúcich dokladov súvisiacich s neabsolvovaním povinnej technickej a emisnej kontroly motorového vozidla.

Vlastník automobilu po úspešnom absolvovaní technickej a emisnej kontroly dostane osvedčenie o technickej kontrole (ružová kartička)  a  osvedčenie o emisnej kontrole (zelená kartička). V obidvoch osvedčeniach figuruje dátum platnosti technickej/emisnej kontroly.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Prečítajte si ďalšie odpovede z tejto témy poradne Prečítajte si ďalšie odpovede zo všetkých tém poradne Zadajte novú otázku (len pre zaregistrovaných) BENČÍK & PARTNERS ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA

  • Tlačiť
  • 2

Tagy poradňa, právna poradňa