Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Chyby, na ktoré si dať pozor v priznaní dane z motorových vozidiel

30.01.2018, 13:25 | Zuzana Kollárová | © 2018 News and Media Holding

Streda je posledným dňom na podanie daňového priznania. Poradíme vám, ako sa vyhnúť najčastejším chybám.

  • Tlačiť
  • 0

1. Elektronicky aj viackrát

Od januára musia všetky firmy už posielať daňové priznanie elektronicky. Ak by právnická osoba podala daňové priznanie v papierovej forme, daňový úrad ho nebude akceptovať.

Finančná správa upozorňuje na to, že pri elektronickom podaní priznania daňové subjekty zašlú viackrát rovnaké daňové priznanie. Podnikatelia, fyzické osoby ešte môžu podať priznanie klasicky na papierovom tlačive. Môžu ho doručiť osobne alebo poslať poštou na daňový úrad podľa trvalého pobytu fyzických osôb alebo podľa sídla právnických osôb. 

Neprehliadnite

2. Čo v priznaní chýba

Podnikatelia odovzdajú neúplne alebo nesprávne vyplnené priznanie. Často chýba napríklad podpis, dátum a iné údaje, nie sú vyplnené všetky súčtové riadky, nesprávne zaokrúhlia daň, nesprávne uvedú ročné sadzby dane.

Finančná správa odporúča overiť si všetky aktuálne informácie priamo na stránke Finančnej správy v časti Daň z motorových vozidiel.

Živnostníci sa často mýlia v tom, koľko mesiacov používajú auto v podnikaní. Napríklad aj keď vozidlo používa na podnikanie v mesiacoch január až apríl, a potom vozidlo prestal využívať, daň z motorových vozidiel platí za celý rok a nielen za 4 mesiace.

Za zánik daňovej povinnosti  na dani z motorových vozidiel možno považovať ukončenie podnikateľskej činnosti daňovníka, jej prerušenie, predaj alebo vyradenie motorového vozidla z evidencie vozidiel dopravného inšpektorátu či jeho krádež.

Daňová povinnosť zaniká 31. decembra za podmienky, ak sa v celom zdaňovacom období vozidlo nebude používať na podnikanie ani raz, o vozidle nebude vôbec účtované, vozidlo nebude evidované v daňovej evidencii alebo nebudú uplatňované výdavky spojené s používaním vozidla. Túto skutočnosť je povinný oznámiť správcovi dane do 31. januára po uplynutí zdaňovacieho obdobia.

3. Zle vypočítaná daň

Ročná sadzba dane uvedená v prílohe č. 1 zákona o dani. Živnostník si ju musí upraviť v závislosti od počtu mesiacov, ktoré uplynuli od dátumu prvej evidencie vozidla (vrátane).

  • počas prvých 36 kalendárnych mesiacov sa znižuje o 25 %,
  • počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov do konca  72. kalendárneho mesiaca sa znižuje o 20 %,
  • počas ďalších nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov, to je od  73. mesiaca do konca 108. kalendárneho mesiaca sa znižuje o 15 %,
  • ročná sadzba dane sa uplatní bez úpravy - počas ďalších nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov, to je od 109. mesiaca do konca 144. kalendárneho mesiaca,
  • počas ďalších nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov, to je od  145. mesiaca do konca 156. kalendárneho mesiaca sa zvyšuje o 10 %,
  • pre vozidlo, ktoré má viac ako 156 kalendárnych mesiacov sa zvyšuje o 20 %.

Príklad

Živnostník používal vlani na podnikanie auto kategórie M1 s objemom valcov motora 1 690 cm3 s dátumom prvej evidencie 20. 8. 2014.

Na riadku 12 uvedie  ročnú sadzbu dane 148 eur.

Na riadku 13 vyplní sadzbu 1 a aj sadzbu 2 keďže od dátumu prvej evidencie 20. 8. 2014 uplynulo 41 mesiacov. Ročná sadzba dane sa teda znižuje o 25 % počas 36 kalendárnych mesiacov. Živnostník si v priznaní zníži daň o 25 % za 7 mesiacov a o 20 % za 5 mesiacov.

Na riadku 14 prepočíta ročnej sadzby dane z riadku 12. V sadzbe 1 bude po znížení o 25 % uvedená ročná sadzba dane 111 eur v sadzbe 2  bude po znížení o 20 % uvedená ročná sadzba dane 118,40 eura.

Na riadku 19 vyznačí pod  sadzbou 1 uvedie 7 mesiacov (vozidlo počas 7 mesiacov patrilo do zníženia ročnej sadzby dane o 25 %) a pod sadzbou 2 uvedie 5 mesiacov (vozidlo následne počas 5 mesiacov podliehalo zníženiu ročnej sadzby dane o 20 %).

Na riadku 20 vypočíta pomernú časť dane. V sadzbe 1  uvedie po výpočte  (111 eur/12) x 7 = 64,75 eura. V sadzbe 2 uvedie po výpočte  (118,4 eur/12) x 5 = 49,33 eura

Na riadku 21 zapíše výslednú daň 114,08 eura (je súčtom pomerných častí dane).

4. Ako vypočítať preddavky

Výšku a splatnosť preddavkov daniari podnikateľom neoznamujú. Podnikatelia si preto nemusia uvedomiť, že ich zo zákona musia platiť alebo si ich nesprávne vypočítajú.

Ak výška predpokladanej dane  k 1. januáru zdaňovacieho obdobia  nepresiahne 700 eur, daňovník preddavky na daň neplatí.

Ak výška  predpokladanej dane k 1. januáru zdaňovacieho obdobia presiahne 700 eur a nepresiahne 8 300 eur, daňovník je povinný platiť štvrťročné preddavky na daň na zdaňovacie obdobie, a to vo výške jednej štvrtiny predpokladanej dane. Štvrťročné preddavky na daň sú splatné vždy do konca štvrťroka. 

Ak výška predpokladanej dane k 1. januáru zdaňovacieho obdobia  presiahne 8 300 eur, daňovník  je povinný platiť mesačné preddavky na daň na zdaňovacie obdobie, a to vo výške jednej dvanástiny predpokladanej dane. Mesačné preddavky na daň sú splatné do konca mesiaca. 

5. Zaplatenie dane

Len podať daňové priznanie nestačí. Podnikateľ musí najneskôr posledný januárový deň vypočítanú daň zaplatiť.

Peniaze treba poslať na číslo účtu:  501163 - 8XXXXXXXXX / 8180.

Predčíslie označuje druh dane (daň z motorových vozidiel), základné číslo účtu je osobný účet daňovníka (OÚD), bankou je Štátna pokladnica.

Variabilný symbol je 1700992017. Správne uvedenie IBAN si dokáže z predčíslia účtu a OÚD podnikateľ vygenerovať sám. Pomôcku nájde na portáli Finančnej správy v časti Platenie daní.

  • Tlačiť
  • 0

Tagy daň z motorových vozidiel

Diskusia (0 reakcií)