Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Rekreačné poukazy: Pre živnostníka platia také pravidlá ako pre zamestnanca

09.01.2019, 17:00 | Zuzana Kollárová | © 2019 News and Media Holding

Príspevky na rekreáciu zamestnancov zaviedla od januára novela zákona o podpore cestovného ruchu a novela Zákonníka práce v osobitnom paragrafe 152a.

  • Tlačiť
  • 9

Zamestnávateľ je povinný na žiadosť zamestnanca poskytnúť mu príspevok na rekreáciu vtedy, ak zamestnáva viac ako 49 zamestnancov. Túto povinnosť má len ten zamestnávateľ, ktorý bude zamestnávať 50 a viac zamestnancov.

Neprehliadnite

Zamestnancami sú však podľa Zákonníka práce nielen tí, ktorí majú pracovnú zmluvu, ale aj zamestnanci pracujúci na dohody. Aj dohodári sa teda započítavajú do počtu zamestnancov, paradoxne však samotní dohodári nárok na poukaz nemajú. Takže napríklad aj zamestnávateľ, ktorý bude zamestnávať 20 zamestnancov na pracovnú zmluvu a 30 zamestnancov na dohodu, bude povinný zamestnancom poskytovať príspevky na rekreáciu.

Jozef Toman, ktorý má na ministerstve práce na starosti Zákonník práce, nás upozornil, že „osoby, s ktorými bola uzatvorená dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (§ 223 a 228a Zákonníka práce) sa do evidenčného počtu zamestnancov nepočítajú. Pri tvorbe ustanovenia sa podľa jeho slov „zámerne použilo kritérium priemerného evidenčného stavu zamestnancov a nie iné kritérium – napríklad § 122a – počet zamestnávaných zamestnancov ku koncu kalendárneho roka, a tam podľa metodiky dohodári nepatria.“ 

Len za určených podmienok 

Počet zamestnancov sa počíta ako priemer za minulý rok. Ak by mal zamestnávateľ v roku 2018 v priemere 48 zamestnancov, ale v roku 2019 má k nejakému dátumu aktuálne už 57 zamestnancov, tak príspevok na rekreáciu svojim zamestnancom v roku 2019 nie je povinný poskytovať.

Zamestnávatelia tiež musia sledovať, či zamestnanec, ktorý požiada o príspevok, pracoval u neho nepretržite 24 mesiacov. To je totiž ďalšia podmienka. Splnenie podmienok na poskytnutie príspevku na rekreáciu sa posudzuje ku dňu začatia rekreácie.

Zamestnávateľ je povinný prispievať zamestnancovi na rekreáciu 55 % výdavkov na rekreáciu, najviac však 275 eur za rok. Túto maximálnu sumu však dostanú len tí zamestnanci, ktorí u neho pracujú na plný úväzok. Zamestnancovi, ktorý má polovičný úväzok, musí firma prispieť na rekreáciu maximálne 137,50 eura za rok.

Zamestnanci musia predložiť zamestnávateľovi doklad o rekreácii do 30 dní, zamestnávateľ potom zamestnancovi poskytne príspevok v mzde v najbližšom výplatnom termíne.

Aj formou elektronickej karty 

„Rešpektujeme všetky zákonné ustanovenia a povinnosť danú zákonom splníme. Práve táto zmena je však jedným z nesystémových riešení, s ktorými sa zamestnávatelia musia vyrovnať,“ vyslovuje obavy Markéta Hritz, vedúca úseku Ľudské zdroje v spoločnosti VSE Holding a.s.

„Hľadáme dostatočne flexibilné a progresívne riešenie, s ktorým budú zamestnanci spokojní, a nás pritom nevráti do doby pred 20 rokmi, keď zamestnanci museli dokladovať každé využitie prostriedkov na účely regenerácie.“

Rekreačný poukaz môže mať tiež podobu elektronickej karty, teda môže fungovať tak ako stravovacie karty. V tomto prípade však zamestnávateľ bude vydavateľovi rekreačného poukazu platiť poplatok za sprostredkovanie vo výške maximálne 3 % z hodnoty poukazu.

„Náš modul „Rekreačné poukazy“ umožňuje zamestnávateľom rýchle splnenie všetkých zákonných požiadaviek. Ide predovšetkým o vytvorenie účtu, aktiváciu profilu pre zamestnanca, pridelenie karty a načítanie zákonom stanoveného rozpočtu,“ vysvetľuje Vladimír Višňovský, riaditeľ slovenskej divízie Benefit Plus. S jednou kartou tak môže zamestnávateľ uhradiť elektronické stravenky, rekreačné poukazy a ostatné voľnočasové benefity. Karta sama pozná, z akého rozpočtu sa majú peniaze odpočítať podľa typu poskytovanej služby.

