Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Úhrada exekúcie v cudzej mene a jej prepočet

08.01.2009, 13:28 | Daniela Ježová

Prepočet na koruny či eurá sa vykoná ku dňu vymoženia sumy kurzom NBS alebo ECB.

  • Tlačiť
  • 0
  • Súd rozhodol, že odporca je povinný zaplatiť príslušnú sumu v cudzej mene s 3,5 % úrokom z omeškania, plus trovy konania a trovy právneho zastúpenia v SKK, všetko do 3 dní. Po nadobudnutí právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutia odporca uvedenú dlžobu nezaplatil. Následne exekútor vyzval odporcu na úhradu, ale k úhrade nedošlo. Nakoľko odporca nevlastní žiadny nehnuteľný majetok, pristúpil exekútor k vymáhaniu zrážkou zo mzdy po predchádzajúcom súhlase.
    Podľa môjho názoru by sa mal prepočet sumy v cudzej mene na SKK ku dňu vykonateľnosti rozsudku vykonať kurzom NBS, plus trovy konania a právneho zastúpenia v Sk, plus príslušné úroky v zmysle rozsudku. A až súčet týchto súm tvorí základ sumy v Sk na splácanie. Je to tak? Aké doklady musím podpísať s exekútorom? Je exekútor povinný vyhotoviť plán speňažovania podľa jednotlivých položiek? V zmysle akých právnych noriem?

Výkon činnosti súdneho exekútora upravuje zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v znení neskorších predpisov. Exekúcia sa začína na návrh oprávneného, čiže sami si volíte osobu exekútora.

S exekútorom nemusíte podpisovať žiadne dokumenty, keďže mu zasielate návrh na vykonanie exekúcie a súdny exekútor postupuje v súlade s vami zaslaným návrhom, podľa vyššie uvedeného zákona. Odmena exekútora je upravená vo vyhláške MS SR č. 288/1995 Z. z.

Ak exekučný titul ukladá povinnosť na úhradu peňažnej sumy, ako vo vašom prípade, exekúciu je možné vykonať nasledovnými spôsobmi: zrážkami zo mzdy a z iných príjmov, prikázaním pohľadávky, predajom hnuteľných vecí, predajom cenných papierov, predajom nehnuteľnosti alebo predajom podniku. Plán speňažovania sa vyhotovuje v konkurznom konaní v zmysle zákona o konkurze a reštrukturalizácií.

Súdny exekútor nevyhotovuje plán speňažovania. Je možné, že rozvrh výťažku v prípade predaja nehnuteľnosti dražbou ste považovali za plán speňažovania podľa jednotlivých položiek. Súdny exekútor sa snaží uspokojiť pohľadávku v plnej výške niektorým z vyššie uvedených spôsobov podľa vášho návrhu na vykonanie exekúcie.

Ak výťažok exekúcie prevyšuje výšku pohľadávky spolu s trovami exekúcie, poukáže exekútor tento zostatok povinnému. Keďže uvádzate, že výkon exekúcie sa uskutoční zrážkami zo mzdy, uplatní sa takzvaný tretinový systém. Čiže povinnému je možné zrážať po odpočítaní základnej sumy jednu tretinu čistej mzdy.

Ak máte exekučný titul znejúci na cudziu menu, tak prepočet na slovenské koruny alebo po novom roku už na eurá sa uskutoční ku dňu vymoženia príslušnej aj čiastkovej sumy, a to kurzom NBS (resp. ECB). Trovy exekúcie sa vypočítajú z vymoženej sumy prepočítanej na Sk (po 1. januári na eurá) ku dňu vymoženia pohľadávky kurzom NBS.

Autorka je advokátka.

Právna poradňa: Používatelia s prístupom do Zóny eTREND môžu zadať otázku spolupracujúcim právnikom na účet vydavateľa.

Foto na titulke - Flickr.com

  • Tlačiť
  • 0

Diskusia (0 reakcií)