Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

TREND.sk radí: Ako vypísať tlačivo k dani z motorových vozidiel za rok 2015

15.01.2016, 16:45 | Zuzana Kollárová | © 2016 News and Media Holding

Vozidlo evidované v zahraničí sa na Slovensku nezdaňuje, aj keď sa v Slovenskej republike používa na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť.

 • Tlačiť
 • 0

Ján je živnostník, podniká už od roku 2007. Jeho auto má 1 896 cm3 zdvihový objem valcov. Má ho prihlásené v Malackách a je zaradené v majetku. V podnikaní ho používal celý minulý rok. Dátum prvej evidencie vozidla je 20. december 2007. Od prvej evidencie auta ubehlo už 98 mesiacov. Tento údaj je dôležitý pri výpočte dane.

Na výpočet dane z motorových vozidiel použije tlačivo Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel - Katalóg elektronických formulárov na webe Finančnej správy. Ak použije elektronický formulár Finančnej správy, vyplnené tlačivo môže len vytlačiť, nie však uložiť v počítači. Oproti minulému roku ho už neodovzdáva na daňový úrad podľa miesta evidencie auta ale na daňový úrad, kde má on sídlo či bydlisko. Môže ho doniesť osobne na daňový úrad, kde mu daniari potvrdia jeho prijatie. Tiež ho môže poslať poštou. Posledným dňom na to (aj na zaplatenie dane) je 1. február.

Ako na to

Na 1. strane tlačiva krížikom vyznačí, že je fyzická osoba.

Riadok 01: doplní svoje DIČ.

Vyznačí, na riadku Druh priznania. Ide o daňové priznanie.

V ďalšom okne vyznačí o aké zdaňovacie obdobie ide. V kalendári vyberie jeho začiatok 01. 01. 2015 a koniec 31.12. 2015.

I. ODDIEL

Riadok 03, 04, 05: zapíše svoje priezvisko a meno.

Riadok 06: zapíše dodatok obchodného mena BIZNIS.

Riadok 08, 09, 10, 11, 12, 13 a 14: tu zapíše svoju adresu, telefónne číslo a mailovú adresu.

II. ODDIEL

Obsahuje údaje o osobe, ktorá podáva priznanie. Tento oddiel nevypĺňa, keďže Ján podáva priznanie sám. Daňovému úradu však odovzdá tlačivo kompletné, teda aj nevyplnenú stranu číslo 2.

III. ODDIEL

V tomto oddiele vypĺňa konkrétne údaje k osobnému autu, ktoré používa v podnikaní. Na strane môže zapísať údaje k dvom autám.

Riadok 01: uvedie dátum prvej evidencie vozidla 20. 12. 2007.

Riadok 02: dátum vzniku daňovej povinnosti vyplňuje daňovník iba vtedy, ak pri vozidle vznikla daňová povinnosť v zdaňovacom období iba raz. Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia opakovane vznikla daňová povinnosť, dátumy opakovaného vzniku daňovej povinnosti sa uvádzajú v oddiele VII (Poznámky).

Riadok 03: pre overenie správnosti kategórie a druhu vozidla, je možné použiť na nasledujúcich riadkoch rozbaľovaciu šípku, pod ktorou sa nachádza tabuľka s prehľadom kategórií a druhov vozidla.

Uvedie sa kategória vozidla - z možností vyberie (motorové vozidlo, ktoré má najmenej štyri kolesá a používa sa na dopravu osôb).

Riadok 04: uvedie sa druh vozidla M1 (osobné vozidlo).

Riadok 05: uvedie sa evidenčné číslo vozidla podľa údajov v osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II. Zapíše MA333CC.

Riadok 06: pri osobnom automobile sa uvedie zdvihový objem motora v cm3 podľa údajov v osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II. Ján uvedie objem valcov 1 896 cm3.

Riadok 10: uvedie sa daňovník - fyzická osoba alebo právnická osoba, alebo ich organizačná zložka zapísaná do obchodného registra. V našom prípade ide o ods. 1 písm. a) (ide o vlastníka vozidla zapísaného v dokladoch vozidla). Zapíše písmeno A.

