Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Preddavky na daň z príjmov po novom

04.03.2004, 09:48 | ĽUDOVÍT KOCIÁN | daňový poradca

Nový zákon zmenil platenie preddavkov na daň z príjmov právnických aj fyzických osôb.

 • Tlačiť
 • Poslať e-mailom
 • Oznámiť chybu
 • 0

avipreddavky.jpg

Právnické osoby

Novým zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov platným od 1. januára tohto roka sa výrazne zmenili aj podmienky na platenie preddavkov na daň z príjmov právnických osôb.

Ak správca dane neurčí platenie preddavkov inak, preddavky na daň nebude platiť daňovník, ktorého daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie nepresiahla 50-tisíc korún, ako aj daňovník, ktorý sa ocitol v likvidácii, v konkurze alebo vyrovnaní.

Štvrťročne štvrtina, mesačne dvanástina

Daňovník, ktorého daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie presiahla sumu 50-tisíc korún, neprekročila však 500-tisíc korún, platí štvrťročné preddavky na daň za bežné zdaňovacie obdobie, a to vo výške jednej štvrtiny dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Tieto preddavky sú pritom splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroku. Tu je potrebné upozorniť, že platenie preddavkov za posledný štvrťrok v polovičnej výške bolo zrušené.

Daňovník, ktorého daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie vypočítaná podľa § 42 ods. 6 zákona o daniach z príjmov presiahla sumu 500-tisíc korún, je povinný platiť počnúc prvým mesiacom nasledujúceho zdaňovacieho obdobia mesačné preddavky na daň vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, a to do konca príslušného kalendárneho mesiaca. Aj tu treba upozorniť, že platenie preddavku za december v polovičnej výške bolo zrušené.

Pri platení týchto mesačných preddavkov sa vychádza z výšky dane, ktorá je vypočítaná zo základu dane uvedeného v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie, na ktoré sú preddavky na daň platené. Použije sa pritom 19-percentná sadzba dane.

Posledná známa daň

Preddavky na daň musí daňovník platiť – a to až do lehoty na podanie daňového priznania – vzhľadom na skutočnosť, že za predchádzajúce zdaňovacie obdobie je daň známa až po podaní daňového priznania za toto obdobie. Preddavky sa vypočítajú z dane na základe posledne známej daňovej povinnosti, ktorá bola uvedená v daňovom priznaní pred predchádzajúcim zdaňovacím obdobím. Znamená to, že pri stanovení preddavku na prvý štvrťrok tohto roka je potrebné vychádzať z daňového priznania za rok 2002. Daňovník však môže dosiahnuť iný spôsob platenia preddavkov na daň, ak jeho písomnej žiadosti vyhovie daňový úrad.

Vyrovnať rozdiely

Pri vysporiadaní preddavkov, ktoré boli zaplatené do lehoty na podanie daňového priznania, sa použije postup uvedený v § 42 ods. 9 zákona o daniach z príjmov. Počíta s dvoma situáciami. Prvá sa týka prípadu, že zaplatené preddavky v tomto roku až do lehoty na podanie daňového priznania za uplynulý rok sú nižšie, ako vyplýva z výpočtu podľa priznania, v ktorom je uvedená daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Vtedy je daňovník povinný doplatiť rozdiel vzniknutý zo zaplatených preddavkov na daň od začiatku zdaňovacieho obdobia. Túto povinnosť musí splniť do tridsiatich dní po lehote na podanie daňového priznania.

V opačnom prípade, ak sú zaplatené preddavky na daň za uvedené obdobie vyššie, vzniknutý rozdiel správca dane použije buď na budúce preddavky alebo na zaplatenie inej dane. Na základe písomnej žiadosti daňovníka však tento rozdiel môže aj vrátiť.

Za január až marec tohto roka teda vychádza výpočet poslednej známej daňovej povinnosti z daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za rok 2002.

