Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Veľký prehľad: Dôležité čísla v roku 2019

14.01.2019, 05:04 | Zuzana Kollárová | © 2019 News and Media Holding

Pokračovanie článku - stránka 3 z 9
Pokračovanie článku na ďalšej stránke
  • Tlačiť
  • 1

Nezdaniteľná suma na kúpele

50 eur – základ dane si môže daňovník znížiť o 50 eur, sumu preukázateľne zaplatených úhrad služieb v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach.

Daňovník si môže uplatniť ďalších 50 eur z preukázateľne zaplatených úhrad aj za manželku a 50 eur na každé vyživované dieťa, ak sa spolu s ním zúčastnili kúpeľnej starostlivosti. Uvedenú nezdaniteľnú časť základu dane si môže uplatniť len jeden z týchto daňovníkov.

Daňový bonus na zaplatené úroky 

50 percent – suma daňového bonusu zo zaplatených úrokov pri úveroch na bývanie pre mladých v príslušnom roku, najviac však 400 eur ročne, pričom výška úrokov musí byť vypočítaná z poskytnutého úveru, najviac však zo sumy 50-tisíc eur na jednu nehnuteľnosť.

Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier)

180 eur – od januára 2014 sa zaviedla nová ročná nezdaniteľná časť základu dane na doplnkové dôchodkové sporenie. Daňovník si môže túto nezdaniteľnú časť základu dane uplatniť vo výške preukázateľne zaplatených príspevkov za zdaňovacie obdobie roku 2018. Takto ušetrí na dani maximálne 34,20 eura (alebo 45 eur pri 25 percent dani). Uplatniť si ju môže sporiteľ len vtedy, ak účastnícka zmluva, na základe ktorej zaplatil príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, bola uzatvorená po 31. 12. 2013 alebo bola zmenená a súčasťou zmien bolo zrušenie dávkového plánu. Druhou podmienkou je, že daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu, ktorá nespĺňa podmienky stanovené zákonom o doplnkovom dôchodkovom sporení.

Daňové priznanie

1 968,67 eura - dôležitá hranica príjmu pri podávaní priznania. Podáva ho každý, kto dosiahol v roku 2019 vyšší príjem, ako je polovica nezdaniteľnej sumy, ktorá je v roku 2019 suma 3 937,35 eura eura.

17 eur – daň sa nevyrubí a neplatí (§ 46), ak za rok 2018 nepresiahne 17 eur alebo ak celkové zdaniteľné príjmy daňovníka za rok 2018 nepresiahnu 1 915,01 eura.

350 eur – od dane sú oslobodené prijaté ceny alebo výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 eur za cenu alebo výhru. Zdaňuje sa len suma prevyšujúca túto hranicu.

500 eur – od dane je oslobodený príjem podľa § 6 ods. 3 a § 8 ods. 1 písm. a), ak úhrn týchto príjmov za rok nepresiahne 500 eur a príjem podľa § 8 ods. 1 písm. d) až f), ak úhrn týchto príjmov znížený o výdavok podľa § 8 ods. 5 a 7 za rok nepresiahne 500 eur.

Ak občan – nepodnikateľ vykoná jednorazovú činnosť a má z nej príjem do 500 eur ročne, nemusí túto sumu vykázať v daňovom priznaní, a teda neplatí z nej dane. Je dôležité, či činnosť vykoná pre podnikateľa alebo pre inú osobu. Ak pôjde o činnosť pre podnikateľa, odmenu bude musieť občan zdaniť vo svojom priznaní. Ak by však rovnakú činnosť uskutočnil pre nepodnikateľa a jeho odmena by bola do 500 eur, naďalej k zdaneniu nepríde. 

Daňový bonus v roku 2019

22,17 eura –  daňový bonus od januára do decembra na jedno dieťa mesačne. Za celý rok je to suma 266,04 eura na jedno dieťa.

44,34 eura – od 1. 4. 2019 platí schválená dvojnásobná suma daňového bonusu na dieťa, a to vo výške 44,34 eura mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo šesť rokov veku. Poslednýkrát je možné uplatniť túto dvojnásobnú sumu daňového bonusu v kalendárnom mesiaci, v ktorom vyživované dieťa dovŕši šesť rokov veku. Daňový bonus na dieťa vo výške 44,34 eura je možné uplatniť si prvýkrát za kalendárny mesiac apríl 2019 aj pre dieťa, ktoré v tomto mesiaci dovŕši šesť rokov veku.

3 120 eur – hranica celoročného príjmu pre priznanie nároku (6-násobok minimálnej mzdy, teda 6 x 520 eur).

260 eur – hranica príjmu pre priznanie nároku zamestnancovi mesačne je polovica minimálnej mzdy.

Daň z príjmu

19 percent daň z príjmu – sadzba dane z príjmu, ktorý nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima, to je do 36 256,37 eura. Pri výpočte preddavkov na daň zo závislej činnosti je hranica základu dane pre sadzbu 19 percent suma 3 021,36 eura. 

25 percent daň z príjmu – sadzba dane z príjmu, ktorý presiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima, to je viac ako 36 256,37 eura.

percent zrážková daň z dividend, ak je daňovník rezident SR alebo zmluvného štátu.

19 percent zrážková daň z príjmov podľa § 43 ods. 2 a 3 (okrem dividend), ak je daňovník rezident SR alebo zmluvného štátu.

35 percent – zrážková daň z príjmov podľa § 43 ods. 2 a 3 (vrátane dividend), ak je daňovník rezident nezmluvného štátu,

percent – zo zdaniteľného (hrubého) príjmu zo závislej činnosti plynúceho niektorým ústavným činiteľom,

2 500 eur – hranica pre vznik povinnosti platiť preddavky na daň z príjmov. Ak je výška poslednej známej daňovej povinnosti vyššia ako 2 500 eur a zároveň nižšia alebo rovná ako 16 600 eur, vzniká daňovníkovi povinnosť platiť preddavky štvrťročne vo výške ¼ poslednej známej daňovej povinnosti,

16 600 eur – hranica pre mesačné preddavky na daň z príjmov. Ak je výška poslednej známej daňovej povinnosti vyššia ako 16 600 eur, vzniká daňovníkovi povinnosť platiť preddavky mesačne vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti.

Pokračovanie článku - stránka 3 z 9
Pokračovanie článku na ďalšej stránke
  • Tlačiť
  • 1