Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Môže štátny úradník pracovať v bare?

24.06.2014, 05:40 | JUDr. Marek Hudec, advokát Proiuris advokáti

Ako zamestnanec okresného súdu by som si chcel privyrobiť na dohodu popri zamestnaní v bare. Je to povolené zákonom a kde sa dohoda o vykonávaní činnosti eviduje? Nie som evidovaný na úrade práce. Je povolený obmedzený zárobok na dohodu, prípadne tento zárobok niekto kontroluje?

  • Tlačiť
  • 0

Neuvádzate, či ste zamestnancom súdu podľa Zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe v platnom znení (ďalej len ako "ZŠS") alebo (len) na základe Zákonníka práce.

V prípade štátnozamestnaneckého pomeru je rozhodujúce, či výkon práce v bare nebude činnosť nedôstojná z hľadiska vykonávania štátnej služby (§ 61 ods. 1 písm. a) ZŠS). 

Inak ani Zákon o štátnej službe a ani Zákonník práce neobmedzujú zamestnanca vo výkone inej zárobkovej činnosti, ak táto nie je zhodná alebo obdobná s dojednanou činnosťou na základe zmluvy. Ďalšie obmedzenia ale môže upravovať pracovná alebo služobná zmluva.

Uzavretie dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti v zásade zakladá povinné sociálne poistenie, obdobne ako i riadny pracovný alebo služobný pomer.

Výnimku tvoria len osobitné kategórie zamestnancov ako študenti, poberatelia starobného, invalidného a výsluhového dôchodku za splnenia ďalších podmienok.

Vznik takéhoto právneho vzťahu zakladá povinnosti zamestnávateľovi vo vzťahu k osobám sociálneho poistenia - ohlásenie a platenie poistného v Sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni, ako i povinnosť odvádzania preddavku na daň z príjmu zo závislej činnosti príslušnému daňovému úradu. 

Všetky menované subjekty tak existenciu vášho zamestnaneckého vzťahu evidujú a môžu aj kontrolovať. Výkon práce bez existencie dohoda alebo zmluvy môžu tiež kontrolovať príslušný Úrad práce sociálnych vecí a rodiny a Inšpekcia práce.

Autor pracuje ako advokát v spoločnosti Proiuris advokáti Bratislava.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Prečítajte si ďalšie odpovede z tejto témy poradne Prečítajte si ďalšie odpovede zo všetkých tém poradne Zadajte novú otázku (len pre zaregistrovaných) tsb_logo

  • Tlačiť
  • 0

Tagy poradňa, právna poradňa

Diskusia (0 reakcií)