Riadok 12: Ján uvedie ročnú sadzbu dane podľa prílohy č. 1 zákona. Sadzba je už rovnaká pre všetky kraje a odstupňovaná podľa objemu valcov. Keď Ján rozbalí okno, zistí že musí zapísať sadzbu 148 eur.

Riadok 13: na tomto riadku sa znižuje alebo zvyšuje ročná sadzba dane. Keďže ide o auto, pri ktorom ubehlo od jeho prvej evidencie 98 mesiacov, má nárok na zníženie dane o 15 percent, čo aj na tlačive vyznačí.

Riadok 14: tu zapíše zníženú sumu dane o 15 percent. Formulár mu daň automaticky vypočíta. Uvedie sumu 125,80 eura.

Riadok 18: tu sa vpíše sa výška dane z riadka 16, teda suma 125,80 eura.

Riadok 19: tu uvedie číslo 12, keďže auto používal vlani na podnikanie celý rok.

Riadky 20 a 21: opäť sa uvedie daň 125,80 eura.

IV. ODDIEL

Riadok 35: uvádza sa celkový počet všetkých vozidiel uvedených v priznaní - vypĺňa sa automaticky - 1.

Riadok 36: uvádza sa celková daň za všetky vozidlá - vypĺňa sa automaticky suma 125,80 eura.

Riadky 37: zapíše sa 0, keďže nebude platiť preddavky.

Riadok 38: uvádza sa daň na úhradu 125,80 eura - vypĺňa sa automaticky.

Riadok 40: zapíše predpokladanú daň v nasledujúcom zdaňovacom období. Vypočítava sa z prílohy zákona, ktorý platí od januára 2015. Pri autách s objemom od 1 500 do 2 000 cm3 je sadzba dane 148 eur. Keďže o rok pri tomto aute od evidencie auta ubehne už 110 mesiacov, daň sa už nebude znižovať ale bude sa rovnať výške sadzby v zákone. Ján tu preto zapíše neupravenú sumu 148 eur.

Riadok 41: uvádza sa počet strán III. oddielu - vypĺňa sa automaticky - 1.

V. ODDIEL, VI. ODDIEL a VII. ODDIEL

V našom prípade sa nevypĺňajú. Do poslednej kolónky treba zapísať dátum vyplnenia priznania. Ján sa nezabudne podpísať. Je možné vytlačiť jednotlivé strany daňového priznania. Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z motorových vozidiel je súčasťou daňového priznania a využíva sa pri osobnom odovzdaní daňového priznania na daňovom úrade.

Finančná správa zaviedla samostatné predčíslie účtu, ktoré je pri úhradách potrebné použiť. Úhrada daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel za rok 2015 bude teda vyzerať nasledovne: 501163-osobný účet daňovníka/8180.

Ročná sadzba dane z motorových vozidiel sa zníži o:

 • 25 % počas prvých 36 kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla,
 • 20 % počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov a
 • 15 % počas nasledujúcich ďalších 36 kalendárnych mesiacov.

Po uplynutí 108 kalendárnych mesiacov sa použije neupravená ročná sadzba dane počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov.

Po uplynutí 144 mesiacov sa ročná sadzba dane z motorových vozidiel zvýši o:

 • 10 % počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov a
 • 20 % pre vozidlá, ktoré majú viac ako 156 kalendárnych mesiacov, vrátane mesiaca prvej evidencie vozidla.

Ročná sadzba dane (a to sadzba už po prípadnom znížení alebo zvýšení) sa zníži o 50 % pre:

 • hybridné motorové vozidlo alebo hybridné elektrické vozidlo,
 • vozidlo kategórie L, m a N s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG) alebo skvapalnený zemný plyn (LNG),
 • vozidlo kategórie L, M a N na vodíkový pohon.

 • Tlačiť
 • 0

Tagy daň z motorových vozidiel

Diskusia (0 reakcií)