Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Rozdiely medzi IAS a štandardmi v SR

30.05.2002, 00:00 | Juraj Janoška | © 2002 News and Media Holding

 • Tlačiť
 • 0

Celosvetový prehľad rozdielov medzi národnými a Medzinárodnými účtovnými štandardmi (IAS) bol pripravený z pohľadu používateľa, ktorý pozná IAS, ale nepozná jednotlivé národné štandardy. V roku 2000 ešte Slovensko nebolo zahrnuté v tomto prehľade národných účtovných pravidiel, ale vlani sa tam už dostalo.

Na prehľade sa podieľalo sedem najväčších audítorských firiem, na Slovensku to bola celá veľká päťka (KPMG, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, Deloitte & Touche a Arthur Andersen). Publikáciu možno stiahnuť z internetových stránok všetkých veľkých audítorských spoločností.

Charakteristiky Medzinárodných účtovných štandardov

(vybrané rozdiely oproti slovenským štandardom)

 • Dôsledne vo výkazoch klasifikujú aktíva a záväzky na účely hodnotenia finančnej situácie
 • Obsahujú podrobné postupy týkajúce sa účtovania o rizikách, stratách a znehodnoteniach v aktívach a záväzkoch
 • Obsahujú podrobné postupy týkajúce sa mimosúvahových položiek, ich účtovania, oceňovania, respektíve vykázania v prílohe
 • Obsahujú podrobný návod, ako spracovať účtovnú závierku na predkladanie v priebehu roka
 • Podrobne definujú goodwill a negatívny goodwill
 • Zriaďovacie výdavky nezahrnujú do aktív
 • Odpisovanie nehmotného majetku je maximálne 20 rokov
 • Lízing je transakcia financovania, predmet lízingu sa účtuje a odpisuje u nájomcu
 • Nepoznajú drobný investičný majetok
 • Daňové odpisovanie v účtovníctve sa nepoužíva
 • Ocenenie cenných papierov je v obstarávacej cene – vrátane vedľajších nákladov obstarania
 • Kurzové rozdiely sa nezahrnujú do investičného majetku
 • Oceňovanie zásob až po úroveň výrobnej réžie
 • Nesmie sa účtovať o rezervách na budúce náklady
 • Nerealizované kurzové rozdiely z precenenia pohľadávok a záväzkov k 31. decembru sa uvádzajú do výkazu ziskov a strát.
 • O odloženej dani sa účtuje na základe všetkých dočasných rozdielov medzi účtovníctvom a daňovým uznaním (nielen pri odpisoch a firmách, ktoré patria do konsolidovanej skupiny)

PRAMEŇ: Deloitte & Touche

Zistené rozdiely medzi IAS a slovenskými štandardmi prezentoval na TREND konferencii Finančný manažment 2002 Ľuboš Vančo, ktorý je audit partnerom spoločnosti KPMG Slovensko. Jednotlivé rozdiely sú rozdelené do štyroch základných skupín. Prvá skupina obsahuje oblasti, kde „môžete, ale nemusíte nájsť rozdiely“, upozornil.

V druhom bloku slovenské predpisy obsahujú určité náležitosti, ktoré majú byť obsiahnuté najmä v prílohe účtovnej závierky, ale v súlade s opatrením Ministerstva financií SR nie sú explicitne vymenované alebo zdôraznené v prílohe.

„To však, samozrejme, nebráni účtovnej jednotke, aby dodatočné informácie do prílohy dala. To znamená, že ani v druhej časti nemusia byť rozdiely – keď sa závierka zostaví správne,“ prízvukuje Ľ. Vančo.

Tretia časť je venovaná skutočným rozdielom, kde slovenské právne predpisy upravujú vykazovanie výrazne inak ako IAS. V niektorom podniku môžu byť významnejšie, v inom menej. V štvrtej časti sú rozdiely, ktoré sa však dotýkajú len malého okruhu podnikov, „teda nie je dôležité na ne tak často upozorňovať“, tvrdí Ľ. Vančo.

 • Tlačiť
 • 0

Súvisiace články

Účtovníctvo ostáva v područí daňových zákonov

Nový zákon o účtovníctve už obsahuje niektoré prvky Medzinárodných účtovných štandardov. Kým povinný prechod na IAS zreálni výkazníctvo vybraných firiem, väčšina spoločností však bude naďalej používať nedokonalé slovenské predpisy.

Forma má stále prednosť pred podstatou

Do plachiet medzinárodných štandardov zadul priaznivý vietor

Slovensko je ambicióznejšie ako únia

Zmanipulované účtovníctvo ďalej ovplyvňujú svetové indexy

Diskusia (0 reakcií)