Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Streľba z luku a registračná pokladňa

17.10.2018, 04:55 | Peter Pašek, Managing Director Accace

Na miestnej akcii v obci plánujem poskytovať účastníkom možnosť zastrieľať si z luku za poplatok. Predpokladaný príjem určite nepresiahne 500 eur. Potrebujem na tento účel registračnú pokladňu alebo dokonca zakladať živnosť či iné povolenie na prevádzkovanie tejto činnosti? Možno to považovať za príležitostnú činnosť a príležitostný príjem?

  • Tlačiť
  • 2

V prvom rade by som Vám odporúčal sa poradiť s právnikom, či ide o podnikateľskú činnosť alebo nie. Je potrebné preveriť, či na jej výkon potrebujete živnostenské oprávnenie, alebo ide o činnosť športového odborníka podľa Zákona o športe. Práve posúdenie, či ide o sústavnú činnosť, resp. sústavne plánovanú činnosť, resp. či ide o činnosť, ktorá spadá pod Zákon o športe, je v praxi komplikované.  

Ak by sa na výkon danej činnosti požadovalo podnikateľské oprávnenie, tak  príjem vami dosiahnutý by sa považoval za príjem podľa §6 ods. 1 resp. 2 Zákona o dani z príjmov (ďalej len „ZDP“). V predmetnom prípade však nie je možné uplatniť oslobodenie do výšky 500 eur a to v súlade s §9 ods. 1 písm. g) ZDP. 

V ostatnom prípade by mohlo ísť o príjem z príležitostnej činnosti podľa §8 ods. 1 písm. a) ZDP, ktorý je spolu s príjmom z prenájmu oslobodený od dane do výšky 500 eur. Treba však upozorniť, že ak by sa preukázalo, že ide o činnosť,  na ktorú je potrebné podnikateľské oprávnenie, ale bola vykonávaná bez oprávnenia, príjem sa zaradí medzi ostatné príjmy (pozn. § 8 ZDP). Otázkou však ostáva, či predmetný príjem zaradiť medzi príjmy z príležitostnej činnosti alebo medzi iný ostatný príjem neuvedený v žiadnom ustanovený §8 ods. 1 ZDP, keďže §8 ZDP taxatívne nevymenúva všetky ostatné druhy príjmov.

Spresnenie príjmov z príležitostnej činnosti

Rovnako treba upozorniť, že od 1. 1. 2018 sa príjmy z príležitostnej činnosti na účely ZDP spresnili. Za príjem z príležitostnej činnosti sa nepovažuje príjem dosiahnutý z činnosti vykonávanej na základe zmluvného vzťahu, ak vyplácajúci je daňovníkom PO alebo FO s príjmami podľa § 6 ZDP a ktorá si môže znížiť základ dane podľa § 17 až § 29 ZDP o odmenu vyplatenú na základe dokladu, ktorý spĺňa náležitosti účtovného dokladu ustanovené v § 10 ods. 1 písm. a) až d) Zákona o účtovníctve.

 V tejto súvislosti treba upozorniť aj na stanoviská Finančného riaditeľstva SR vydané v minulosti, podľa ktorých sa príjem dosahovaný z činnosti, na ktorú je potrebné podnikateľské oprávnenie, avšak vykonávanej bez neho, považuje iným ostatným príjmom, nie teda príjmom z príležitostnej činnosti podľa § 8 ods. 1 písm. a) ZDP. Vyššie uvedené znamená, že v taktom prípade rovnako nie je možné uplatniť oslobodenie.

Používanie pokladne

Veľmi obdobné je to aj na účely používania elektronickej registračnej pokladne (ERP) alebo virtuálnej registračnej pokladne (VRP). Upozorňujem, že v súlade s §3 Zákona o ERP povinnosť evidovať tržbu v ERP alebo vo VRP má podnikateľ. 

Ak by sa preukázalo, že ide o podnikateľskú činnosť, tak v ďalšom kroku by bolo treba preveriť, či SK NACE vašej podnikateľskej činnosti spadá pod nejakú činnosť uvedenú v prílohe č. 1 Zákona o ERP, ktorý vymedzuje služby na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v ERP resp. VRP. Ak áno, tak povinnosť evidovať tržby cez ERP resp. VRP by vám vznikla. Napr. činnosť športového odborníka sa v prílohe č. 1 nenachádza. Na strane druhej prenájom športových potrieb už áno. Ak by sa ale preukázalo, že vo vašom prípade nejde o podnikateľskú činnosť, povinnosť evidencie tržieb na trhu by ste nemali, keďže túto povinnosť má len podnikateľ.   

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Prečítajte si ďalšie odpovede na túto tému Prečítajte si ďalšie odpovede na všetky témy Zadajte novú otázku (len pre zaregistrovaných) Accace logo

  • Tlačiť
  • 2

Tagy daňová poradňa, poradňa, registračná pokladňa