Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

TREND.sk radí: Ako vyplniť daňové priznanie z motorových vozidiel

10.01.2018, 05:01 | Zuzana Kollárová | © 2018 News and Media Holding

Prvá daňová povinnosť sa blíži – živnostníci a firmy musia podať do 31. januára daňové priznanie k dani z motorových vozidiel. Firmy, ktoré sú povinné od januára komunikovať s finančnou správou elektronicky, musia podať toto daňové priznanie výhradne elektronicky.

 • Tlačiť
 • 0

Ostatní podnikatelia môžu daňové priznanie doručiť daniarom aj osobne, alebo poslať poštou na daňový úrad. Priznanie sa podáva na daňový úrad podľa trvalého pobytu fyzických osôb alebo podľa sídla právnických osôb. V prípade, že chce daňovník podať daňové priznanie elektronicky, musí byť registrovaný na portáli Finančnej správy. 

Neprehliadnite

Podnikatelia, ktorí s Finančnou správou už komunikujú elektronicky, dostanú do polovice januára predvyplnené priznanie. Ostatní podnikatelia budú musieť vypĺňať papierové tlačivo, alebo na webe daniarov vyplnia elektronické tlačivo, ktoré má v sebe zapracovanú kontrolu.

Na daňových úradoch budú tlačivá k dispozícii v druhej polovici januára. Podnikatelia musia priznanie k autu, ktoré používajú v podnikaní, podať do 31. januára a k tomu istému termínu aj zaplatiť daň.

Predvyplnené tlačivo 

Vypĺňanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel je pre približne 130-tisíc daňovníkov jednoduchšie, keďže daniari im rozposielajú predvyplnené daňové priznania. Dostanú ho daňové subjekty, ktoré daňové priznanie k dani z motorových vozidiel podali už minulý rok elektronicky. Nájdu si ho priamo v časti Prijaté dokumenty v osobnej internetovej zóne na portáli Finančnej správy najneskôr do polovice januára. Na portáli už daniari zverejnili aj Informáciu k vygenerovanému a predvyplnenému daňovému priznaniu k dani z motorových vozidiel. Dokument obsahuje všetky identifikačné údaje daňovníka, zdaňovacie obdobie, druh daňového priznania aj výpočet dane. Na tomto daňovom priznaní bude vypočítaná aj aktuálna sadzba dane a podnikateľ údaje len skontroluje a daňové priznanie následne podá.

V priznaní nie je predvyplnené a daňovník musí doplniť napríklad nové motorové vozidlo, ktoré daňovník začal používať na podnikanie v priebehu zdaňovacieho obdobia 2017. V tlačive tiež nie je ani dátum zániku daňovej povinnosti, ktorý daňovník uvádza v riadku 02 priznania podľa reálneho stavu. Na základe dátumu zániku sa automaticky prepočíta zníženie alebo zvýšenie dane.

Skúste elektronické formuláre

Živnostníci, ktorí ešte nemajú vybavenú elektronickú komunikáciu s daniarmi, môžu využiť tlačivo v časti Katalóg elektronických formulárov. Podávajú ho podnikatelia, ktorí používajú vozidlo evidované v Slovenskej republike na podnikanie. Ostatné subjekty môžu daňové priznanie doručiť aj osobne, alebo poslať poštou na daňový úrad. DP k DzMV sa podáva na daňový úrad podľa trvalého pobytu fyzických osôb.

Vzor tlačiva daňového priznania k dani z motorových vozidiel je dostupný v časti Vzory tlačív.  Sadzbu dane nájdu v prílohe č. 1 zákona o dani z motorových vozidiel. Odvíja sa od zdvihového objemu valcov motora v prípade osobných automobilov, od kilowattov za hodinu v prípade elektromobilov a od celkovej hmotnosti a počtu náprav u nákladných áut. Sadzbu dane potom musí podnikateľ upraviť podľa veku vozidla. 

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia vznikne alebo zanikne daňová povinnosť, podnikateľ to nemusí daniarom oznamovať. Vznik aj zánik daňovej povinnosti daňovník uvedie pri podávaní daňového priznania po ukončení zdaňovacieho obdobia. Podnikateľ je povinný oznámiť zánik daňovej povinnosti k 31. decembru predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia vtedy, ak počas celého zdaňovacieho obdobia vozidlo nebolo predmetom dane, teda auto podnikateľ nepoužíval v podnikaní, o vozidle nebolo účtované, vozidlo nebolo evidované v daňovej evidencii alebo neboli uplatňované výdavky spojené s požívaním vozidla. Daňovník oznamuje túto skutočnosť správcovi dane po uplynutí zdaňovacieho obdobia v lehote na podanie daňového priznania.

Ktoré auto sa zdaňuje

Zdaňuje sa auto, ktoré sa v zdaňovacom období používa na podnikanie. Platí to aj v prípade, ak by živnostník používal na podnikanie v Rakúsku auto, ktoré má pridelené evidenčné číslo v Slovenskej republike. Ak by však na podnikanie na Slovensku používal auto, ktoré je evidované napríklad v Českej republike, nepodával by k nemu daňové priznanie a neplatil daň.

Kto je daňovník

Daňové priznanie musí podať ten, kto je v doklade zapísaný ako držiteľ vozidla, alebo má v doklade ako držiteľa vozidla zapísanú svoju organizačnú zložku. Túto povinnosť má aj ten, kto používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená, alebo používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie.

