Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Veľký prehľad: Dôležité čísla v roku 2019

14.01.2019, 05:04 | Zuzana Kollárová | © 2019 News and Media Holding

Pokračovanie článku - stránka 7 z 9
Pokračovanie článku na ďalšej stránke
  • Tlačiť
  • 1

Nemocenská dávka zamestnanca

Náhradu príjmu pri PN vypláca zamestnávateľ počas prvých 10-tich dní trvania práceneschopnosti. Počas 1. až 3. dňa je to 25 percent a od 4. do 10. dňa je to 55 percent z denného vymeriavacieho základu zamestnanca.

62,7287 eur – je najvyšší denný vymeriavací základ pre výpočet náhrady príjmu pri PN (2 x 954 eur x 12 mesiacov / 365 dní, zaokrúhli sa na 4 desatinné miesta nadol).

Nemocenskú dávku vypláca Sociálna poisťovňa od 11. dňa trvania práceneschopnosti a je vo výške 55 percent z denného vymeriavacieho základu zamestnanca.

62,7288 eur – je najvyšší denný vymeriavací základ pre výpočet nemocenskej dávky od SP (2 x 954 eur x 12 mesiacov / 365 dní, zaokrúhli sa na 4 desatinné miesta nahor).

Ak sa poistenec stane dočasne práceneschopným v roku 2019, maximálna výška jeho nemocenského na deň bude 34,50084 eura. Pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci tak Sociálna poisťovňa vyplatí poistencom nemocenské maximálne vo výške 1 035,10 eura a pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci to bude 1 069,60 eura.

Materské

Materské je od mája 2017 už 75 percent denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného základu.

Maximálne denné materské v budúcom roku dosiahne hodnotu 47,0466 eura. Znamená to, že materské bude Sociálna poisťovňa vyplácať maximálne vo výške 1 411,40 eura mesačne (pri 30-dňovom mesiaci) alebo vo výške 1 458,50 eura mesačne (pri 31-dňovom mesiaci).

Ošetrovné

Maximálne denné ošetrovné v budúcom roku dosiahne hodnotu 34,50084 eura. Ošetrovné bude Sociálna poisťovňa vyplácať maximálne vo výške 345,10 eura za 10 kalendárnych dní.

Úrazové dávky

Od 1. januára 2019 sa úrazová renta a pozostalostná úrazová renta zvýšia o 2,6 percenta. Rovnako o 2,6 percenta vzrástli aj úrazové dávky – jednorazové odškodnenie, náhrada nákladov spojených s liečením a náhrada nákladov spojených s pohrebom, ktoré sú zo zákona obmedzené maximálnou sumou (ktorá sa tiež každý rok valorizuje).

Maximálna výška jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky tak v roku 2019 bude 55 992,30 eura a rovnako maximálna výška úhrnu súm jednorazového odškodnenia nezaopatrených detí sa v roku 2019 zvyšuje na 55 992,30 eura.

Maximálna výška náhrady nákladov spojených s liečením v roku 2019 bude predstavovať 27 996,40 eura.

Maximálna suma náhrady nákladov spojených s pohrebom v roku 2019 bude vo výške 2 800,30 eura. Na hodnotu 2 800,30 eura vzrastie aj maximálna výška úhrnu náhrad výdavkov spojených s pohrebom pre všetky fyzické osoby a nezaopatrené deti.

Evidencia na úrade práce

205,07 eura mesačne – toľko môže zarobiť od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019 evidovaný uchádzač o zamestnanie. Doba práce na dohodu počas roka 2019 bez vyradenia z evidencie je maximálne 40 kalendárnych dní.

Dávka v nezamestnanosti

62,7288 eura – je maximálny denný vymeriavací základ pre výpočet dávky v nezamestnanosti od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019 (2 x 954 eur x 12 mesiacov / 365 dní, zaokrúhli sa na 4 desatinné miesta nahor).

Od 1. júla 2018 do 30. júna 2019 je maximálna suma mesačnej dávky v nezamestnanosti v mesiaci, ktorý má 31 dní – 972,30 eura, a v mesiaci, ktorý má 30 dní – 941 eur.

Od 1. januára 2018 musí byť poistenec pre nárok na dávku v nezamestnanosti poistený najmenej dva roky v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Posudzovanie obdobia poistenia sa tak pre poistencov predĺži a zjednotí. Zjednotí sa obdobie vyplácania dávky (podporné obdobie) na 6 mesiacov pre všetkých poistencov (aj tým, ktorí predtým pracovali na dobu určitú, resp. si dávku uplatnili z dobrovoľného poistenia). Znamená to, že k dávke v nezamestnanosti bude mať prístup väčší počet poistencov, ktorí si v minulosti platili poistné na poistenie v nezamestnanosti.

Hranica príjmu pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných

611,04 eura – hranica príjmu, do ktorého sa uplatní výnimka pri odvodoch, je pre pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer, ktorý vznikne v roku 2018 a pokračuje v roku 2019, počas 12 kalendárnych mesiacov suma 67 percent z 912 eur.

639,18 eura – hraničná suma bude platiť pre tie pracovné pomery, ktoré vzniknú v roku 2019 (67 percent z 954 eur). Maximálna výška dosiahnutého príjmu pre zamestnanca s odvodovou úľavou platí aj pri skrátenom pracovnom čase.

Dôchodkové poistenie opatrovateľom 

Od 1. januára 2017 štát platí dôchodkové poistenie za mamičku alebo otca počas celého obdobia starostlivosti o choré dieťa. Poistenie nie je obmedzené limitom 12 rokov. Týka sa to občanov, ktorým sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie, alebo ktorí majú podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať túto činnosť v rozsahu najmenej 140 hodín mesačne.

Odvody do II. piliera

4,75 percenta – od 1. januára 2019 sa sadzba povinných príspevkov do II. piliera zvyšuje zo 4,50 percenta z vymeriavacieho základu na 4,75 percenta. Sadzba do II. piliera sa bude zároveň každoročne zvyšovať o 0,25 percenta až do roku 2024, keď dosiahne výšku 6 percent z vymeriavacieho základu. Sadzba poistného na starobné poistenie (do Sociálnej poisťovne, teda do I. piliera) sa bude zároveň v tomto období adekvátne znižovať tak, aby v úhrne so sadzbou povinných príspevkov do II. piliera zostala vo výške 18 percent z hrubého príjmu poistenca.

Pokračovanie článku - stránka 7 z 9
Pokračovanie článku na ďalšej stránke
  • Tlačiť
  • 1