Bez daní a odvodov

Jedným z predpisov, ktorý sa spolu so Zákonníkom práce kvôli príspevkom na rekreáciu novelizoval, bol aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Z pohľadu zamestnanca budú príspevky na rekreáciu, ktoré zamestnancovi poskytne jeho zamestnávateľ, oslobodené od dane z príjmov. 

To znamená, že suma, ktorú poskytne zamestnávateľ zamestnancovi ako príspevok na rekreáciu, sa nebude zamestnancovi zdaňovať, bude to preňho čistý príjem a zamestnanec a ani zamestnávateľ z poukazu nebudú platiť zdravotné a sociálne poistenie. 

Pre zamestnávateľa sú príspevky na rekreáciu daňovým výdavkom, ktorý bude znižovať jeho základ dane z príjmov. Príspevky na rekreáciu poskytnuté vo výške viac ako 55 % oprávnených výdavkov a v sume viac ako 275 eur ročne už daňovým výdavkom zamestnávateľa preto nebudú.

Rekreácia v nákladoch živnostníka

Okrem zamestnancov súkromných firiem majú nárok na poukaz aj štátni zamestnanci, policajti, colníci, učitelia, ale aj živnostníci. Tí si poukaz môžu dať do nákladov až v marci 2020, keď budú priznávať príjmy z podnikania za rok 2019. Podrobnosti upravuje novela zákona o dani z príjmov.

Aj fyzické osoby s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov si budú môcť uplatniť výdavky na rekreáciu do svojich daňových výdavkov. Výdavky alebo náklady na rekreáciu budú v rozsahu, vo výške a za podmienok ustanovených pre zamestnancov podľa Zákonníka práce daňovým výdavkom aj fyzickej osoby s príjmami z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktorá vykonáva túto činnosť nepretržite najmenej 24 mesiacov.

„Podmienkou pre zahrnutie týchto výdavkov na rekreáciu do daňových výdavkov k príjmom z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti je to, že tomuto daňovníkovi nesmie byť poskytnutý príspevok na rekreáciu v pozícii zamestnanca,“ informovala hovorkyňa Finančnej správy Ivana Skokanová.

V súlade s novelou zákona o dani z príjmov (prijatá v súvislosti s novelou zákona o podpore cestovného ruchu) si prvýkrát za zdaňovacie obdobie roku 2019 môže daňovník s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1, a 2 zákona o dani z príjmov), ktorý vykonáva túto činnosť nepretržite najmenej 24 mesiacov, uplatniť do daňových výdavkov výdavky na rekreáciu v rozsahu, vo výške a za podmienok ustanovených pre zamestnancov podľa osobitného predpisu, ktorým je § 152a Zákonníka práce.

To znamená, že podnikateľ si bude môcť  do daňových výdavkov uplatniť 55 % oprávnených výdavkov na rekreáciu, najviac však sumu 275 eur za kalendárny rok. Ak teda živnostník vynaloží v roku 2019 na rekreáciu oprávnené výdavky vo výške 500 eur, do daňových výdavkov si môže uplatniť  len sumu 275 eur, čo je 55 % zo zaplatenej sumy.

Ak v roku 2019 zaplatí výdavky na rekreáciu napríklad v sume 300 eur, do daňových výdavkov si môže uplatniť sumu 165 eur, čo je 55 % zo zaplatenej sumy. Ak daňovník  zaplatí napríklad sumu 1 000 eur, do daňových výdavkov si môže uplatniť sumu 275 eur, pretože 55 % zo zaplatenej sumy 1 000 eur je suma 550 eur. Tá však presahuje sumu 275 eur  a daňovník môže do daňových výdavkov uplatniť najviac sumu 275 eur.

Záujem bude vyšší

Príspevky na rekreáciu poskytovali firmy doteraz len v rámci balíčka nadštandardných benefitov hradených zo sociálneho fondu alebo zo zisku. Podľa štatistík Benefit Plus neboli benefity na rekreáciu také populárne. Ak si aj príspevok na rekreáciu čerpali, viac ako 59 % hodnoty sa využívalo na zahraničné zájazdy od cestovných kancelárií.

„Príspevok na domácu rekreáciu využívali len 4 % zamestnancov v priemernej hodnote 210 eur. Ostatní zamestnanci využívajú benefitové rozpočty na iné benefity z oblasti zdravia, športu, kultúry a na zahraničné dovolenky. Po zavedení rekreačných poukazov začne príspevok na domácu rekreáciu využívať približne 60 % zamestnancov z firiem s viac ako 49 zamestnancami. Zvyšných 40 % nevyužije rekreačné poukazy, pretože buď nepracujú vo firme viac ako 2 roky, alebo nebudú mať o rekreačné poukazy záujem,“ povedal V. Višňovský.

Na čo možno použiť príspevok na rekreáciu

  • služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky,
  • pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území Slovenskej republiky,
  • ubytovanie najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby,
  • organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území Slovenskej republiky pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom.

  • Tlačiť
  • 9

Tagy rekreačné poukážky