Ak podnikateľ prenajal svoje vozidlo, ktorého je držiteľom, na základe zmluvy o prenájme inému podnikateľovi, musí podať daňové priznanie.

V prípade, ak držiteľom zapísaným v doklade vozidla je organizačná zložka, daňovníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej táto organizačná zložka patrí.

Daňovníkom je aj zamestnávateľ, ak vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla. Podmienkou však je, že toto vozidlo sa nepoužíva na podnikanie.

Zákon o dani z motorových vozidiel taxatívne určuje užívateľa za daňovníka v nasledovných prípadoch:

 • ak sa používa na podnikane vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná fyzická osoba, ktorá zomrela,
 • ak sa používa na podnikane vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná právnická osoba, ktorá bola zrušená alebo zanikla,
 • ak sa používa na podnikanie vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie.
Ročná sadzba dane pre osobné auto
Zdvihový objem valcov motora v cm3 Ročná sadzba dane v eurách
nad do
150 50
150 900 62
900 1200 80
1200 1500 115
1500 2000 148
2000 3000 180
3000 218
Prameň: zákon o dani z motorových vozidiel

Úprava  ročnej sadzby dane

Ročná sadzba dane  sa upravuje podľa od mesiaca, v ktorom bolo vozidlo evidované (od dátumu prvej evidencie vozidla – napríklad údaj o prvej evidencii vozidla je uvedený v riadku B osvedčenia o evidencii časť II).

To znamená, že zníženie alebo zvýšenie ročných sadzieb dane je odstupňované v závislosti od mesiaca prvej evidencie vozidla (vrátane tohto mesiaca):

 • počas prvých 36 kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla sa ročná sadzba dane zníži o 25 %,
 • počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov sa ročná sadzba dane zníži o 20 % a
 • počas ďalších nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov sa ročná sadzba dane zníži o 15 %.
 • po uplynutí predchádzajúcich 108 (3 x 36) kalendárnych mesiacov sa použije ročná sadzba dane uvedená v prílohe č. 1 počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov.
 • po uplynutí 144 (108+36) kalendárnych mesiacov sa použije ročná sadzba dane uvedená v prílohe č. 1, ktorá sa zvýši o 10 % počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov.
 • po uplynutí 156 (144+12) kalendárnych mesiacov sa použije ročná sadzba dane uvedená v prílohe č. 1, ktorá sa zvýši o 20 %.

Ako zaplatiť daň

Daň musí podnikateľ zaplatiť do 31. januára 2018 na číslo účtu 501163–OUD/8180. Variabilný symbol je 1700992017. Na overenie alebo zistenie prideleného OUD (osobný účet daňovníka) použite službu Overenie prideleného OUD. Od 1. 2. 2014 sa číslo účtu uvádza vo formáte medzinárodného bankového účtu – IBAN. Keďže IBAN je tvorený z predčíslia účtu a základného účtu daňového subjektu (OUD), musí si ho daňový subjekt vygenerovať sám. Na prevod účtu do formátu IBAN použite validátor IBAN -  GENERÁTOR/VALIDÁTOR.

Dôležité informácie

 • Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel sa nemenilo a preto sa použije tlačivo, ktorého vzor ustanovilo MF SR opatrením z 12. novembra 2014 č. MF/21694/2014-725 a ktoré bolo uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 12
 • Predpokladaná daň, na základe ktorej sa platia preddavky na daň z motorových vozidiel na rok 2018, sa vypočítava rovnakým spôsobom ako tomu bolo v predchádzajúcich rokoch s možnosťou uplatnenia výnimky, podľa ktorej je možné vozidlá ťahač a náves zaradiť do najbližšej nižšej ročnej sadzby dane, než do akej by patrili podľa hmotnosti a počtu náprav, ak daňovník predpokladá, že vytvorí návesovú jazdnú súpravu.
 • Prioritne sa daňové priznanie podáva správcovi dane, ktorého miestna príslušnosť sa riadi u fyzickej osoby trvalým pobytom a u právnickej osoby jej sídlom. Organizačná zložka nemá  postavenie samostatného daňovníka.
 • Ročná sadzba dane sa upravuje primárne v závislosti vo väzbe na dátum prvej evidencie (rok výroby) vozidla – teda prvý dátum pri celo svetom evidovaní vozidla.
 • Následná úprava ročnej sadzby dane sa viaže k ekologicky prijateľnejšiemu vozidlu, či už s pohonom na LNG, CNG a vodík a tiež vozidlá s hybridným pohonom.
 • Daňovníkom je vždy fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej postavenie voči vozidlu deklaruje zápis v dokladoch vozidla.
 • Daňovníkom je aj zamestnávateľ a užívateľ. Zamestnávateľ je daňovníkom vtedy, ak vypláca cestovné náhrady za použitie vozidla  zamestnancom, pričom vozidlo sa nepoužíva na podnikaniu u tej osoby od ktorej „pochádza“. Užívateľom je daňovník vtedy, ak si na účely podnikania zapožičiava vozidlo na určenú dobu odplatne alebo bezodplatne (nevypláca cestovné náhrady).
 • Pomernú časť dane zaplatí daňovník vtedy ak mu vznikla alebo zanikla daňová povinnosť počas roka a túto vypočítava za mesiace použitia vozidla na podnikanie a to v súvislosti s definíciou vzniku a zániku daňovej povinnosti.

 • Tlačiť
 • 0

Tagy daň z motorových vozidiel

Diskusia (0 reakcií)