  Príklad 1:

  Spoločnosť vykázala za rok 2002 daň vo výške 600-tisíc korún. V roku 2003 teda bola mesačným platiteľom preddavkov na daň, a to vo výške 1/12, čiže 50-tisíc korún. Za rok 2003 vykázala spoločnosť základ dane 3 600 000 korún, z čoho vyplynula daňová povinnosť 900-tisíc korún. Pretože za január až marec tohto roka platí daňovník preddavky podľa posledne známej daňovej povinnosti, budú vyzerať takto:

  Január: 50-tisíc korún

  Február: 50-tisíc korún

  Marec: 50-tisíc korún plus doplatok dane za rok minulý rok

  Apríl: daňovník musí prepočítať daňovú povinnosť podľa ustanovení zákona o daniach z príjmov platného od začiatku tohto roka takto:

  (3 600 000 x 19) : 100 = 684 000 Sk

  z toho 1/12 je 57 000 Sk

  Z uvedeného prepočtu vyplýva, že v apríli tohto roka musí daňovník jednak doplatiť rozdiel medzi skutočne uhradenými preddavkami za prvý až tretí mesiac tohto roka, teda (57 000 – 50 000) x 3 = 21 000 Sk, a jednak preddavok za apríl (57 000 Sk). V máji až v decembri bude daňovník platiť rovnako preddavok v tejto výške (57 000 Sk).

  Pokiaľ ide o posledný mesiac v roku, platenie preddavkov v polovičnej výške za december nový zákon platný od začiatku roka zrušil. Aj tu sa teda platí plná výška preddavku.

  Príklad 2:

  Spoločnosť vykázala za rok 2002 daň vo výške 50-tisíc korún. V nasledujúcom roku teda neplatila žiadne preddavky. V roku 2003 vykázala základ dane vo výške 500-tisíc korún, z čoho vyplýva daňová povinnosť 125-tisíc korún.

  V prvom štvrťroku preddavky platiť nemusí (rovnajú sa nule).

  V druhom štvrťroku treba už daňovú povinnosť prepočítať podľa nového zákona o dani z príjmov platného od začiatku roka takto:

  (500 000 x 19) : 100 = 95 000 Sk

  z toho 1/4 je 23 750 Sk

  Do 30. apríla tohto roka spoločnosť musí do doplatiť rozdiel medzi zaplatenými preddavkami za prvý štvrťrok a vypočítanými preddavkami, čiže sumu 23 750 korún. Do 30. júna (za druhý štvrťrok), do 30. septembra (za tretí štvrťrok) a do 31. decembra (za posledný štvrťrok) tohto roka daňovník musí rovnako zaplatiť preddavok vo výške 23 750 korún. Posledného štvrťroku sa táto plná suma týka tiež, pretože platenie preddavkov za štvrtý štvrťrok v polovičnej výške bolo novým zákonom zrušené.

avipreddavky.jpg

Fyzické osoby

Nový zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov platný od začiatku roka výrazne zmenil podmienky na platenie preddavkov aj na daň z príjmov fyzických osôb. Preddavky na daň platí daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť presiahla 20-tisíc korún. Preddavkové obdobie u daňovníkov fyzických osôb sa pritom počíta od prvého dňa, ktorý nasleduje po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie a trvá do posledného dňa na podanie daňového priznania v nasledujúcom zdaňovacom období.

Štvrtina štvrťročne, dvanástina mesačne

Daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť presiahla sumu dvadsaťtisíc, neprekročila však pol milióna korún, platí štvrťročné preddavky na daň za bežné zdaňovacie obdobie, a to vo výške jednej štvrtiny posledne známej daňovej povinnosti. Preddavky sú pritom splatné do konca kalendárneho štvrťroku.

Ak posledná známa daňová povinnosť daňovníka presiahla pol milióna korún, platí mesačné preddavky na daň za bežné zdaňovacie obdobie, a to vo výške jednej dvanástiny posledne známej daňovej povinnosti. Tieto preddavky sú splatné do konca kalendárneho mesiaca.

Posledne známou daňovou povinnosťou je daň vypočítaná zo základu dane, ktorý je uvedený v poslednom daňovom priznaní, znížená o nezdaniteľné časti dane.

Miera závislej činnosti

Ak základ dane daňovníka tvorí súčet čiastkových základov dane a jeho súčasťou je aj čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti, preddavky na daň neplatí, ak tento čiastkový základ dane tvorí viac ako polovicu z celkového základu dane.

Ak však tento čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti tvorí 50 percent a menej, daňovník platí preddavky na daň v polovičnej výške.

Prechodne podľa starého predpisu

Prechodné ustanovenia nového zákona o daniach z príjmov stanovujú, že do začatia preddavkového obdobia v tomto roku (do 1. apríla) platia daňovníci fyzické osoby preddavky na daň vypočítané podľa doterajšieho predpisu. Inými slovami, do konca marca budú daňovníci fyzické osoby platiť preddavky podľa § 40 doterajšieho zákona č. 366/1999 Z.z. o dani z príjmov. Prvým preddavkovým obdobím v súlade s § 34 ods. 1 nového zákona o dani z príjmov tak bude 1. apríl 2004 až 31. marec 2005.

  Príklad 1:
  Podnikateľ fyzická osoba v roku 2003 platil mesačné preddavky vo výške 50-tis. Sk, pričom vychádzal zo základu dane za rok 2002.

  V marci 2004 podal daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2003, kde mal základ dane vo výške 438 760 Sk a po uplatnení nezdaniteľných častí dane mu vyšla daňová povinnosť za rok 2003 vo výške 88 880 Sk. Stal sa teda štvrťročným platiteľom preddavkov na daň týmto spôsobom:

  Január: 50 000 Sk

  Február: 50 000 Sk podľa posledne známej daňovej povinnosti, teda z daňového priznania za rok 2002

  Marec: daň vo výške 88 880 Sk

  + preddavok na daň vo výške 1/4 z daňového priznania za rok 2003, teda 1/4 z 88 880 Sk, čo je 22 300 Sk

  Počnúc aprílom bude daňovník platiť preddavky podľa nasledujúceho výpočtu:

  Základ dane z roku 2003, t.j. 438 760 Sk, znížený o 19,2-násobok sumy životného minima, teda 80 832 Sk

  Základ dane 357 928 Sk

  z toho daň 19 % je 68 006 Sk

  pričom 1/4 z tejto dane je 17 001 Sk

  Z uvedeného výpočtu vyplýva, že v preddavkovom období od 1. apríla 2004 do 31. marca 2005 bude tento podnikateľ platiť štvrťročné preddavky na daň z príjmov fyzických osôb, a to vo výške 17 001 korún, pričom preddavok je splatný zakaždým najneskôr v posledný deň kalendárneho štvrťroku.

  Príklad 2:

  Podnikateľ v roku 2003 podnikal popri zamestnaní a neplatil v tomto roku žiadne preddavky na daň z príjmov fyzických osôb.

  Základ dane za rok 2003 mal daňovník vo výške 400-tisíc korún, z čoho bolo 150-tisíc zo závislej činnosti, t.j. zo zamestnania. Jeho daňová povinnosť po uplatnení nezdaniteľných častí dane bola 80-tisíc korún.

  Platenie preddavkov v roku 2004:

  Január: 0

  Február: 0 podľa posledne známej daňovej povinnosti, t.j. z daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2002

  Marec: zaplatiť daň vo výške 80 000 Sk

  + preddavok vo výške polovice z jednej štvrtiny daňovej povinnosti roku 2003, t.j. 1/8 zo sumy 80 000 Sk, čiže 10 000 Sk

  Apríl: základ dane z roku 2003, t.j. 400 000 Sk, znížený o 19,2-násobok sumy životného minima, t.j. 80 832 Sk, teda 319 168 Sk

  z toho daň 19 % 60 420 Sk

  pričom 1/8 z tejto dane je 7 553 Sk

  Tento daňovník tak bude od 1. apríla 2004 štvrťročným platiteľom preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb vo výške 7 553 korún, pričom táto suma je splatná najneskôr v posledný deň kalendárneho štvrťroku.

 • Tlačiť
 • Poslať e-mailom
 • Oznámiť chybu
 • 0

Diskusia (0 reakcií)